26 ივნისი

   დღის წესრიგი

                                                                                                                                                             26 ივნისი, 2020 წელი

                                                                                                                                                             15:00 სთ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ინფორმაცია -,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ” (2021-2024 წლები).

 

 მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე