საკადრო ინფორმაცია

✦ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის, მისი
მოადგილის და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრების
წარმომადგენლების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ტელეფონის ნომრები

✦ უმაღლესი საბჭოს წევრების ელექტრონული ფოსტის მისამართები 

✦ ინფორმაცია აპარატში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ