11 ნოემბერი

2021 წლის 11 ნოემბერი                 

       12:00  საათი                      

დღის წესრიგი

1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022-2025 წლების პრიორიტეტები (№09-01-08/20, 29.10.2021).

 

              მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                              ფინანსთა  და ეკონომიკის მინისტრი

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.(№09-02-15/805, 29.10.2021).

              მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                             ფინანსთა  და ეკონომიკის მინისტრი

3.2021 წლის განმავლობაში ატმოსფერული ჰაერის, აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლის მონიტორინგის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიში.

                მომხსენებელი: ჯემალ ნაკაშიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს

                                                               დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმსართველოს უფროსი                      

4. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი „თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხის და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

                მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                                                       უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა

                                                                        კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები