აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 29 მაისის №14 სხდომა

28 მაისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                  14:00სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“(№09- 01-08/64, 15.05.2018წ.);

      მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

     მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი