24 ნოემბერი

2021 წლის 24 ნოემბერი                       

       13:00საათი                                   

აჭარის სატყეო სააგენტო                      

ფრიდონ ხალვაშის ქ. №51                   

დღის წესრიგი

                 

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს 2021 წლის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია.

         მომხსენებელი: ვახტანგ ბაგრატიონი - აჭარის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი                                      

                                                                რესურსების სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილე

2.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო სააგენტოს 2021 წლის სამუშაოების მიმდინარეობის და მოსახლეობის სოციალური ჭრის შედეგად ხე-ტყით დაკმაყოფილების შესახებ ინფორმაცია.

 

        მომხსენებელი: ჯუმბერ აბულაძე - აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის

                                                           მოადგილე

მიბმული ფაილები