აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2019 წლის 24 ოქტომბრის №18 სხდომა

23 ოქტომბერი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

                        14:00 სთ.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ (№80,

12.09.2019წ.); I მოსმენა

მომხსენებელი: ნინო ჩხეტია _  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი _ საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ (№82, 25.09.2019წ.);

მომხსენებელი: გიორგი რომანაძე _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

3. ,,მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 355 მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული აჭარის        ავტონომიური       რესპუბლიკის       უმაღლესი   საბჭოს უფლებამოსილი    სუბიექტების         მიერ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის          აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრებად - მრჩევლებად შერჩეული კანდიდატურების წარდგენის შესახებ;

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: ზურაბ ჭურკვეიძე _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი

განცხადებები

დღის წესრიგი