აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს №9 სხდომა

24 მაისი

პროექტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს

2019 წლის 27 მაისის    

  №9 სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                                           16:00სთ

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (75, 24.05.2019, ინიც. მთავრობის თავმჯდომარე);

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (74, 23.05.2019, ინიც.საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი);

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში;

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი _ საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (73, 25.04.2019, ავტორი ვ.მგალობლიშვილი);

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

6.სხვადასხვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი