16 მაისი

 დღის წესრიგი

                                თარიღი: 16.05.2022                   

     დრო: 12:00 სთ


12:00 – 12:10               სხდომის გახსნა

                                      დავით გაბაიძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე /

                                     ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე

12:10 – 12:25               I საკითხი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს

                                     დებულებაში ცვლილებების შეტანა

                                      მომხსენებელი: დავით გაბაიძე

                                      დისკუსია / განხილვა

12:25 – 13:10               II საკითხი: აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო

                                     გეგმის ანგარიშის პროექტის განხილვა და დამტკიცება

                                      მომხსენებელი: დავით გაბაიძე

                                      დისკუსია / განხილვა

13:10 – 13:20               III საკითხი: აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოსთან არსებული

                                     საკონსულტაციო ჯგუფის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცება

                                      მომხსენებელი: დავით გაბაიძე

                                      დისკუსია / განხილვა

13:20 – 13:50               IV საკითხი: აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის ახალ სამოქმედო გეგმაზე

                                     მუშაობის დაწყება

                                      მომხსენებელი: დავით გაბაიძე

                                      დისკუსია / განხილვა

13:50 – 14:10               სხდომის შეჯამება / დახურვა