11 ნოემბერი

11 ნოემბერი, 2021წ.   13:00სთ.                  

             

დღის წესრიგი  

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რეპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

 

              მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                                     ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

 

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი _ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/18, 17.06.2021წ.)

 

           მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                                 უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე

3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის განახლებული ვარიანტის განხილვა- დამტკიცება.

          მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                 კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

           

მიბმული ფაილები