საკადრო ინფორმაცია

✦ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება 
უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - 31.12.2018წ. - (ბრძანების დანართი)

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის, მისი
მოადგილის და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ ინფორმაცია აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ

✦ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრების
წარმომადგენლების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და ტელეფონის ნომრები

✦ უმაღლესი საბჭოს წევრების სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის
მისამართები და სამსახურებრივი ტელეფონის ნომრები

✦ ინფორმაცია აპარატში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ