უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

რეგლამენტი

თ ა ვ ი I

ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი (შემდგომში რეგლამენტი) კანონის ძალის მქონე საკანონმდებლო აქტია და განსაზღვრავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს (შემდგომში - უმაღლესი საბჭო) შიდა ორგანიზაციას, პროცედურებს, საქმიანობის წესს, სავალდებულოა უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის, აგრეთვე განსაზღვრულ ფარგლებში - უმაღლესი საბჭოს კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა ორგანოსა და ორგანიზაციისათვის.(27.02.2013N36)

2. უმაღლესი საბჭო, მისი ორგანოები და თანამდებობის პირები თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობენ საქართველოს კონსტიტუციით, “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, კანონებითა და ამ რეგლამენტით.

მუხლი 2.(27.02.2013N36)

უმაღლესი საბჭო არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობას, აკონტროლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის (შემდგომში – მთავრობა) საქმიანობას და ასრულებს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 3.

1 უმაღლესი საბჭო შედგება პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული 15 და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული 6 წევრისაგან. უმაღლესი საბჭო აირჩევა 4 წლის ვადით.(27.02.2013N36)

2. საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია საქართველოს პარლამენტის თანხმობით დაითხოვოს უმაღლესი საბჭო, “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში.

მუხლი 4. უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის პრინციპებია:

ა) მრავალპარტიულობა;

ბ) წარმომადგენლობითი პროპორციულობის დაცვა;

გ) საკითხთა თავისუფალი, კოლექტიური განხილვა-გადაწყვეტა;

დ) საქართველოს კონსტიტუციის, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის, კანონების, ამ რეგლამენტისა და სხვა ნორმატიული აქტების განუხრელი დაცვა, მათი შესრულების კონტროლი;(27.02.2013N36)

ე) საჯაროობა;

ვ) საქართველოს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და მოსახლეობის ინტერესების დაცვა.

მუხლი 5.

1. უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი, უმაღლესი საბჭოს დადგენილება, რეზოლუცია, მიმართვა, განცხადება და სხვა გადაწყვეტილება, აგრეთვე მოისმინოს და ცნობად მიიღოს ინფორმაცია, შეიმუშაოს რეკომენდაციები.

2. უმაღლესი საბჭო მუშაობს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე.

3. უმაღლესი საბჭოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა იმ საკითხს, რომელიც მოწესრიგებული არ არის ამ რეგლამენტითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით, წყვეტს უმაღლესი საბჭო - დადგენილებით.(21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ. N31)

მუხლი 6.  უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივაა:

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის განხილვა და მიღება, მისი გადასინჯვა

და საქართველოს პარლამენტისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;(2.08.2012N176 )

ბ) საკანონმდებლო საქმიანობა და კონტროლი საქართველოს კონსტიტუციის, “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის, საქართველოს კანონებისა და უმაღლესი საბჭოს აქტების შესრულებაზე;

 გ) საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით კანონპროექტის საქართველოს პარლამენტში განსახილველად წარდგენა;

დ) მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის დადგენა;

ე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დამტკიცება;

ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარისა (შემდგომში – მთავრობის თავმჯდომარე) და მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცება;

ზ) მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი მოხსენების მოსმენა;

თ) მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადება;

 ი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო სახსრების შემოსავლებსა და ხარჯვაზე კონტროლი;

 კ) მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული, პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების, ორგანოების საქმიანობაზე კონტროლი;

ლ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით საკითხის წარდგენა საქართველოს პარლამენტში; (16. 05. 2007წ. N250 ;გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

მ) ბიუჯეტის კვარტალური და წლიური ანგარიშების მოსმენა;

ნ) უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცება, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრა; (21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

ო) უმაღლესი საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ცნობა და ვადამდე შეწყვეტა;

პ) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირთა არჩევა, დამტკიცება, გათავისუფლება, გადაყენება;

1) საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს (შემდგომში – მრჩეველთა საბჭო) წევრთა – მრჩეველთა არჩევა, მრჩევლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა და მრჩეველთა საბჭოსთვის უნდობლობის გამოცხადება; (22.08.2013N65)

2) საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის კანდიდატურის საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენა; 22.08.2013N65)

ჟ) რეგლამენტით განსაზღვრული წესით უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიების ან სხდომების ჩატარება;

რ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, რეგლამენტით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით უფლებამოსილი თანამდებობის პირების ანგარიშების მოსმენა;

ს) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით განსაზღვრულ თანამდებობის პირთა არჩევა, დანიშვნა, დამტკიცება, დანიშვნაზე და გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემა;

ტ) საქართველოს კონსტიტუციით, “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, საქართველოს კანონმდებლობითა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით მის კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

მუხლი 7.

1. უმაღლესი საბჭოს ადგილსამყოფელია ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – დაბა ჩაქვი. (16.12.2010N108)

11.უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის წინადადებით, უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილებით უმაღლესი საბჭოს პლენარული (რიგგარეშე) სხდომის გამართვა შესაძლებელია, კონკრეტული თემატიკიდან გამომდინარე, ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ადგილსამყოფლის გარეთ – აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემავალი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე.(30.03.2011N110)

2.უმაღლესი საბჭოს შენობაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით მუდმივად აღმართულია საქართველოს სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშები. (16.09.2010N93)

3.უმაღლესი საბჭოს შენობის ფასადზე სრული სახით განთავსდება საქართველოს სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბები. (16.09.2010N93)

4. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სამუშაო კაბინეტში, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს, სრული სახით ფერებში თავსდება საქართველოს სახელმწიფო გერბი, ხოლო მარჯვენა მხარეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბი.

5. უმაღლესი საბჭოს წევრების სამუშაო ოთახებში განთავსებულია საქართველოს დროშა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშა და გერბი, ხოლო უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირების სამუშაო ოთახებში - საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშა და გერბი. (16.09.2010N93)

6. სხდომათა დარბაზში სესიის გახსნისას და დახურვისას სრულდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

7. უმაღლეს საბჭოში მიმართვის ფორმებია:

ა) ბატონო თავმჯდომარევ;

ბ) ბატონო სხდომის თავმჯდომარევ;

გ) პატივცემულო კოლეგა.

მუხლი 8.

1. სხდომის პრეზიდიუმში ადგილს იკავებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სხდომის პრეზიდიუმში ადგილს იკავებს სხდომის თავმჯდომარე.

2. სხდომათა დარბაზში, პრეზიდიუმის უკან, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს, სრული სახით ფერებში თავსდება საქართველოს სახელმწიფო გერბი და დროშა, ხოლო მარჯვენა მხარეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბი და დროშა.

3. პრეზიდიუმის მარცხენა მხარეს დგას მთავრობის თავმჯდომარის სავარძელი.

4.პრეზიდიუმის წინ მოწყობილია ერთი ტრიბუნა გამომსვლელთათვის.

5. სხდომათა დარბაზში უმაღლესი საბჭოს წევრი იკავებს მხოლოდ მისთვის განკუთვნილ ადგილს.

6. უმაღლესი საბჭოს მუშაობის გაცნობის მიზნით, განსაზღვრული დროით სხდომათა დარბაზში შეიძლება მიიწვიონ საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები.(27.02.2013N36)

7. უმაღლესი საბჭოს შენობაში შეიძლება ჩატარდეს ცალკეული ღონისძიებები, მათ შორის ექსკურსიები და დაჯილდოების პროცედურები.(27.02.2013N36)

თ ა ვ ი II

უმაღლესი საბჭოს წევრი

მუხლი 9.

1. უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა იწყება უმაღლესი საბჭოს მიერ მისი უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან და მთავრდება ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობისთანავე.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ:

ა) არსებობს უმაღლესი საბჭოს წევრის პირადი განცხადება უფლებამოსილების მოხსნის თაობაზე;(16.05.2013 N54)

ბ) მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი;

გ) სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ; (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

დ) დაიკავა უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობა ან ეწევა მასთან შეუთავსებელ საქმიანობას;

ე) დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა;

ვ) არასაპატიო მიზეზით ზედიზედ 3 თვის განმავლობაში არ მონაწილეობდა უმაღლესი საბჭოს სასესიო (პლენარული და კომისიის სხდომები) მუშაობაში;(16.05.2013 N54)

ზ) გარდაიცვალა.

3. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შესახებ კანონით განსაზღვრული საფუძვლების არსებობისას.

4. უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის საკითხს წყვეტს უმაღლესი საბჭო. გადაწყვეტილება მიიღება დადგენილებით. ეს გადაწყვეტილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში. (18.10.2006წ. N225; გაზეთი“აჭარა”, 24. 10. 2006წ. N198)

5. უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის შესახებ უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების თაობაზე სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლება აქვთ უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ ერთ მეხუთედს, აგრეთვე მოქალაქეს, რომლის, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის, უფლებამოსილება არ ცნო ან ვადამდე შეწყვიტა უმაღლესმა საბჭომ. (18. 10. 2006წ. N225;გაზეთი“აჭარა”, 24. 10. 2006წ. N198)

მუხლი 10.

1. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი არასაპატიო მიზეზით ზედიზედ 3 თვის განმავლობაში არ მონაწილეობდა უმაღლესი საბჭოს მუშაობაში (პლენარულ და კომისიის სხდომებში), შესაბამისი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია ინფორმაციის მიღებიდან 10 დღის ვადაში გამოარკვევს გაცდენის მიზეზს და თუ დადასტურდა, რომ მიზეზი არასაპატიოა, ამზადებს შესაბამის დასკვნას. (17. 09. 2008 წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

2. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია აღნიშნული ფაქტის გამოვლენიდან 10 დღის ვადაში გამოითხოვს დოკუმენტურ მასალას, ჩამოართმევს მას ახსნა-განმარტებას და ამზადებს შესაბამის დასკვნას.

3. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრმა დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა, ან სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია აღნიშნული ფაქტის გამოვლენიდან 10 დღის ვადაში გამოითხოვს ამ ფაქტის დამადასტურებელ საბუთებს, ამოწმებს მათ ნამდვილობას და ამზადებს შესაბამის დასკვნას. (17.09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”,20. 09. 2008წ. N105)

4. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლიდან 15 დღის ვადაში გამოითხოვს განაჩენს და დაუყოვნებლივ წარუდგენს დასკვნას უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

5. უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ უფლებამოსილების მოხსნის შესახებ წერილობითი განცხადება წარედგინება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელიც დაუყოვნებლივ გადასცემს მას საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას. კომისია 15 დღის ვადაში ადგენს განცხადების ნამდვილობას, გარემოებას, რომელიც საფუძვლად დაედო განცხადებას, და შესაბამის დასკვნას წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს უფლებამოსილების მოხსნის შესახებ განცხადება გამოითხოვოს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისათვის ჩაბარებიდან 7 დღის ვადაში და გააგრძელოს თავისი უფლებამოსილების განხორციელება.

6. უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდაცვალებისას, მისი უფლებამოსილება ვადამდე წყდება გარდაცვალების მომდევნო დღიდან. უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია გამოითხოვს ცნობას უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდაცვალების შესახებ და ცნობის მიღების თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობებს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს. კომისია აღნიშნულ ინფორმაციას მოახსენებს უმაღლეს საბჭოს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე და იგი ფორმდება საოქმო ჩანაწერით.(18.11.2010 N99)

7. უმაღლესი საბჭოს მიერ უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ თანამდებობაზე უმაღლესი საბჭოს წევრის არჩევის ან დამტკიცების შემთხვევაში იმავე დადგენილებაში აღინიშნება, რომ მას უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე.

8. უმაღლესი საბჭოს მიერ უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ თანამდებობაზე უმაღლესი საბჭოს წევრის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შემთხვევაში იმავე დადგენილებაში აღინიშნება, რომ მას უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე.

9. უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ თანამდებობაზე უმაღლესი საბჭოს წევრის არჩევის, დანიშვნის ან დამტკიცების შემთხვევაში, გარდა ამ მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, მას უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება სათანადო აქტის ძალაში შესვლისთანავე. ამ აქტის გამომცემი და უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულნი არიან არა უგვიანეს აქტის გამოცემის მომდევნო დღისა უმაღლეს საბჭოს აცნობონ აქტის გამოცემა. საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია აღნიშნულ ინფორმაციას აცნობებს უმაღლეს საბჭოს და ფორმდება პლენარული სხდომის საოქმო ჩანაწერით.

10. უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს, გარდა ამ რეგლამენტის 58-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რეგლამენტით დადგენილი წესით შეისწავლის და განიხილავს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია, რომელიც ამზადებს დასკვნას და წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს პლენარულ სხდომაზე განხილვისათვის. უმაღლესი საბჭოს წევრისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას უმაღლესი საბჭო იღებს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.

11. ამ მუხლის პირველი და მე-4 პუნქტების შესაბამისად საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ წარდგენილი დასკვნის საფუძველზე უმაღლესი საბჭოს ბიუროს უმაღლესი საბჭოს წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი შეაქვს უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში. უმაღლესი საბჭო ვალდებულია დაუყოვნებლივ განიხილოს უმაღლესი საბჭოს წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. დაუშვებელია დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე კენჭისყრა უმაღლესი საბჭოს წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

მუხლი 11.

1. დაუშვებელია უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან სამეწარმეო ან სახელმწიფო სამსახურში რაიმე თანამდებობის შეთავსება. შეუთავსებლობის შემთხვევები განისაზღვრება საქართველოს კანონებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და კანონებით, ამ რეგლამენტითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით.

2. სამეწარმეო საქმიანობასთან უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსის შეუთავსებლობის მოთხოვნები არ ხელყოფს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ საკუთრების უფლებას. ის შეიძლება ფლობდეს აქციებს, წილს და სხვა ქონებას.

3. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება არა აქვს:

ა) უშუალოდ განახორციელოს არაერთჯერადი საქმიანობა მოგების მიზნით მატერიალური ფასეულობებისა და ფინანსური საშუალებების სამართავად;

ბ) უშუალოდ განახორციელოს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი, სამეთვალყურეო, საკონტროლო, სარევიზიო და საკონსულტაციო ორგანოს წევრის უფლებამოსილებანი;

გ) იყოს სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოს ან მთავრობის წევრი, ეკავოს რაიმე თანამდებობა საჯარო სამსახურში ან ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას.(16.05.2013 N54)

4. უმაღლესი საბჭოს წევრი იმავდროულად შეიძლება ეწეოდეს სამეცნიერო, პედაგოგიურ, სახელოვნებო საქმიანობას, თუ ასეთი საქმიანობა არ ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს. ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულება გულისხმობს სამეცნიერო, სასწავლო, სახელოვნებო დაწესებულებებში თანამდებობის პირის მიერ საკადრო, დისციპლინურ და სხვა საკითხებზე ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებას.

5. უმაღლესი საბჭოს წევრი იმავდროულად შეიძლება ეწეოდეს პარტიულ საქმიანობას, ეკავოს ნებისმიერი თანამდებობა პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში.

6. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულია უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან შეწყვიტოს უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი სამსახური/საქმიანობა და 10 დღის ვადაში უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას წარუდგინოს შეუთავსებელი სამსახურის/საქმიანობის შეწყვეტის დამადასტურებელი საბუთი. ამ მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს წევრს ვადამდე უწყდება უფლებამოსილება ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.(16.05.2013 N54)

მუხლი 12.

(23. 12. 2008წ. N20;გაზეთი“აჭარა”, 25. 12. 2008წ. N145)

1. უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულია „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით შეავსოს და საჯარო სამსახურის ბიუროში წარადგინოს თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია.(23.06.2017N51)

2. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია პერიოდულად და საჭიროების შემთხვევაში აანალიზებს სათანადო ორგანოებიდან წარმოდგენილ უმაღლესი საბჭოს წევრის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შესახებ ინფორმაციას, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში საკითხი შეაქვს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ  სხდომაზე განსახილველად.

მუხლი 13.

ამოღებულია.(18. 06. 2008წ. N300;გაზეთი“აჭარა”, 19. 06.2008წ. N65)

მუხლი 14.

1. უმაღლესი საბჭოს წევრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელია, სარგებლობს თავისუფალი მანდატით და მისი გაწვევა დაუშვებელია. თავისი მოვალეობის შესრულებისას იგი შეზღუდული არ არის ამომრჩეველთა და მისი წარმდგენი პოლიტიკური ორგანიზაციების განაწესებითა და დავალებით.

2. დაუშვებელია უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების სხვა პირისათვის გადაცემა.

3. თავისუფალი მანდატი უმაღლესი საბჭოს წევრს არ ათავისუფლებს ამომრჩევლებთან მუშაობისა და მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობისაგან უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი წესით.

მუხლი 15.

1. უმაღლესი საბჭოს წევრი თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს:(16.05.2013 N54)

ა) უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე, კომისიაში, ფრაქციაში, საკითხის შემსწავლელ ჯგუფში, ინტერფრაქციულ ჯგუფში საქმიანობით;

ბ) ამომრჩევლებთან შეხვედრებით, მათი მიღებით, მათ მიერ დასმულ საკითხებზე რეაგირებით;

გ) სახელმწიფო და სხვა ორგანოებთან კანონმდებლობით გათვალისწინებული ურთიერთობით.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულია:

 ა) დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია, კანონები და ეს რეგლამენტი;

ბ) დაესწროს პლენარულ და კომისიის სხდომებს და მონაწილეობა მიიღოს მათ მუშაობაში;

გ) იყოს უმაღლესი საბჭოს 1 კომისიის შემადგენლობაში მაინც, გარდა ამ რეგლამენტით დადგენილი გამონაკლისისა;

 დ) არ გამოიყენოს პირადი ინტერესებისათვის თავისი უფლებამოსილება ან/და მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობა;

ე) არ გამოიყენოს პირადი ინტერესებისათვის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ან კონფიდენციალურად მიღებული ინფორმაცია;

ვ) განაცხადოს სადეპუტატო უფლებამოსილებისას მისი შეურაცხყოფისა ან/და ხელყოფის ფაქტების შესახებ.

3. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულია თვეში ერთხელ მაინც თავის საარჩევნო ოლქში ადგილზე შეხვდეს ამომრჩევლებს, ხოლო წელიწადში ერთხელ ჩააბაროს მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.

4. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს:

ა) ისარგებლოს ყველა ინფორმაციით, რომელიც აუცილებელია მისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი;

ბ) უმაღლესი საბჭოს აპარატისაგან მოითხოვოს ორგანიზაციულ-ტექნიკური მომსახურებით უზრუნველყოფა;

გ) გაეცნოს უმაღლესი საბჭოსა და მისი ორგანოების სხდომათა ოქმებს, აგრეთვე მიიღოს იმ გამოსვლის ტექსტი, რომელიც არ ქვეყნდება;(12.12.2013 N92-უ.ს.შ.ს.)

დ) შეკითხვით მიმართოს მთავრობის წევრს, თანამდებობის პირს და მიიღოს მათგან პასუხი;

ე) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით აირჩიოს ან არჩეულ, დანიშნულ ან წარდგენილ იქნეს უმაღლესი საბჭოს თანამდებობებზე (გარდა უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსისა), უმაღლესი საბჭოს კომისიის, საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შემადგენლობაში, გაერთიანდეს ფრაქციაში, გადადგეს ან გამოვიდეს ამ ორგანოებიდან.(16. 05. 2007წ. N250;გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

5. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით:

ა) დასვას საკითხი განსახილველად;

ბ) შეიტანოს შენიშვნები და წინადადებები უმაღლესი საბჭოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ ყველა საკითხზე;

გ) მონაწილეობა მიიღოს კამათში, შეკითხვა დაუსვას მომხსენებელს, სხდომის თავმჯდომარეს, მიიღოს მათზე პასუხი;

დ) გამოთქვას აზრი უმაღლესი საბჭოს მიერ შესაქმნელი ორგანოების, მათი პერსონალური შემადგენლობისა და იმ თანამდებობის პირთა კანდიდატურების შესახებ, რომლებსაც ირჩევს, ნიშნავს ან ამტკიცებს უმაღლესი საბჭო;

ე) გააცნოს უმაღლეს საბჭოს მოქალაქეთა წერილები და მიმართვები;

ვ) კამათში მონაწილეობის მიუღებლობის შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარეს გადასცეს თავისი გამოსვლის ტექსტი, აგრეთვე წერილობით ჩამოყალიბებული წინადადებები და შენიშვნები უმაღლესი საბჭოს სხდომებზე განსახილველი საკითხების თაობაზე;

ზ) თავი შეიკავოს იმ ნორმატიული აქტების განხილვაში მონაწილეობისაგან, რომლებიც წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობის სფეროში მის წერილობით დაფიქსირებულ პირად ინტერესებს.

6. კონტროლის განხორციელებისას უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს:

ა) ამოღებულია(16.09.2010N90)

ბ) კითხვით მიმართოს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, მთავრობის წევრს, მიიღოს და შეაფასოს პასუხი;(16.09.2010N90)

გ) კანონით დადგენილ ფარგლებში და ამ რეგლამენტით განსაზღვრული წესით მონაწილეობა მიიღოს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონების შესრულების შემოწმებაში ან მოტივირებული უარი განაცხადოს ასეთი დავალების შესრულებაზე;(27.02.2013N36)

დ) კანონით დადგენილ ფარგლებში და ამ რეგლამენტით განსაზღვრული წესით მიიღოს ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვაზე და რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულებაზე;(27.02.2013N36)

ე) შესაბამისი ორგანოების წინაშე დასვას საკითხი საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების შესრულების შემოწმების თაობაზე;

ვ) შეუფერხებლად შევიდეს ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, შეუზღუდავად შეხვდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით გათვალისწინებულ და სხვა თანამდებობის პირებს;

ზ) უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა მის მიერ დასმული საკითხების განხილვაში.

7. უმაღლესი საბჭოს წევრს გააჩნია საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება.

8. უმაღლესი საბჭოს წევრს აქვს უმაღლესი საბჭოს წევრის მოწმობა და ატარებს სამკერდე ნიშანს, რომელთა ნიმუშებს ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს ბიურო. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი “აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

მუხლი 151.

ამოღებულია(16.09.2010N90)

მუხლი 16.

1. უმაღლესი საბჭოს წევრი პასუხისგებაში არ მიეცემა თავისი მოვალეობის შესრულებისას უმაღლეს საბჭოში ან მის გარეთ გამოთქმული აზრებისა და შეხედულებებისათვის.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს ჩვენება არ მისცეს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრს. დაუშვებელია ამ საკითხთან დაკავშირებული წერილობითი მასალის დაყადაღება. ეს უფლება უმაღლესი საბჭოს წევრს უნარჩუნდება მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგაც.

მუხლი 17(16.05.2013 N54)

1. უმაღლესი საბჭოს წევრის დაკავების ან დაპატიმრების შემთხვევაში დაკავებულ ან დაპატიმრებულ უმაღლესი საბჭოს წევრს უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით შეუჩერდება უფლებამოსილება სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ დადგენილების გამოტანამდე ან სასამართლოს განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლამდე.

2. მარეაბილიტირებელი საფუძვლით სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის ან სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს წევრს უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით:

ა) აღუდგება სადეპუტატო უფლებამოსილება, თუ არ არის გასული იმ უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადა, რომლის წევრიც არის პირი და მიეცემა სრული კომპენსაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ბ) თუ გასულია იმ უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადა, რომლის წევრიც იყო პირი, დაკავების ან დაპატიმრების ვადა ჩაეთვლება უმაღლესი საბჭოს წევრად ყოფნის საერთო ვადაში და მიეცემა შესაბამისი კომპენსაცია.

მუხლი 18.

(16. 05. 2007წ. N250; N250,გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრის (შემდგომში მაჟორიტარი უმაღლესი საბჭოს წევრი) მოთხოვნის შემთხვევაში, ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ იგი სამუშაო ოთახით, კავშირგაბმულობის საშუალებებით, მათ შორის სამთავრობო კავშირით.

2. უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარ დეპუტატებს ამომრჩევლებთან ურთიერთობის ორგანიზების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობისა და საკითხების გადაწყვეტის მიზნით ჰყავთ თავიანთი წარმომადგენლები.

3. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილებით, ფრაქციების წარდგინების საფუძველზე, პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრი, როგორც წესი, მიემაგრება იმ საარჩევნო ოლქს, სადაც ის ცხოვრობს ან აქვს ამომრჩევლებთან მჭიდრო ურთიერთობა.

მუხლი 181. ამოღებულია

(30. 04. 2008წ. N292;გაზეთი“აჭარა”,  01.  05.  2008წ. N47)

თ ა ვ ი III

(17. 09. 2008წ. N311) უმაღლესი საბჭოს კომისიები

მუხლი 19.

1. საკანონმდებლო საკითხების წინასწარი მომზადების, უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოებისა და მთავრობის საქმიანობის, ასევე ამ ორგანოების მიერ საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლის მიზნით უმაღლესი საბჭო თავისი უფლებამოსილების ვადით ქმნის კომისიებს.

2. კომისიების საქმიანობას საერთო კოორდინაციას უწევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

3. კომისიების უფლებამოსილება, მათი შექმნისა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, ამ რეგლამენტითა და სხვა აქტებით.

მუხლი 20.

1. უმაღლესი საბჭოს კომისიებია:

ა) აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა; (14.05.2015 N131) ა1) ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა;(20.06.2013 N60)

ბ) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა;

გ) საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა;

დ) საფინანსოსაბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა;

ე) ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა.

2. უმაღლესი საბჭო ახალი კომისიის შექმნის ან/და არსებულის გაუქმების საკითხს წყვეტს ამ მუხლის პირველ პუნქტში ცვლილების შეტანის გზით, რეგლამენტის მიღებისათვის დადგენილი წესით.(14.05.2015 N131)

მუხლი 21.

1. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება ფრაქციათა წარმომადგენლობისა და უმაღლესი საბჭოს იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად, რომლებიც არ შედიან არც ერთ ფრაქციაში. კომისიებში წევრთა რაოდენობასა და კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია (უმაღლესი საბჭოს პირველ პლენარულ სხდომაზე - დროებითი სამანდატო კომისია) და დადგენილებით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭო.

2. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 5 წევრით. უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულია იყოს არანაკლებ ერთი კომისიის შემადგენლობაში. უმაღლესი საბჭოს წევრის მეორე კომისიაში გაწევრიანების საკითხს წყვეტს მისი ფრაქცია პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებით დადგენილი დამატებითი ადგილების შესაბამისად.(14.05.2015 N131)

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ შემთხვევებში, უმაღლესი საბჭოს მიერ კომისიაში ფრაქციისათვის კომისიის წევრთა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცებიდან 2 დღის ვადაში, ფრაქცია უმაღლესი საბჭოს წევრის სურვილისა და კომისიის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავისი გადაწყვეტილებით ნიშნავს კომისიის წევრებს, რის შესახებაც აცნობებს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას, რომელიც 2 კვირის ვადაში უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს დადგენილების პროექტს უმაღლესი საბჭოს კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ.

4. უმაღლესი საბჭოს მიერ განსაზღვრული კომისიების შემადგენლობაში, კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებში, აგრეთვე უმაღლესი საბჭოს მიერ კომისიების არჩეულ შემადგენლობაში ცვლილებების განხორციელება ხდება უმაღლესი საბჭოს მიერ შესაბამის დადგენილებაში ცვლილების შეტანით.(2.08.2012N176 )

5. უმაღლესი საბჭოს იმ წევრებს, რომლებიც არ შედიან არც ერთ ფრაქციაში, მათი სურვილისა და კომისიის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, აგრეთვე კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების გათვალისწინებით, შესაბამის კომისიაში ირჩევს უმაღლესი საბჭო.

6. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე არ შეიძლება იყოს კომისიის შემადგენლობაში. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის კომისიაში გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი ფრაქცია პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებით დადგენილი რაოდენობის შესაბამისად.(29.11.2013N85)

მუხლი 22.

1. კომისიის თავმჯდომარეს კომისიის წევრთაგან, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით, ფარული კენჭისყრით ირჩევს უმაღლესი საბჭო.(16.05.2013 N54)

2. კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ სამკაციან ჯგუფს.

3. კანდიდატის დასახელების შესახებ განცხადება წარედგინება სხდომის თავმჯდომარეს, რომელიც ადგენს კანდიდატთა ერთიან სიას დასახელების რიგითობის მიხედვით.

4. კანდიდატის დასახელების შემდეგ, სხდომის თავმჯდომარე აქვეყნებს კანდიდატთა სიას. კანდიდატს უფლება აქვს მოხსნას თავისი კანდიდატურა ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე.

5. კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა.

6. თუ არჩევნებში ერთი კანდიდატი მონაწილეობდა და ვერ აირჩა, მაშინ ტარდება ხელახალი არჩევნები. თუ არჩევნებში 2 კანდიდატი მონაწილეობდა და ვერც ერთმა ვერ დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა, მაშინ იმ კანდიდატს, რომელმაც მეტი ხმა დააგროვა, ხელახლა ეყრება კენჭი. თუ მან ამ შემთხვევაშიც ვერ დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება ხელახალი არჩევნები.

7. თუ არჩევნებში ორზე მეტი კანდიდატი მონაწილეობდა და ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, მაშინ ტარდება არჩევნების მომდევნო ტური იმ ორ კანდიდატს შორის, რომლებმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს მეტ ხმას, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა. თუ მომდევნო ტურში გასულმა კანდიდატმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა, მის ნაცვლად კენჭი ეყრება მიღებული ხმების რაოდენობის მიხედვით მომდევნო კანდიდატურას. კენჭისყრის დროს ხმების თანაბრად გაყოფისას ტარდება ხელახალი კენჭისყრა. ყოველი კენჭისყრის წინ კანდიდატი უფლებამოსილია მოხსნას თავისი კანდიდატურა.

მუხლი 23.

1. კომისიის თავმჯდომარე შეიძლება გადააყენოს უმაღლესმა საბჭომ, თუ ამას სათანადო წერილობითი დადასტურებით მოითხოვს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ბიურო, უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მეხუთედი.

2. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე შეიძლება გადააყენოს კომისიამ, თუ ამას სათანადო წერილობითი დადასტურებით მოითხოვს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ბიურო, შესაბამისი კომისიის წევრთა უმრავლესობა, უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მეხუთედი.

3. კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, ხოლო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის - კომისიის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა.(27.02.2013N36)

4. კომისიის თავმჯდომარეს შეუძლია ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე განაცხადოს თავისი გადადგომის შესახებ. შესაბამისი განცხადება წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, რომელიც მას გააცნობს უმაღლეს საბჭოს. კომისიის თავმჯდომარე გადამდგარად ითვლება განცხადების ბიუროსათვის წარდგენის დღიდან. უმაღლესი საბჭო ცნობად იღებს კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის განცხადებას, რაც ფორმდება პლენარული სხდომის საოქმო ჩანაწერით.

5. კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების ან მისი, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის ახალი თავმჯდომარე ამ რეგლამენტის 22ე მუხლით დადგენილი წესით აირჩევა უახლოეს პლენარულ სხდომაზე.

მუხლი 24(16.05.2013 N54)

1. კომისიის წევრს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს გავიდეს კომისიის შემადგენლობიდან.

2. კომისიის წევრის უფლებამოსილება წყდება:

ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;(29.11.2013N85)

ბ) ფრაქციის მიერ მისი კომისიიდან გამოწვევის შემთხვევაში;(29.11.2013N85)

გ) იმ ფრაქციიდან გასვლის შემთხვევაში, რომლის კვოტითაც იყო იგი დანიშნული;(29.11.2013N85)

დ) მისი, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის, უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტიდან;

ე) კომისიის წევრისათვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე არჩევის მომენტიდან.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, კომისიის წევრს უფლებამოსილება უწყდება კომისიების შემადგენლობის არჩევის შესახებ უმაღლესი საბჭოს შესაბამის დადგენილებაში ცვლილების შეტანისთანავე, რომელიც მიიღება უმაღლესი საბჭოს უახლოეს სხდომაზე.(18.06.2015 N139)

მუხლი 25.

1. კომისიის პირველ საორგანიზაციო სხდომას იწვევს კომისიის თავმჯდომარე არჩევიდან 3 დღის ვადაში. სხდომის ოქმი წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

2. პირველი საორგანიზაციო სხდომა შეიმუშავებს კომისიის დებულებას და ფარული კენჭისყრით ირჩევს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს. კომისიის დებულება დასამტკიცებლად წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

3. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე აირჩევა ამ რეგლამენტის 22-ე მუხლის მე-4-მე-7 პუნქტებით დადგენილი წესით და იგი არჩეულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს კომისიის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს კომისიის თავმჯდომარეს ან კომისიის არანაკლებ 2 წევრს.

მუხლი 26.

1. კომისიის თავმჯდომარე:

ა) ხელმძღვანელობს კომისიის საქმიანობას, იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომებს;(16.05.2013 N54)

ბ) ხელს აწერს კომისიის გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, სხდომის ოქმებს;

გ) საერთო ხელმძღვანელობას უწევს კომისიის აპარატს;

დ) საშემოდგომო სესიის დაწყებისთანავე, უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს წერილობით ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;(27.02.2013N36)

ე) წარმოადგენს კომისიას უმაღლეს საბჭოში და მის ფარგლებს გარეთ;

ვ) ასრულებს ამ რეგლამენტით და სხვა აქტებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს;

2. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე:

ა) თავმჯდომარის არყოფნის, გადადგომის ან მისი, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ასრულებს მის მოვალეობას;

ბ) თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს ცალკეულ დავალებებს.

მუხლი 27.

კომისიის წევრს უფლება აქვს თანაბარ საწყისებზე მონაწილეობდეს კომისიის მუშაობაში, განსახილველ საკითხებზე გამოთქვას შენიშვნები, წინადადებები და მოსაზრებები, აირჩიოს და არჩეულ იქნეს კომისიის თანამდებობებზე, ჰქონდეს განსხვავებული პოზიცია.

მუხლი 28.

1. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

ა) შეიმუშავებს, განიხილავს და უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომისათვის ამზადებს კანონების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებების პროექტებს;

ბ) მონაწილეობს უმაღლეს საბჭოში შემოსული კანონპროექტების განხილვაგადამუშავებაში, ამზადებს დასკვნებს;

გ) განიხილავს უმაღლესი საბჭოს მიერ ასარჩევ, დასამტკიცებელ თანამდებობის პირთა კანდიდატურებს და დასკვნას წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს;

დ) განიხილავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს და შეიმუშავებს დასკვნას;

ე) აკონტროლებს კანონების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებების შესრულებას და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს;

ვ) ახორციელებს კონტროლს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოებისა და მთავრობის საქმიანობაზე და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს;

ზ) წყვეტს თავისი საქმიანობის ორგანიზაციულ საკითხებს;

თ) სარგებლობს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით;

ი) ახორციელებს ამ რეგლამენტით და სხვა აქტებით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.

2. კომისია წინასწარ დამტკიცებული გეგმის ან შესაბამისი პეტიციის საფუძველზე შეისწავლის ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობას, საჭიროების შემთხვევაში გამოითხოვს შესაბამის მასალებს და დასკვნას განსახილველად წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს.(27.02.2013N36)

3. ამ რეგლამენტიდან გამომდინარე კომისიის სხვა უფლებამოსილებანი განისაზღვრება კომისიის დებულებით.(27.02.2013N36)

4. კომისია მისი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხზე ინფორმაციის მოსმენის, კონტროლისა და შემოწმების შედეგად შეიმუშავებს დასკვნას. კომისიის დასკვნა უნდა შეიცავდეს შეფასებას და რეაგირების კონკრეტულ ზომებს. კომისია თავის დასკვნას უახლოეს სხდომაზე წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, რომელსაც ეს საკითხი განსახილველად შეაქვს უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში. უმაღლესი საბჭო პლენარულ სხდომაზე განიხილავს კომისიის დასკვნას, აფასებს მას და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.(27.02.2013N36)

5. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აკონტროლებს მისი გამგებლობისათვის მიკუთვნებულ სფეროში მოქმედი სამინისტროს, მინისტრის, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა უწყების ხელმძღვანელის ნორმატიული აქტების საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, მათი შესრულების მდგომარეობას, შეისწავლის და აანალიზებს ამ ნორმატიული აქტების მოქმედების პერიოდში გამოვლენილ ხარვეზებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც უგზავნის შესაბამის უწყებას. რეკომენდაციების განხილვის ან მიღებული ზომების შესახებ უნდა ეცნობოს კომისიას არა უგვიანეს 1 თვისა ან მის მიერ დადგენილ ვადაში.(27.02.2013N36)

მუხლი 29.

1. უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების თანამდებობის პირები და მთავრობის წევრები კომისიის მოთხოვნით ვალდებული არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ შესაბამისი დოკუმენტები, დასკვნები და სხვა საჭირო მასალები. საიდუმლოების შემცველი ცნობების წარდგენის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით.

2. კომისია განიხილავს თავისი კომპეტენციის სფეროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით განსაზღვრულ პირთა თანამდებობაზე არჩევის, დამტკიცების ან დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის საკითხებს, რის თაობაზეც ამზადებს დასკვნას და წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

მუხლი 30.

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განსახილველად გასატან ყველა საკითხს განიხილავს შესაბამისი კომისია.

2. კომისიები, მათ გამგებლობას მიკუთვნებული დარგების მიხედვით, შეისწავლიან და აანალიზებენ კანონმდებლობის შესრულების მდგომარეობას, იღებენ ზომებს მისი შესრულების უზრუნველსაყოფად, საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით ამზადებენ წინადადებებს კანონმდებლობაში აუცილებელი ცვლილების შეტანის შესახებ.(2.08.2012N176 )

მუხლი 31.

1. კომისიის სხდომას იწვევს და წარმართავს კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში - მისი მოადგილე. კომისიის სხდომების პერიოდულობას განსაზღვრავს კომისია, მაგრამ არანაკლებ თვეში 1 სხდომისა უმაღლესი საბჭოს სასესიო პერიოდში (სესიებს შორის პერიოდში კომისია არ არის ვალდებული გამართოს კომისიის სხდომა). კომისია ვალდებულია უმაღლესი საბჭოს ან უმაღლესი საბჭოს ბიუროს დავალებით, მის მიერ განსაზღვრულ ვადაში გამართოს სხდომა და განიხილოს საკითხი.

2. კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა.(29.11.2013N85)

3. კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან დაესწრონ კომისიის სხდომას და მონაწილეობა მიიღონ მის მუშაობაში. ამ მოთხოვნის დარღვევა გამოიწვევს ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

4. თუ ფრაქციის მიერ დანიშნულ წევრს დროებით არ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა კომისიის საქმიანობაში ან უმაღლესი საბჭოს წევრს ვადამდე შეუწყდა უფლებამოსილება, მის დამნიშვნელ ფრაქციას უფლება აქვს აღნიშნული წევრი დროებით შეცვალოს ფრაქციის სხვა წევრით, რის შესახებაც ფრაქცია წერილობით აცნობებს შესაბამის კომისიას. ფრაქციის მიერ აღნიშნული უფლება ფრაქციის თითოეული წევრის მიმართ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ერთი პლენარული სესიის განმავლობაში არა უმეტეს სამჯერ. კომისიის წევრს, რომლის უფლებამონაცვლე ესწრება კომისიის სხდომას, შესაბამისი კომისიის სხდომა გაცდენილად არ ეთვლება.(10.06.2011 N118 )

5. კომისიის სხდომის მასალები ურიგდებათ და ინფორმაცია მისი დღის წესრიგისა და თარიღის შესახებ ეცნობება კომისიის წევრებს, როგორც წესი, სხდომამდე არა უგვიანეს 1 დღისა.

6. კომისიის სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით, სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სხდომის გახსნისათვის (უფლებამოსილების დადგენისათვის) საჭირო ხმების ნახევრისა, გარდა ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. კომისიის სხდომაზე ღია კენჭისყრის დროს ხმების თანაბრად გაყოფისას გადამწყვეტია სხდომის თავმჯდომარის ხმა.(16.05.2013 N54)

7. კომისიის სხდომის დღის წესრიგს განსაზღვრავს კომისიის თავმჯდომარე თავისი ინიციატივით ან კომისიის წევრის (წევრების) მოთხოვნით. დღის წესრიგიდან საკითხის მოხსნის ან დღის წესრიგში ახალი საკითხის შეტანის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის წევრთა უმრავლესობით.

8. კომისიის სხდომა საჯაროა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში კომისია ატარებს დახურულ სხდომას. დახურული სხდომის გამართვის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის სხომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლება აქვთ უმაღლესი საბჭოს წევრებს, ასევე კომისიის გადაწყვეტილებით - სხვა პირებსაც.

9. კომისიის სხდომას სათათბირო ხმის უფლებით შეიძლება დაესწრონ უმაღლესი საბჭოს წევრები, მთავრობის წევრები და მოწვეული სტუმრები. სხდომაზე დასასწრებად შეიძლება მოწვეულნი იქნენ საზოგადოებრიობის დაინტერესებული წარმომადგენლები.

91. კომისია უფლებამოსილია გამართოს გასვლითი სხდომა.(16.05.2013 N54)

1o. კომისია იღებს დასკვნას, რეკომენდაციას, წინადადებას, რომელიც როგორც წესი, იგზავნება დანიშნულებისამებრ. კომისიის თავმჯდომარე კომისიის შიდაორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით გამოსცემს განკარგულებებს.

11. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, ბიუროს ან კომისიების გადაწყვეტილებით შეიძლება ჩატარდეს კომისიების ერთობლივი სხდომა. ერთობლივ სხდომაზე განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით კომისიები ცალ-ცალკე კენჭისყრით იღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.

მუხლი 32.

1. კომისიის საქმიანობის უზრუნველსაყოფად იქმნება უმაღლესი საბჭოს კომისიის აპარატი, რომელიც წარმოადგენს კომისიისადმი დაქვემდებარებულ უმაღლესი საბჭოს აპარატის მუდმივმოქმედ სტრუქტურულ ერთეულს.

2. კომისიის აპარატი:

ა) მონაწილეობს კანონპროექტების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებათა პროექტების, კომისიის     გადაწყვეტილებათა პროექტების შემუშავებაში, კანონპროექტებზე დასკვნების, შენიშვნებისა და წინადადებების მომზადებაში, კომისიის საკონტროლო, ორგანიზაციულ და სხვა საქმიანობაში;

ბ) ახორციელებს საკონსულტაციო და ანალიტიკურ ფუნქციებს, ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებასა და საქმისწარმოებას;

გ) ასრულებს კანონმდებლობით, კომისიის, უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და კომისიის აპარატის დებულებებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

3. კომისიის აპარატის შემადგენლობაში არიან კომისიის აპარატის უფროსი და სპეციალისტები. (23.06.2017N51)

4. კომისიის აპარატის უფროსი:

ა) კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად ახორციელებს კომისიის აპარატის საერთო ხელმძღვანელობას, კომისიის აპარატის მუშაკთა შორის ანაწილებს ფუნქციებსა და დავალებებს, პასუხისმგებელია კომისიის აპარატისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და მოვალეობების შესრულებაზე, კოორდინაციას უწევს კომისიის აპარატსა და უმაღლესი საბჭოს აპარატის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ურთიერთობებს;

ბ) ორგანიზებას უწევს კომისიის სხდომების მომზადებას, მიღებული გადაწყვეტილებებისა და სხდომათა ოქმების გაფორმებას;

გ) უზრუნველყოფს კომისიის აპარატის მუშაკთა მიერ შრომის დისციპლინის დაცვას, კომისიის თავმჯდომარეს წარუდგენს წინადადებებს მათი წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ;

დ) ასრულებს კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის დავალებებს.

5. ამოღებულია(23.06.2017N51)

6. კომისიის აპარატის სპეციალისტები:

ა) მუშაობენ კომისიის დებულებით განსაზღვრულ დარგობრივ მიმართულებათა საკითხებზე, მონაწილეობენ კანონპროექტების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებათა პროექტების, კომისიის გადაწყვეტილებათა პროექტების შემუშავებაში, კანონპროექტებზე დასკვნებისა და მოხსენებების მომზადებაში, კომისიის საკონტროლო, ორგანიზაციულ და სხვა საქმიანობაში;

ბ) აღნუსხავენ უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტების განხილვისას გამოთქმულ შენიშვნებსა და წინადადებებს;

გ) ასრულებენ კომისიის, კომისიის თავმჯდომარისა  და კომისიის წევრთა დავალებებს. (27.02.2013N36)

7. ამოღებულია(23.06.2017N51)

მუხლი 33. (18.11.2010 N99)

კომისიებთან, საჭიროების შემთხვევაში, იქმნება სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოები, რომელთა დებულებებს შეიმუშავებს კომისია და ამტკიცებს ბიურო. საბჭოში საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობენ შესაბამისი დარგის ექსპერტ-კონსულტანტები. საბჭოს შემადგენლობას ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარე, საკუთარი ან კომისიის წევრის წარდგინებით. კომისიის თავმჯდომარეს შეუძლია, კონკრეტული საკითხის დასამუშავებლად, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით, საბჭოს წევრი ექსპერტ-კონსულტანტების კანდიდატურა წარუდგინოს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსს, რომელიც მათთან აფორმებს ვადიან შრომით ხელშეკრულებას „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

თ ა ვ ი IV

უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია

მუხლი 34.

1. ფრაქცია არის უმაღლეს საბჭოში საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით საერთო პოლიტიკური შეხედულების მქონე უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნებაყოფლობითი გაერთიანება.

2. ფრაქციის შექმნის უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 3 წევრს, რომელთა უფლებამოსილებაც ცნო უმაღლესმა საბჭომ. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

3. უმაღლესი საბჭოს წევრი შეიძლება გაერთიანდეს მხოლოდ ერთ ფრაქციაში.

4. დაუშვებელია ფრაქციის შექმნა პირადი, პროფესიული, ადგილობრივი, რეგიონალური ან რელიგიური ნიშნით.

5. ერთი პარტიული სიით არჩეულმა ერთი პარტიის წევრებმა შეიძლება შექმნან მხოლოდ 1 ფრაქცია. უმაღლესი საბჭოს წევრს, გარდა მაჟორიტარი უმაღლესი საბჭოს წევრისა, თუ მისი პარტიის წევრებმა შექმნეს ფრაქცია, უფლება არა აქვს, იყოს სხვა ფრაქციის წევრი.(16.05.2013 N57)

მუხლი 341. (16.05.2013 N54)

ფრაქციის ამოცანებია:

ა) გამოხატოს და გაატაროს საკუთარი პოლიტიკური კურსი საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით;

ბ) მონაწილეობა მიიღოს უმაღლესი საბჭოსა და მისი ორგანოების საქმიანობის სრულყოფაში, ხელი შეუწყოს ფრაქციის წევრთა შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათი აქტიურობის გაზრდას, აგრეთვე მათ მიერ ამ რეგლამენტის მოთხოვნათა შესრულებას;

გ) გამოხატოს ფრაქციის შეჯერებული აზრი უმაღლესი საბჭოს უმთავრესი ფუნქციის შესრულებისას - კანონშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელებისას.

მუხლი 35. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქციის შექმნის მსურველი უმაღლესი საბჭოს წევრები შეიმუშავებენ ფრაქციის პოლიტიკურ პლატფორმასა და წესდებას.

2. ფრაქციის წესდებით უნდა განისაზღვროს ფრაქციის შექმნისა და მის შემადგენლობაში ცვლილებების განხორციელების წესი, ფრაქციის ხელმძღვანელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევის წესი და მათი კომპეტენცია, ფრაქციის წევრთა უფლებამოსილება, ფრაქციის მიზნები და ამოცანები, მისი სტრუქტურა, აგრეთვე წესდების ზოგადი ან ნაწილობრივი გადასინჯვის პროცედურა.

3. ფრაქცია შექმნილად ითვლება მასში გაერთიანებული უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 3 წევრის მიერ ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების მიღების მომენტიდან.

4. ახალშექმნილი ფრაქციის რეგისტრაცია სავალდებულოა.

5. უმაღლესი საბჭოს წევრთა გაერთიანება ფრაქციის სტატუსს იძენს რეგისტრაციის მომენტიდან.

მუხლი 351. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქცია რეგისტრაციამდე თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს ფრაქციის თავმჯდომარეს.

2. ფრაქციის რეგისტრაციისათვის, გარდა ამ რეგლამენტის მე-60 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ფრაქციის შექმნიდან 1 კვირის ვადაში ფრაქციის თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს მიმართავს განცხადებით, რომელშიც აღინიშნება ფრაქციის ოფიციალური სახელწოდება, მისი თავმჯდომარის, სხვა ხელმძღვანელ პირთა და წევრთა ვინაობა. განცხადებას ერთვის ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა და წესდება. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ფრაქციის რეგისტრაციისათვის წარმოდგენილ დოკუმენტაციას დაუყოვნებლივ გადასცემს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას, რომელიც თავის დასკვნას წარუდგენს ბიუროს უახლოეს სხდომაზე. თუ ბიურო აღნიშნული კომისიის დასკვნის განხილვისას არ მიიღებს სხვა მოტივირებულ გადაწყვეტილებას, ფრაქცია რეგისტრირებულად ჩაითვლება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისათვის დოკუმენტაციის წარდგენის მომენტიდან. ბიუროს გადაწყვეტილება ეცნობება უმაღლესი საბჭოს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე და გამოქვეყნდება უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე.

3. თუ ფრაქცია არ აკმაყოფილებს ამ რეგლამენტის 34-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტებისა და 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, მას უარი ეთქმება რეგისტრაციაზე. ფრაქციას, რომელსაც რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა, უფლება აქვს, ბიუროს გადაწყვეტილების მართლზომიერების საკითხი დააყენოს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე.

მუხლი 36. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქციაში გაწევრიანების მსურველი უმაღლესი საბჭოს წევრი წერილობითი განცხადებით მიმართავს ფრაქციის თავმჯდომარეს.

2. ფრაქცია უმაღლესი საბჭოს წევრის განცხადებას განიხილავს ფრაქციის წესდებით დადგენილი წესით და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.

3. ფრაქციაში ახალი წევრის მიღების შესახებ ფრაქციის თავმჯდომარე 3 დღის ვადაში წერილობით ატყობინებს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას და უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს.

4. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს, ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე, ნებისმიერ დროს გავიდეს ფრაქციის შემადგენლობიდან, რის შესახებაც წერილობით მიმართავს ფრაქციის თავმჯდომარეს, ატყობინებს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას და უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს.

5. თუ ფრაქციიდან წევრის გასვლის ან გარიცხვის შედეგად მასში გაერთიანებული დარჩა 3-ზე ნაკლები უმაღლესი საბჭოს წევრი, ფრაქცია გაუქმებულად ჩაითვლება ფრაქციიდან წევრის გასვლის ან გარიცხვის შესახებ განცხადების წარდგენის დღიდან მე-7 დღეს. ამ პერიოდში ფრაქცია ინარჩუნებს ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ უფლებებს. ფრაქციის გაუქმების შესახებ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია აცნობებს უმაღლესი საბჭოს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე.

6. ფრაქციას უფლება აქვს, ფრაქციის წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ფრაქციიდან გარიცხოს წევრი.

7. ფრაქციიდან წევრის გარიცხვის შესახებ ფრაქციის თავმჯდომარე 3 დღის ვადაში წერილობით აცნობებს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას და უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს.

8. ფრაქციის თავმჯდომარისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების არჩევის, გადაყენების, გადადგომის, აგრეთვე ფრაქციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში შესწორებათა შეტანის შესახებ 3 დღის ვადაში წერილობით ეცნობება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს და საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას.

9. ამ მუხლის მე-3-მე-8 პუნქტებში აღნიშნული ცვლილებების შესახებ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია აცნობებს უმაღლეს საბჭოს. ეს ინფორმაცია ქვეყნდება უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე.

მუხლი 37. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქცია წარმომადგენლობის მეშვეობით მონაწილეობს უმაღლესი საბჭოს კომისიებისა და საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის საქმიანობაში.

2. უმაღლესი საბჭოს             ორგანოებში   ფრაქციის        წარმომადგენლობა             განისაზღვრება ფრაქციაში გაერთიანებულ უმაღლესი საბჭოს წევრთა რაოდენობის პროპორციულად.

3. ფრაქციის მიერ წარდგენილი წევრი წყვეტს უმაღლესი საბჭოს ორგანოში საქმიანობას ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით მისი ფრაქციიდან გარიცხვის, გასვლის, ფრაქციის მიერ ამ ორგანოდან გაწვევის შემთხვევაში. ფრაქციას უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს ორგანოებში წარადგინოს ახალი კანდიდატურა, რის შესახებაც უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი ორგანოს ხელმძღვანელი აცნობებს უმაღლეს საბჭოს.

4. ფრაქციათა გაუქმების, შეერთების ან ფრაქციიდან წევრთა გასვლის ან გარიცხვის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია განსაზღვრავს პროპორციული წარმომადგენლობის ახალ კვოტებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს.

5. პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების გაზრდის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს ორგანოებში ფრაქციის წარმომადგენლობის პერსონალურ საკითხებს წყვეტს შესაბამისი ფრაქცია.

6. თუ ფრაქციას შეუმცირდა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტები, იგი ვალდებულია თვითონ განსაზღვროს უმაღლესი საბჭოს ამა თუ იმ ორგანოდან თავისი წევრების გამოწვევის საკითხი. ფრაქციის მიერ აღნიშნული ვალდებულების 1 კვირის ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს ამა თუ იმ ორგანოდან შესაბამისი ფრაქციის წევრის გამოწვევის საკითხს წყვეტს შესაბამისი ორგანო.

მუხლი 38.

1. ფრაქციას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება.

2. ფრაქციას უფლება აქვს შეკითხვით მიმართოს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, მთავრობის წევრს, რომლებიც ვალდებულნი არიან უპასუხონ შეკითხვას.(16.09.2010N90)

3. ფრაქციას უფლება აქვს კომისიისა და უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომებზე ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით გამოთქვას თავისი მოსაზრება უმაღლესი საბჭოს მიერ ასარჩევი, დასანიშნი ან დასამტკიცებელი კანდიდატურების შესახებ ან იმ კანდიდატურების თაობაზე, რომელთა დანიშვნაზედაც თანხმობას იძლევა უმაღლესი საბჭო, აგრეთვე მონაწილეობა მიიღოს კამათში, მოითხოვოს პოლიტიკური დებატების გამართვა და განახორციელოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

4. ფრაქციას უფლება აქვს ერთი სესიის განმავლობაში ორჯერ ისარგებლოს ოცდაათწუთიანი გამოსვლით. აღნიშნული საკითხი ფრაქციას შეუძლია დააყენოს საკითხის განხილვის დასრულების შემდეგ, ნებისმიერ დროს, გარდა კენჭისყრის პროცედურისა. უმაღლესი საბჭო ვალდებულია დაუყოვნებლივ მოუსმინოს მას.

5. უმაღლესი საბჭოს აპარატი ვალდებულია ფრაქციის მოთხოვნით უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის გაავრცელოს ფრაქციის ოფიციალური მიმართვა.

6. ფრაქციის მიერ გავრცელებულ ყველა დოკუმენტს ხელს აწერს ფრაქციის ხელმძღვანელი პირი.

7. ფრაქციის შიდასაორგანიზაციო საკითხები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და სხვა აქტების შესაბამისად რეგულირდება ფრაქციის წესდებით.

8. ფრაქციის თანამდებობის პირები არიან ფრაქციის თავმჯდომარე და მდივანი. მათი უფლებამოსილება და არჩევის, გადაყენების, გადარჩევის და გადადგომის წესი განისაზღვრება ამ რეგლამენტითა და შესაბამისი ფრაქციის წესდებით. (23.12.2008წ. N20;გაზეთი“აჭარა”,25.12.2008წ.

N145)

მუხლი 381. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქციის უმაღლესი ორგანოა ფრაქციის სხდომა.

2. ფრაქციის სხდომების გამართვის პერიოდულობა განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით.

3. ფრაქციის წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ან ფრაქციის გადაწყვეტილებით შეიძლება გაიმართოს საჯარო ან დახურული სხდომა.

4. ფრაქციის სხდომა უფლებამოსილია:

ა) ფრაქციის წესდებაში შეიტანოს ცვლილებები;

ბ) აირჩიოს ფრაქციის თანამდებობის პირები;

გ) გადაწყვიტოს ფრაქციაში ახალი წევრის მიღების ან ფრაქციიდან წევრის გარიცხვის საკითხი;

დ) წარადგინოს კანდიდატურები უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირთა  არჩევით თანამდებობებზე;

ე) გადაწყვიტოს ფრაქციის პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების გამოყენების წესი;

ვ) მიიღოს გადაწყვეტილება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განსახილველი საკითხის შესახებ ფრაქციის ერთიანი პოზიციის გამოხატვის თაობაზე;

ზ) უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანილ კანონპროექტთან დაკავშირებით დანიშნოს გამომსვლელი, რომელიც უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე წარმოადგენს ფრაქციის პოზიციას;

თ) გადაწყვიტოს ფრაქციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხები;

ი) ისარგებლოს ამ რეგლამენტითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული უფლებებით.

მუხლი 382. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქციის თავმჯდომარე:

ა) ხელმძღვანელობს ფრაქციის საქმიანობას;

ბ) წარმოადგენს ფრაქციას უმაღლეს საბჭოში და მის გარეთ;

გ) თანამდებობრივად შედის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს შემადგენლობაში;

დ) წარმართავს ფრაქციის სხდომებს;

ე) ახორციელებს ფრაქციის წესდებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

2. ფრაქციის მდივანი ფრაქციის თავმჯდომარის დავალებით ხელმძღვანელობს ფრაქციის საქმიანობის ცალკეულ მიმართულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში, ფრაქციის წესდებით გათვალისწინებული წესით ასრულებს ფრაქციის თავმჯდომარის მოვალეობას, ხელმძღვანელობს ფრაქციის აპარატის საქმიანობას, ახორციელებს ფრაქციის წესდებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

3. ფრაქციის მიერ გავრცელებულ ყველა დოკუმენტს ხელს აწერს ფრაქციის ხელმძღვანელი პირი.

მუხლი 39.

1. ფრაქციის საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით იქმნება სათანადო პირობები და გამოიყოფა შესაბამისი თანხა.

2. სხდომათა დარბაზში ფრაქციას გამოეყოფა შესაბამისი ადგილი, ხოლო უმაღლესი საბჭოს შენობაში _ სამუშაო ფართობი.

3. ფრაქციის საქმიანობას უზრუნველყოფს ფრაქციის აპარატი. ფრაქციის აპარატის თანამშრომელთა სახელფასო ფონდს, რომელიც განისაზღვრება ფრაქციის    წარმომადგენლობის პროპორციულად, უმაღლესი  საბჭოს  აპარატის  უფროსის წარდგინებით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

4. ფრაქციის აპარატის თანამშრომლებს საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი, ფრაქციის თავმჯდომარის წარდგინებით.

5. ამოღებულია(23.06.2017N51)

მუხლი 40.

1. უმაღლეს საბჭოში კანონპროექტებისა და სხვა საკითხების განხილვისას წარმოშობილი აზრთა სხვადასხვაობის აღმოფხვრისა და ცალკეულ დავალებათა დაკონკრეტება-შეჯერების მიზნით ფრაქციებთან კონსულტაციის საფუძველზე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანებით იქმნება ინტერფრაქციული ჯგუფი.

2. ინტერფრაქციულ ჯგუფს სათანადო წერილობითი დასაბუთების წარდგენით, უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილებით შეიძლება გამოეყოს საქმიანობისათვის აუცილებელი ხარჯები.

თ ა ვ ი V

უმაღლესი საბჭოს ბიურო

მუხლი 41.

უმაღლესი საბჭოს მიმდინარე საქმიანობის ორგანიზების მიზნით უმაღლესი  საბჭოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის, კომისიებისა და ფრაქციების  თავმჯდომარეების შემადგენლობით იქმნება უმაღლესი საბჭოს ბიურო (შემდგომში  ბიურო). (17. 09. 2008წ. N311; გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

მუხლი 42.

უმაღლესი საბჭოს ბიურო ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით:

ა) შეიმუშავებს და უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს პლენარული სხდომების დღის წესრიგის პროექტებს, წინადადებებს შეკითხვების განხილვის და პოლიტიკური დებატებისათვის განკუთვნილი სხდომის დანიშვნის შესახებ;

ბ) უფლებამოსილია საკითხი შეიტანოს უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტში, თუ დარღვეული არ არის ამ რეგლამენტით განსაზღვრული საკომისიო განხილვის ვადები და წესი;

გ) ამოღებულია(16. 05. 2007წ. N250;გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

დ) ამტკიცებს ბიუროს მუშაობის რეგლამენტს, კომისიებისა და სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოების დებულებებს;(10. 06. 2005წ. N17;გაზეთი“აჭარა”, 16. 06. 2005წ. N111)

დ1) ამტკიცებს მრჩეველთა საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულებას;(22.08.2013N65)

ე) წყვეტს ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს;

ე1) იღებს გადაწყვეტილებას პირის ლობისტად რეგისტრაციის შესახებ;(15.06.2017 N44)

ვ) განიხილავს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე გასატანი კანონპროექტების შესახებ დასკვნებს, კომისიების, ინტერფრაქციული ჯგუფის დასკვნებს, რეზოლუციებისა და მიმართვების პროექტებს;

ზ) განიხილავს უმაღლესი საბჭოს მიერ დასანიშნ, ასარჩევ და დასამტკიცებელ თანამდებობის პირთა კანდიდატურებს;

1) წყვეტს უმაღლესი საბჭოს იმ წევრის საბინაო პირობებით უზრუნველყოფის საკითხს, რომელსაც არ გააჩნია ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი ფართობი და განსაზღვრავს ბინის ქირავნობისათვის საჭირო ფულადი ანაზღაურების ოდენობას; (05. 02. 2008წ. N283,გაზეთი“აჭარა”, 07. 02. 2008წ. N14)

2) განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს წევრის სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ფულადი ანაზღაურების ოდენობას; (05. 02. 2008წ. N283, გაზეთი“აჭარა”, 07. 02. 2008წ. N14)

თ) იღებს გადაწყვეტილებებს უმაღლესი საბჭოს ცალკეულ ორგანიზაციულ საკითხებზე; თ1) უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში განიხილავს უმაღლესისაბჭოს ბიუჯეტის დეტალურ განწერას და ამტკიცებს მას;(27.02.2013N36)

ი) ახორციელებს ამ რეგლამენტით და სხვა აქტებით მისთვის მი ნიჭებულ უფლებამოსილებებს.

მუხლი 43.

1. ბიუროს სხდომებს იწვევს და უძღვება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ან მისი დავალებით – უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის მიერ აღნიშნულის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ბიუროს სხდომას წარმართავს უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე.(30.03.2011N110)

2. ბიუროს სხდომები სასესიო პერიოდში, როგორც წესი იმართება ყოველ სამშაბათს, 12 საათზე, ხოლო არასასესიო პერიოდში _ საჭიროებისამებრ, მაგრამ თვეში ერთხელ მაინც. (29. 01. 2010წ. N69; გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

3. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია მოიწვიოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომა საკუთარი ინიციატივით ან კომისიის, ფრაქციის დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

4. ბიუროს წევრებს ბიუროს სხდომის მასალები ურიგდებათ ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით და დადგენილ ვადაში.(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

5. ბიუროს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს წევრთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. იგი გადაწყვეტილებებს იღებს სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სხდომის გახსნისათვის (უფლებამოსილებისათვის) დადგენილი კვორუმის ნახევრისა.

6. ბიუროს სხდომა, როგორც წესი, საჯაროა. ბიუროს სხდომა შეიძლება დაიხუროს, თუ ამას მოითხოვს ბიუროს წევრი და მის მოთხოვნას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრე ბიუროს წევრთა უმრავლესობა. ბიუროს დახურულ სხდომაზე დამსწრე პირთა წრეს ადგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირი.(16.05.2013 N54)

7. ბიუროს სხდომაზე მისი წევრის დასწრება სავალდებულოა. საპატიო მიზეზით ბიუროს სხდომაზე დაუსწრებლობის შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარე ხმის იმავე უფლებით შეიძლება შეცვალოს მისმა მოადგილემ, ხოლო ფრაქციის თავმჯდომარე ხმის იმავე უფლებით შეიძლება შეცვალოს ფრაქციის მდივანმა.(23. 12. 2008წ. N20;გაზეთი“აჭარა”, 25. 12. 2008წ. N145)

8. ბიუროს სხდომებს სათათბირო ხმის უფლებით შეიძლება დაესწრონ ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი, უმაღლესი საბჭოს წევრი, უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი.

მუხლი 44.

1. ბიუროს მიერ    მიღებული      გადაწყვეტილებები უმაღლეს           საბჭოს ეცნობება              უახლოეს პლენარულ სხდომაზე.

2. უმაღლეს საბჭოს შეუძლია გააუქმოს ბიუროს გადაწყვეტილება ან ცვლილება შეიტანოს მასში პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა.(16.05.2013 N54)

3. ბიუროს გადაწყვეტილებები ფორმდება სხდომის ოქმით. სხდომის ოქმის ამონაწერი უმოკლეს ვადებში, მაგრამ არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, ეგზავნება ფრაქციებს, კომისიებს და აპარატს.(10.02.2017 N26)

თ ა ვ ი VI

უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირები

მუხლი 45.

1. უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირები არიან:

ა) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე;

ბ) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) კომისიის თავმჯდომარე;

დ) ფრაქციის თავმჯდომარე;

ე) კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და ფრაქციის მდივანი; (23. 12. 2008წ. N20;გაზეთი “აჭარა”, 25. 12. 2008წ. N145)

ვ) უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრი შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ერთ თანამდებობაზე, გარდა ფრაქციაში დაკავებული თანამდებობისა.

3. უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში კოორდინაციას უწევენ უმაღლესი საბჭოსა და მისი ორგანოების საქმიანობას.

4. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული რომელიმე თანამდებობის პირი არჩეული იქნება უმაღლესი საბჭოს სხვა თანამდებობაზე, უმაღლესი საბჭოს იმავე დადგენილებით მას თანამდებობრივი უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება სხვა თანამდებობაზე არჩევასთან დაკავშირებით.(16.05.2013 N54)

თ ა ვ ი VII

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

მუხლი 46.

1. უმაღლესი საბჭო პირველსავე სესიაზე, თავისი უფლებამოსილების ვადით, ფარული კენჭისყრით, უმაღლესი საბჭოს წევრთაგან ირჩევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს.

2. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვთ ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა სამკაციან ჯგუფს. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

3. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობის  კანდიდატურის დასახელების  წერილობითი განცხადება წარედგინება უმაღლესი საბჭოს სხდომის თავმჯდომარეს, რომელიც ადგენს შესაბამის კანდიდატთა ერთიან სიას დასახელების რიგითობის მიხედვით. კანდიდატთა დასახელების შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე აქვეყნებს სიას და თანხმობას ითხოვს კანდიდატებისაგან კენჭი იყარონ აღნიშნულ თანამდებობაზე.

4. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობის  კანდიდატს უფლება აქვს ყოველგვარი  ახსნაგანმარტების გარეშე მოხსნას თავისი კანდიდატურა.

5. სხდომის გადაწყვეტილებით კანდიდატს შესაძლებელია სიტყვით გამოსვლისათვის მიეცეს დრო არა უმეტეს 10 წუთისა. ამ მუხლით დადგენილი პროცედურის მიმდინარეობისას სხდომაზე დაუშვებელია კამათის გამართვა.

6. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლება, თუ რეგისტრაცია გაიარა უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ორმა მესამედმა. არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. (16.05.2013 N54)

მუხლი 47.

1. თუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობდა 1 კანდიდატი და იგი არ იქნა არჩეული, ტარდება ხელახალი არჩევნები.

2. თუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობდა 2 კანდიდატი და მათგან ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, იმ კანდიდატს, რომელმაც ხმების მეტი რაოდენობა მიიღო, ხელახლა ეყრება კენჭი. თუ მან ამ შემთხვევაშიც ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება ხელახალი არჩევნები.

3. თუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობდა ორზე მეტი კანდიდატი და მათგან ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება არჩევნების მომდევნო ტური იმ ორ კანდიდატს შორის, რომლებმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. თუ მათგან ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, იმ კანდიდატს, რომელმაც ხმების მეტი რაოდენობა მიიღო, ხელახლა ეყრება კენჭი. თუ მან ამ შემთხვევაშიც ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება ხელახალი არჩევნები. თუ მომდევნო ტურში გასულმა კანდიდატმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა, მის ნაცვლად კენჭი ეყრება მიღებული ხმების რაოდენობის მიხედვით მომდევნო კანდიდატს.

4. კენჭისყრისას ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში ტარდება ხელახალი კენჭისყრა.

5. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს ყოველი კენჭისყრის წინ შეუძლია მოხსნას თავისი კანდიდატურა.

მუხლი 48.

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე:

ა) წარმოადგენს უმაღლეს საბჭოს სხვა ორგანოებთან ურთიერთობაში;

ბ) უძღვება უმაღლესი საბჭოს მუშაობას, საერთო ხელმძღვანელობას უწევს უმაღლესი საბჭოს ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა საქმიანობას;

გ) იწვევს და თავმჯდომარეობს უმაღლესი საბჭოს სხდომებს, საჭიროების შემთხვევაში თავის მოადგილეს ავალებს ამ უფლებამოსილების განხორციელებას; (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 09. 2008წ. N105)

გ1) უფლებამოსილია დასვას საკითხი უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის ან დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის (გარდა კანონპროექტებისა) რიგგარეშე განხილვისა და კენჭისყრის შესახებ; (21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ. N31)

დ) ბრძანებით განსაზღვრავს თავისი მოადგილის საქმიანობის სფეროებს, აძლევს მას ცალკეულ დავალებებს;(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

დ1) ამოღებულია(16.05.2013 N54)

ე) ხელს აწერს უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ აქტებს; 

ე1) ხელს აწერს და აქვეყნებს რეგლამენტს; (21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ.N31)

ვ) იღებს ზომებს უმაღლესი საბჭოსა და უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრის უსაფრთხოებისა და მათი ღირსების დაცვის უზრუნველსაყოფად;

ზ) საერთო ხელმძღვანელობას უწევს უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და სხვა დამხმარე სტრუქტურების საქმიანობას.(18.11.2010 N99)

1) საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელების მიზნით ქმნის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებულ სათათბირო ორგანოებს: სამეცნიერო-საკონსულტაციო და ხაზინადართა საბჭოებს.(18.11.2010 N99)

2) საქართველოს პარლამენტის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წარმომადგენლებისაგან საქართველოს პარლამენტში შექმნილ ერთობლივ საკოორდინაციო საბჭოში ნიშნავს უმაღლესი საბჭოს სამ წევრს;(16.05.2013 N54)

3) ამ რეგლამენტის 1421 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერულ საკითხებზე სისტემური და საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საბჭოს მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოს(შემდგომში – გენდერული თანასწორობის საბჭო);(16.05.2014  N105)

4) ამტკიცებს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობას;(16.05.2014  N105)

თ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსს, აპარატის უფროსის მოადგილეს, უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურული საკოორდინაციო ერთეულების ხელმძღვანელებს;(23.06.2017N51)

1) განკარგულებით აცხადებს ღია კონკურსს მრჩეველთა საბჭოს წევრის – მრჩევლის ვაკანსიაზე;(22.08.2013N65)

2) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად, ფრაქციებთან კონსულტაციების შემდეგ, განკარგულებით ქმნის მრჩეველთა საბჭოს წევრობის – მრჩევლის კანდიდატთა შესარჩევ საკონკურსო კომისიას;(19.09.2013 N68-უ.ს.შ.ს.)

ი) აუცილებლობის შემთხვევაში მოიწვევს უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიას ან სხდომას;

კ) იწვევს და თავმჯდომარეობს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომებს;

ლ) რეგლამენტით დადგენილი წესით უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომას წარუდგენს თავისი მოადგილის კანდიდატურას;(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

მ) უმაღლესი საბჭოს შენობაში ახორციელებს სრულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს;

ნ) საერთო კოორდინაციას უწევს უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის მიზნობრივ ხარჯვას;

ო) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებსა და განკარგულებებს; (10. 06. 2005 წ. N17;გაზეთი“აჭარა”, 16. 06. 2005წ. N111)

1) უმაღლესი საბჭოს სახელით ანიჭებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს, მათ შორის, რწმუნებებს (მინდობილობებს) საქართველოს საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოებში.(21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ. N31)

პ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს აპარატის საშტატო ნუსხას, განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის, აპარატის უფროსის მოადგილის, აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და სხვა დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების ოდენობებს;(23.06.2017N51)

1) ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს საქმისწარმოების ინსტრუქციას და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესებს;(16.05.2013 N54)

2) წყვეტს უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრებისა და უმაღლესი საბჭოს დელეგაციების მივლინების საკითხებს;(23.06.2017N51)

3) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებს; (23.06.2017N51)

ჟ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ამ რეგლამენტითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს.

მუხლი 49.

1. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე, საჯაროდ განაცხადოს გადადგომის შესახებ. აღნიშნულ ფაქტს უმაღლესი საბჭო ცნობად იღებს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე, რაც ფორმდება საოქმო ჩანაწერით.

2. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გადამდგარად ითვლება საჯარო განცხადების გაკეთების მომენტიდან.

მუხლი 50.

1. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უმაღლესმა საბჭომ შეიძლება გადააყენოს თანამდებობიდან. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი უმაღლესი საბჭოს წინაშე შეიძლება დააყენოს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მესამედმა.

2. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნა წერილობით უნდა იყოს მოტივირებული.

3. საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია 5 დღის ვადაში ამოწმებს უმაღლესი საბჭოს წევრთა ხელმოწერების ნამდვილობას და დასკვნას პლენარულ სხდომაზე წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს.

4. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილებას უმაღლესი საბჭო სესიაზე იღებს საკითხის განხილვის დაწყებიდან 10 დღის ვადაში.

5. თუ სესიის დამთავრებამდე დარჩენილია 15 დღეზე ნაკლები, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი განიხილება უმაღლესი საბჭოს მომდევნო სესიაზე.

6. დაუშვებელია უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიასა და სხდომაზე უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების პროცედურის დაწყება.

7. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ მის გადაყენებას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა.

8. თუ უმაღლესმა საბჭომ არ მიიღო გადაწყვეტილება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ, საკითხი მოხსნილად ჩაითვლება და დაუშვებელია იმავე სესიაზე აღნიშნული საკითხის განხილვა.

მუხლი 51.

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების ან მისი, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭო 10 დღის ვადაში, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს უმაღლესი საბჭოს ახალ თავმჯდომარეს, ხოლო თუ აღნიშნულ პერიოდში არ მიმდინარეობს სხდომები, საკითხი განიხილება რიგგარეშე სხდომაზე ან სესიაზე.

მუხლი 52.

(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

1. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობისას უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას მისი დავალებით ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე.

2. თუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას მისი დავალებით ასრულებს მისი მოადგილე, თუ უმაღლესმა საბჭომ სხვა გადაწყვეტილება არ მიიღო.

3. თუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს არ შეუძლია, თავის მოადგილეს დაავალოს თავის უფლებამოსილებათა განხორციელება, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას უმაღლესი საბჭო დადგენილებით ავალებს მის მოადგილეს.

4. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის მიერ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას უმაღლესი საბჭო დადგენილებით ავალებს ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარეს. კომისიის თავმჯდომარისათვის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულების დაკისრებამდე უმაღლესი საბჭოს სხდომას უძღვება უმაღლესი საბჭოს უხუცესი წევრი.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვთ ფრაქციას და უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ სამკაციან ჯგუფს.

თ ა ვ ი VIII

(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

მუხლი 53.

(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

1. უმაღლესი საბჭო ამ რეგლამენტის 47-ე მუხლით დადგენილი წესით, თავისი უფლებამოსილების ვადით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით, თავის წევრთაგან ირჩევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს.

2. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატის დასახელების უფლება აქვთ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა სამკაციან ჯგუფს.

3. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურების დასახელების შესახებ წერილობითი განცხადება წარედგინება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელსაც რეგლამენტით დადგენილი წესით საკითხი შეაქვს უმაღლესი საბჭოს უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში.

4. ამოღებულია(18.06.2015 N139)

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნულ სუბიექტებს უფლება აქვთ გამოიწვიონ მათი წარდგენით არჩეული უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. განცხადება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის გამოწვევის თაობაზე წარედგინება უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელიც აღნიშნულის შესახებ აცნობებს უმაღლესი საბჭოს ბიუროსა და უმაღლესი საბჭოს უახლოეს პლენარულ სხდომას. უმაღლესი საბჭო ცნობად იღებს აღნიშნულ ფაქტს. ამ ფაქტის ცნობად მიღებისთანავე  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის          მოადგილეს შეუწყდება უფლებამოსილება, რაც ფორმდება საოქმო ჩანაწერით.

6. ამოღებულია(18.06.2015 N139)

მუხლი 54.

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს შეუძლია ამ რეგლამენტის 49-ე მუხლით დადგენილი წესით გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან.

მუხლი 55.

1. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე უმაღლესმა საბჭომ შეიძლება გადააყენოს თანამდებობიდან. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენების საკითხი უმაღლესი საბჭოს წინაშე შეიძლება დააყენოს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მესამედმა.

2. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ მის გადაყენებას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა.

მუხლი 56.

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის გადადგომის, თანამდებობიდან გადაყენების ან მისი, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭო, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით, 10 დღის ვადაში ირჩევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ახალ მოადგილეს, ხოლო თუ აღნიშნულ პერიოდში არ მიმდინარეობს სესია, საკითხი განიხილება მომდევნო სესიაზე.

თ ა ვ ი IX

ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი შეკრება და პირველი სხდომა

მუხლი 57.

1. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა იმართება არჩევნების დასრულებიდან არა უგვიანეს ერთი თვისა. პირველი სხდომის დღეს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

2. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა შეიძლება გაიხსნას, თუ მას ესწრება (რეგისტრაცია გაიარა) ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ნაევარზე მეტი. უმაღლესი საბჭოს წევრთა რეგისტრაციას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემული დროებითი მოწმობების საფუძველზე ახორციელებს უმაღლესი საბჭოს აპარატი. სხდომაზე დასწრებას უმაღლესი საბჭოს წევრები ადასტურებენ სარეგისტრაციო ფურცელზე ხელის მოწერით.

3. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომას ხსნის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სიტყვას აძლევს ასაკით უხუცეს უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომელიც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევამდე უძღვება სხდომას.

5. სხდომაზე, როგორც წესი, შეიძლება მოწვეულ იქნენ საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოში არსებულ სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიათა მაღალი სასულიერო პირები, სხვა საპატიო სტუმრები.

მუხლი 58.

1. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომაზე უმაღლეს საბჭოში არჩეულ პოლიტიკურ ძალებთან წინასწარი კონსულტაციების შედეგად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წარდგინებით, უმაღლესი საბჭოს წევრთაგან, დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა, აირჩევა:

ა) უმაღლესი საბჭოს დროებითი ხმის დამთვლელი კომისია 3 წევრის შემადგენლობით, რომელიც თავის წევრთაგან ხმათა უმრავლესობით ირჩევს თავმჯდომარესა და მდივანს. დროებითი ხმის დამთვლელი კომისია ხელმძღვანელობს ბიულეტენების მომზადებას, დარიგებასა და კენჭისყრის პროცესს, თვალყურს ადევნებს და ითვლის ხმებს ღია ან ფარული კენჭისყრის დროს; (16.05.2013 N54)

ბ) უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისია 5 წევრის შემადგენლობით, რომელიც თავის წევრთაგან ირჩევს თავმჯდომარესა და მდივანს.

2. დროებით ხმის დამთვლელ კომისიას და დროებით სამანდატო კომისიას საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის შექმნისთანავე უწყდება უფლებამოსილება, რომელიც შემდგომში ასრულებს ხმის დამთვლელი და სამანდატო კომისიის ფუნქციებს.

მუხლი 59.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს აცნობებს არჩევნების შედეგებს და უმაღლესი საბჭოს დროებით სამანდატო კომისიას გადასცემს უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობისათვის საჭირო დოკუმენტაციას (საარჩევნო ოქმებს, მასალებს არჩევნების შედეგების, მათი ჩატარების სისწორის, შემოსული საჩივრების თაობაზე, განცხადებებს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენილი ფაქტების შესახებ და უმაღლესი საბჭოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობის შესახებ).(16.05.2013 N54)

2. უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისია შეისწავლის ამ მუხლის პირველი პუნქტით აღნიშნულ დოკუმენტაციას და შედეგებს მოახსენებს უმაღლეს საბჭოს, რომელიც დადგენილებით ცნობს უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილებას დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ წარმოდგენილი ერთიანი სიით.

3. უმაღლესი საბჭოს დადგენილებაში უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე არ შეიტანება იმ პირის გვარი, რომლის არჩევის კანონიერება:

ა) გასაჩივრებულია სასამართლოში;

ბ) საეჭვოდ მიიჩნია უმაღლესი საბჭოს დროებითმა სამანდატო კომისიამ.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის:(16.05.2013 N54)

ა) „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეული პირის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისიის დასკვნის, ხოლო საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის შექმნის შემდეგ – ამ კომისიის დასკვნის საფუძველზე უმაღლესი საბჭო განიხილავს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირი უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეულად გამოცხადდა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე;

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეული პირის უფლებამოსილების ცნობის საკითხს შეისწავლის უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისია ან საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია, რომელიც ამზადებს შესაბამის დასკვნას. აღნიშნულ დასკვნას უმაღლესი საბჭო განიხილავს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე და იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.

5. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი შეკრება შემდგარად ჩაითვლება, თუ უმაღლესი საბჭოს წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილებაც ცნო უმაღლესმა საბჭომ, იქნება უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედისა. ამ დროიდან უფლებამოსილება უწყდება წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოს.(16.05.2013 N54)

6. თუ უმაღლესი საბჭოს იმ წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილებაც ცნო უმაღლესმა საბჭომ, უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ორ მესამედზე ნაკლებია, უმაღლესი საბჭოს სხდომა წყდება. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს მომდევნო სხდომას იწვევს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იმ დღიდან 10 დღის განმავლობაში, როდესაც შესაძლებელი გახდება უმაღლესი საბჭოს წინაშე უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეული იმდენი პირის უფლებამოსილების ცნობის საკითხის დასმა, რამდენიც საკმარისია უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ორ მესამედამდე შესავსებად.

7. უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ სრულდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

მუხლი 60.

1. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი შეკრებისთანავე ფრაქციის თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოს დროებით სამანდატო კომისიას წარუდგენს სათანადო განცხადებას და დოკუმენტაციას ფრაქციის შექმნის თაობაზე.

2. დროებითი სამანდატო კომისიისათვის ფრაქციის შექმნის თაობაზე განცხადების წარდგენამდე, ფრაქციის შექმნის მსურველი უმაღლესი საბჭოს წევრები შეიმუშავებენ და თავის სხდომაზე იღებენ ფრაქციის პოლიტიკურ პლატფორმასა და წესდებას, თავისი შემადგენლობიდან ირჩევენ ფრაქციის თავმჯდომარეს.

3. ფრაქციის თავმჯდომარის განცხადებაში ფრაქციის შექმნის თაობაზე აღინიშნება ფრაქციის ოფიციალური სახელწოდება, მისი თავმჯდომარის, სხვა ხელმძღვანელ პირთა და წევრთა ვინაობა. განცხადებას ერთვის ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა და წესდება.

4. ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს დაუყოვნებლივ განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს დროებითი სამანდატო კომისია. თუ დროებითი სამანდატო კომისია უმაღლესი საბჭოს პირველსავე სხდომაზე არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ფრაქცია რეგისტრირებულად ითვლება დოკუმენტაციის წარდგენის მომენტიდან. ფრაქციას, რომელსაც უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე, უფლება აქვს დროებითი სამანდატო კომისიის გადაწყვეტილების მართლზომიერების საკითხი დააყენოს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე, რომელიც იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.

მუხლი 61.

ახალარჩეული უმაღლესი საბჭო, როგორც წესი, საკითხებს განიხილავს შემდეგი თანმიმდევრობით:

ა) ირჩევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს; (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი “აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

ბ) ქმნის კომისიებს და ირჩევს კომისიების თავმჯდომარეებს.

თ ა ვ ი X

უმაღლესი საბჭოს სასესიო მუშაობის წესი

მუხლი 62.

1. უმაღლესი საბჭო იკრიბება მორიგ ან რიგგარეშე სესიაზე.

2. მორიგ სესიაზე უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის შესაბამისად და ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით იკრიბება წელიწადში ორჯერ _ საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიებზე.

3. საგაზაფხულო სესია იხსნება მარტის პირველ სამშაბათს და იხურება ივნისის მესამე ხუთშაბათს, ხოლო საშემოდგომო სესია იხსნება სექტემბრის პირველ სამშაბათს და იხურება დეკემბრის მესამე ხუთშაბათს. უმაღლესი საბჭოს სესია გახსნილად და დახურულად ცხადდება შესაბამისად ბიუროს ან პლენარულ სხდომაზე.(16.05.2013 N54)

4. უმაღლესი საბჭო რიგგარეშე სესიაზე იკრიბება მხოლოდ მორიგ სესიებს შორის პერიოდში.

5. უმაღლესი საბჭოს მორიგი ან რიგგარეშე სესიის გახსნისას და დახურვისას სრულდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

მუხლი 63.

1. უმაღლესი საბჭოს სესია შედგება პლენარული და კომისიების სხდომებისაგან. ყოველი სასესიო თვის მესამე კვირა ეთმობა პლენარულ სხდომას, ხოლო დანარჩენი დრო ეთმობა კომისიებში მუშაობას და ადგილებზე ამომრჩევლებთან შეხვედრებს, გარდა ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სასესიო კვირისა.(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

2. უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა იმართება, როგორც წესი, პლენარული სხდომის კვირის ხუთშაბათს 12 საათიდან 18 საათამდე (დილის სხდომა - 12 საათიდან 14 საათამდე, საღამოს სხდომა - 16 საათიდან 18 საათამდე). 14 საათიდან 16 საათამდე ცხადდება შესვენება. უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ 20 საათამდე. საჭიროების შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია სხდომა გაგრძელდეს საკითხის ამოწურვამდე. უმაღლეს საბჭოს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება პლენარული სხდომის დღეს 16 საათიდან 18 საათამდე სამთავრობო საათის გამართვის თაობაზე.(16.05.2013 N54)

3. პლენარული სხდომა, როგორც წესი, არ იმართება კანონით გათვალისწინებულ დასვენების (უქმე) დღეებში. ეს დღეები არ იანგარიშება ამ რეგლამენტით დადგენილი ვადების ათვლის დროსაც, გარდა კანონმდებლობით პირდაპირ განსაზღვრული შემთხვევებისა. (29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

4. საჭიროების შემთხვევაში, დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა, უმაღლეს საბჭოს ცვლილება შეაქვს თავისი მუშაობის განრიგში.

5. უმაღლესი საბჭოს არჩევნების წელს არჩევნებამდე 1 თვის განმავლობაში, როგორც წესი, უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა არ ტარდება. ამ პერიოდში, თუ იგი ემთხვევა მორიგი სესიის პლენარულ სამუშაო ციკლს, საჭიროების შემთხვევაში პლენარულ სხდომას იწვევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თავისი ინიციატივით ან უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნით. სხვა შემთხვევაში პლენარული სხდომა მოიწვევა და ტარდება რიგგარეშე სხდომისათვის ამ რეგლამენტის 64-ე მუხლით დადგენილი წესით. (29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი “აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

მუხლი 64.

1. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მთავრობის თავმჯდომარის, უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ ერთი მესამედის წერილობითი მოთხოვნით ან საკუთარი ინიციატივით, სესიებს შორის პერიოდში იწვევს უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესიას, ხოლო მორიგი სესიის მიმდინარეობისას უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომას. თუ წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან ორი დღის განმავლობაში მოწვევის აქტი არ გამოიცა, უმაღლესი საბჭო თავისი რეგლამენტის თანახმად ვალდებულია მომდევნო ორი დღის განმავლობაში შეიკრიბოს და შეუდგეს მუშაობას. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

2. წერილობით მოთხოვნას რიგგარეშე სესიის ან სხდომის მოწვევის თაობაზე ერთვის რიგგარეშე სესიაზე ან სხდომაზე განსახილველ საკითხთა ნუსხა.

3. რიგგარეშე სხდომა ტარდება მხოლოდ განსაზღვრული დღის წესრიგით და იხურება მისი ამოწურვისთანავე.

თ ა ვ ი XI

უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგი

მუხლი 65.

1. უმაღლესი საბჭოს ბიურო ადგენს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განსახილველი კანონპროექტებისა და სხვა საკითხების ნუსხას, რომელსაც უმაღლესი საბჭოს აპარატი წინასწარ ურიგებს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს წევრებს, შემდგომში საკომისიო განხილვისათვის გამიზნული კანონპროექტების ჩამონათვალთან ერთად, განხილვის ვადების მითითებით.

2. უმაღლესი საბჭოს ბიურო განსახილველი კანონპროექტებისა და სხვა საკითხების ნუსხის საფუძველზე ადგენს უმაღლესი საბჭოს სასესიო კვირის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტს.(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

3. უმაღლესი საბჭოს ბიურო უფლებამოსილია უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტში შეიტანოს საკითხი, თუ არ არის დარღვეული კომისიებში ამ რეგლამენტით განსაზღვრული განხილვის ვადები. (16.12.2010 N108)

4. უმაღლესი საბჭოს აპარატი უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტს კანონპროექტებისა და სხვა საკითხების მითითებით პლენარული სხდომის დაწყებამდე, როგორც წესი არა უგვიანეს 1 დღისა უგზავნის კომისიებს, ფრაქციებს, უმაღლესი საბჭოს წევრებსა და მთავრობის თავმჯდომარეს.(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

მუხლი 66.

1. პლენარული სხდომის თავმჯდომარე წარადგენს დღის წესრიგის პროექტს, რომელსაც უმაღლესი საბჭო ამტკიცებს დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით. სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია მოხდეს საკითხების თანმიმდევრობის შეცვლა ან ერთმანეთთან დაკავშირებულ ან ერთგვაროვან საკითხებზე საერთო კამათის გამართვა.

2. მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს წევრი, კომისია, ფრაქცია, უფლებამოსილნი არიან მოითხოვონ უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგში იმ საკითხების შეტანა, რომლებიც უმაღლესი საბჭოს ბიუროს არ გაუთვალისწინებია, ან მოითხოვონ ცალკეული საკითხების ამოღება, რასაც უმაღლესი საბჭო ამტკიცებს დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა.(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

3.  უმაღლესი საბჭოს დღის წესრიგთან დაკავშირებით უმაღლესი საბჭოს წევრებს ერთხელ ეძლევათ სამწუთიანი სიტყვა, რომლის გაგრძელება დაუშვებელია.

4. თუ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გვერდის ავლით უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე შეტანილია წინადადება საკითხის განხილვის თაობაზე, უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მისი მომზადებისა და უახლოეს პლენარულ სხდომაზე განხილვისათვის პასუხისმგებელი სუბიექტის გამოყოფის შესახებ.

5. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ინიციატივით, დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა, შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება დამტკიცებული დღის წესრიგის ფარგლებში საკითხების თანმიმდევრობის შეცვლის ან საკითხების რიგგარეშე განხილვის შესახებ, ან/და განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით კენჭისყრის გამართვის თაობაზე.

6. თუ უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე ვერ მოესწრო დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვა, ისინი გადაიტანება უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში, პირველ რიგში განსახილველად, სხდომის შეწყვეტის მომენტისათვის არსებული თანმიმდევრობით.

7. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე, როგორც წესი, რიგგარეშე განიხილება მთავრობის თავმჯდომარის, მთავრობის მიერ წარდგენილი კანონპროექტები მათივე მოთხოვნის საფუძველზე. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

თ ა ვ ი XII

უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის წარმართვა

მუხლი 67.

1. უმაღლესი საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება უმაღლესი საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

2. დილის სხდომისა და საღამოს სხდომის გახსნის წინ და კენჭისყრების წინ ტარდება უმაღლესი საბჭოს წევრთა რეგისტრაცია.

3. თუ რეგისტრაციის შედეგი ეჭვს იწვევს, სხდომის თავმჯდომარეს, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა სამკაციან ჯგუფს უფლება აქვთ მოითხოვონ რეგისტრაციის შედეგების შემოწმება რეგისტრაციაში გატარებულ პირთა სიის ამოკითხვით. ხელახალი რეგისტრაციის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილებას უმაღლესი საბჭო იღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა საეჭვო ხმების რაოდენობა ცვლის რეგისტრაციის საბოლოო შედეგს. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

4. თუ უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის გახსნისას ჩატარებული რეგისტრაციის შედეგების მიხედვით სხდომათა დარბაზში არ იმყოფება უმაღლესი საბჭოს წევრთა საკმარისი რაოდენობა, სხდომის თავმჯდომარე რეგისტრაციის ჩატარებიდან 15 წუთის განმავლობაში ატარებს ხელახალ რეგისტრაციას. თუ ამ შემთხვევაშიც არ აღმოჩნდა უმაღლესი საბჭოს წევრთა საკმარისი რაოდენობა, მომდევნო 45 წუთის განმავლობაში სხდომის თავმჯდომარე ატარებს ხელახალ რეგისტრაციას. განსაკუთრებულ შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარე უფლებამოსილია მიიღოს სხვა გადაწყვეტილება. (21.12.2017 N61)

5. უმაღლესი საბჭოს სხდომის გახსნისას და კენჭისყრის წინ უმაღლესი საბჭოს წევრთა რეგისტრაციის შემდეგ უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი აღრიცხავს უმაღლესი საბჭოს წევრთა დასწრებას. ფრაქციათა თავმჯდომარეები, ხოლო მათი არყოფნის შემთხვევაში – ფრაქციის მდივნები, რეგისტრაციამდე უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს წერილობით აწვდიან ინფორმაციას მათი წევრების მიერ სხდომის გაცდენის მიზეზების თაობაზე. უმაღლესი საბჭოს წევრი, რომელიც არ არის გაერთიანებული ფრაქციაში, მის მიერ სხდომის გაცდენის მიზეზის თაობაზე სხდომამდე თვითონ აცნობებს წერილობით უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს. (21.12.2017 N61)

6. თუ დადგენილ ვადაში ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული პირები არ მიაწვდიან უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს ინფორმაციას, უმაღლესი საბჭოს წევრს. პლენარული სხდომა არასაპატიო მიზეზით გაცდენილად ჩაეთვლება. (21.12.2017 N61)

7. უმაღლესი საბჭოს წევრს პლენარული სხდომა ჩაეთვლება გაცდენილად, თუ იგი არ გაივლის რეგისტრაციას. (29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

8. უმაღლესი საბჭოს წევრს პლენარული სხდომა არასაპატიო მიზეზით გაცდენილად არ ჩაეთვლება, თუ ფრაქცია, უმაღლესი საბჭოს წევრი პოლიტიკური შეხედულებების გამო უარს აცხადებს პლენარულ სხდომაზე საკითხების განხილვასა და გადაწყვეტაში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე წერილობითი განცხადება წარედგინება სხდომის თავმჯდომარეს ან კეთდება ზეპირი განცხადება რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ. (21.12.2017 N61)

9. უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ პლენარული ან/და კომისიის სხდომების გაცდენის საპატიო მიზეზად ითვლება ავადმყოფობა, ოჯახური მდგომარეობა – ოჯახის წევრის ავადმყოფობა ან გარდაცვალება, სამსახურებრივი მივლინება. კომისიის სხდომის გაცდენის შემთხვევაში, ამ პუნქტით გათვალისწინებული მიზეზების თაობაზე კომისიის წევრის მიერ სხდომამდე წერილობით ინფორმირებული უნდა იქნეს კომისიის თავმჯდომარე (მოადგილე). პლენარული სხდომის გაცდენის შემთხვევაში, ამ პუნქტით გათვალისწინებული მიზეზების თაობაზე სხდომამდე ინფორმირებული უნდა იქნეს ფრაქციის თავმჯდომარე (მდივანი). (21.12.2017 N61)

10. უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ უმაღლესი საბჭოს პლენარული ან/და კომისიის სხდომის გაცდენის საპატიო მიზეზი უნდა დადასტურდეს:

ა) ავადმყოფობის შემთხვევაში – საავადმყოფო ფურცლით, რომელიც უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს, ხოლო კომისიის სხდომის გაცდენის შემთხვევაში, შესაბამისი კომისიის აპარატს წარედგინება საავადმყოფო ფურცლის დახურვიდან 1 კვირის ვადაში;

ბ) სამსახურებრივ მივლინებაში ყოფნის შემთხვევაში – უმაღლესი საბჭოს წევრის მივლინების შესახებ უფლებამოსილი პირის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს, შესაბამისი კომისიის აპარატს გადაეცემა აქტის გამოცემისთანავე. (21.12.2017 N61)

 

მუხლი 68.

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომები, გარდა დახურული სხდომებისა, მიმდინარეობს საჯაროდ. საჯარო სხდომაზე დასწრების უფლება აქვთ დადგენილი წესით აკრედიტებულ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებს. დასაშვებია საჯარო სხდომის პირდაპირი ტელე-რადიოტრანსლაციით გადაცემა.

2. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს პლენარულ სხდომებზე მოიწვიოს საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები და უცხოელი სტუმრები.

მუხლი 69.

1. უმაღლესი საბჭოს სხდომებს, როგორც წესი, წარმართავს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. თუ იგი არ წარმართავს სხდომას, სხდომის თავმჯდომარეობა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ზეპირი ან წერილობითი ბრძანებით დაევალება მის მოადგილეს. თუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე არ წარმართავს სხდომას, სხდომის თავმჯდომარეობა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით დაევალება უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარეს. (16.12.2010 N108)

2. სხდომის თავმჯდომარე:

ა) აუწყებს უმაღლეს საბჭოს სხდომის გახსნასა და დამთავრებას;

ბ) უძღვება საკითხის განხილვას;

გ) უზრუნველყოფს ამ რეგლამენტის დაცვას;

დ) ადგენს კამათში მონაწილეთა რიგითობას და სიტყვას აძლევს მათ;

ე) კენჭისყრაზე აყენებს საკითხს და აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს;

ვ) ხელს აწერს სხდომაზე მიღებულ საოქმო გადაწყვეტილებებსა და სხდომის ოქმებს; (16.05.2013.N54)

ზ) ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სიტყვას ჩამოართმევს გამომსვლელს, აფრთხილებს, სხდომათა დარბაზს ატოვებინებს უმაღლესი საბჭოს წევრს და მოწვეულ სტუმარს;

თ) ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში წყვეტს სხდომას, ცალკეულ შემთხვევებში აცხადებს შესვენებას; (15.01.2018 N62)

ი) კანონპროექტის განხილვისას საჭიროების შემთხვევაში კენჭს უყრის საკითხს კამათის შეწყვეტისა და მხარეთა მონაწილეობით საკონსულტაციო შეხვედრის შესახებ;

კ) ახორციელებს ამ რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

მუხლი 70.

სხდომის თავმჯდომარე ჩაქუჩის ორი დარტყმით დამსწრეთ აცნობებს უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დაწყებას, ხოლო სამი დარტყმით – სხდომის დამთავრებას. ყოველი სხვა პროცედურის დაწყება და დამთავრება ერთი დარტყმით აღინიშნება.

თავი XII1

(16.05.2013 N54)

პოლიტიკური დებატები

მუხლი 701. (16.05.2013 N54)

1. ფრაქციას უფლება აქვს მოითხოვოს პოლიტიკური დებატების დღის დანიშვნა. პოლიტიკური დებატების დღე, როგორც წესი, პლენარული სამუშაო ციკლის განმავლობაში ინიშნება ორჯერ. პოლიტიკური დებატების დღის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება დადგენილებით.

2. პოლიტიკურ დებატებში გამოსვლებისათვის ფრაქციასა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს (სხდომის თავმჯდომარეს) ეძლევა თითოეულს 30 წუთი, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს – 20 წუთი, უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომელიც არ არის გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში – 10 წუთი. ფრაქცია მისთვის გამოყოფილი დროის ფარგლებში განსაზღვრავს გამომსვლელთა რაოდენობასა და მათზე დროის გადანაწილების სქემას. პოლიტიკურ დებატებში გამომსვლელთათვის გამოყოფილი დროის გაზრდა დაუშვებელია. გამომსვლელთა თანმიმდევრობას განსაზღვრავს ბიურო.

3. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს, პოლიტიკური დებატების ბოლოს ისარგებლოს ამ რეგლამენტით მისთვის გათვალისწინებული დროის ლიმიტით და განხილული საკითხი დააყენოს კენჭისყრაზე.

თ ა ვ ი XIII

ხმის მიცემა და დათვლა

მუხლი 71.

1. კენჭისყრა ყველა განხილულ საკითზე, პერსონალურ, საკადრო და ამ რეგლამენტით გათვალიწინებულ სხვა შემთხვევებში ტარდება საკითხის განხილვის დასრულების შემდეგ. პლენარული სხდომის თავმჯდომარეს უფლება აქვს მხოლოდ განსაკუთრებულ საკითხებთან დაკავშირებით გააკეთოს განცხადება, რომლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 წუთს.

2. კენჭისყრის პროცედურის დაწყებამდე მოწმდება კვორუმი. კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღების მიზნით უმაღლესი საბჭოს წევრი, რომელსაც არ გაუვლია რეგისტრაცია, ვალდებულია ზეპირი განცხადებით კენჭისყრამდე გაიაროს რეგისტრაცია. კენჭისყრის შედეგების შეჯამების დროს დამსწრეთა უმრავლესობა გამოიანგარიშება უმაღლესი საბჭოს იმ წევრთა საერთო რაოდენობიდან, რომლებმაც რეგისტრაცია გაიარეს და რომლებიც დაფიქსირდნენ კენჭისყრის დაწყებამდე. (18.11.2010 N99)

3. თუ პლენარულ სხდომას არ ესწრება კენჭისყრისათვის საჭირო უმაღლესი საბჭოს წევრთა რაოდენობა, სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს გადადებული კენჭისყრის ჩატარების დროს. თუ შემოვიდა წინადადება კენჭისყრის გადადების შესახებ, ამას პირველ რიგში ეყრება კენჭი.

4. კენჭისყრის პროცედურის მიმდინარეობისას ერთწუთიანი გამოსვლა დასაშვებია მხოლოდ კენჭისყრის პროცედურულ საკითხებზე, ერთხელ.

მუხლი 72.

1. უმაღლესი საბჭოს წევრი ხმას აძლევს პირადად. დაუშვებელია ხმის მიცემის უფლების სხვისთვის გადაცემა.

2. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო, მას უფლება არა აქვს ამ საკითხზე ხმა მისცეს კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ.

მუხლი 73.

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრა არის ღია (ხელის აწევა და სიის ამოკითხვა, სახელობითი კენჭისყრა) ან ფარული (ბიულეტენებით).

2. თუ სხდომამ სხვა გადაწყვეტილება არ მიიღო, საკადრო საკითხებზე კენჭისყრა ტარდება ბიულეტენებით.

3. ყოველი კენჭისყრის წინ პლენარული სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს კენჭისყრის ფორმას, რაც საჭიროების შემთხვევაში დასტურდება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით.

4. უმაღლესი საბჭოს წევრი კენჭისყრის დროს თავის ნებას გამოხატავს, როგორც მომხრე ან წინააღმდეგი.

5. კენჭისყრის პროცედურის ჩატარებისას იკრძალება უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ სხდომათა დარბაზის დატოვება.

6. ფრაქციას (ფრაქციებს) უფლება აქვს, კენჭისყრის პროცედურის დაწყების წინ მოითხოვოს მხოლოდ ერთი შესვენება არა უმეტეს 10 წუთისა. (15.01.2018 N62)

 

მუხლი 74.

1. ბიულეტენების მეშვეობით ფარული კენჭისყრის გამართვისას ხმის დამთვლელი კომისია ან საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია ადგენს კენჭისყრის ადგილსა და ბიულეტენების ფორმას. ბიულეტენები ერთმანეთისაგან არ უნდა განსხვავდებოდეს.

2. ბიულეტენების შევსებისას უმაღლესი საბჭოს წევრი გადახაზავს მისთვის არასასურველი კანდიდატის სახელს და გვარს და დატოვებს მხოლოდ იმ კანდიდატის სახელს და გვარს, რომელსაც მხარს უჭერს. თუ ბიულეტენში მხოლოდ ერთი კანდიდატის სახელი და გვარია შეტანილი, მისთვის ხმის მიცემა გამოიხატება სახელისა და გვარის შემოხაზვით, ხოლო მიუცემლობა გადახაზვით. (16.06.2016N163–)

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული წესის დარღვევით შევსებული ბიულეტენი ბათილად ითვლება.

თ ა ვ ი XIII1

განცხადებები

(21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ. N31)

მუხლი 741.

1. უმაღლესი საბჭოს სხდომის (სესიის) დღის წესრიგის დამტკიცების შემდეგ, უმაღლესი საბჭოს წევრებს, ამ თავით დადგენილი წესით, ეთმობათ 30 წუთი განცხადებებისათვის. აღნიშნული დრო სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, გამომსვლელების რაოდენობის შესაბამისად, შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 30 წუთისა. უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრის განცხადების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წუთს. გამოყოფილი დროის გაზრდა დასაშვებია სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, არაუმეტეს 2 წუთისა.(16.06.2016N163–)

2. უმაღლესი საბჭოს წევრები დღის წესრიგის დამტკიცებამდე განცხადებებისათვის პირადად ეწერებიან განმცხადებელთა სიაში, რომელსაც ადგენს სხდომის თავმჯდომარე. უმაღლესი საბჭოს წევრს ასევე უფლება აქვს პირადად ჩაეწეროს განმცხადებელთა სიაში განცხადებების მიმდინარეობისას. განმცხადებელთა თანმიმდევრობა განისაზღვრება გამომსვლელთა სიაში ჩაწერის მიხედვით. განმცხადებელთა რიგითობის დაცვა სავალდებულოა. დაუშვებელია გამოსვლა სხდომის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშე. ამასთანავე, უმაღლესი საბჭოს წევრი გამომსვლელთა სიაში შეიძლება ჩაეწეროს მხოლოდ ერთხელ. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი სიტყვის მიცემის მომენტისათვის სხდომას არ ესწრება, მას აღარ აქვს განცხადებით გამოსვლის უფლება. უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომელიც ჩაწერილია გამომსვლელთა სიაში, უფლება არა აქვს მისი გამოსვლისათვის განკუთვნილი დრო დაუთმოს უმაღლესი საბჭოს სხვა წევრს.

3. თუ დღის წესრიგის დამტკიცების დროისათვის სხდომის თავმჯდომარეს განცხადებისათვის არ მიმართავს უმაღლესი საბჭოს არც ერთი წევრი, უმაღლესი საბჭოს წევრთა განცხადებების პროცედურა არ იმართება, რის შესახებაც სხდომის თავმჯდომარე აუწყებს სხდომას. (16.06.2016 N163–) 

4. ამოღებულია (10.08.2010 N84)

თ ა ვ ი XIV

საკანონმდებლო პროცესი კანონპროექტის უმაღლეს საბჭოში წარდგენა

მუხლი 75.

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

საკანონმდებლო პროცესი არის კანონპროექტის მომზადებისა და მიღების ერთიანი პროცედურა, რომელიც გულისხმობს: საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტის მიერ კანონპროექტის მომზადებას, უმაღლეს საბჭოში წარდგენას, უმაღლესი საბჭოს მიერ კანონპროექტის განხილვას, მიღებას, მთავრობის თავმჯდომარისათვის ხელმოსაწერად გადაცემას, მთავრობის თავმჯდომარის უფლებას – შენიშვნებით დაუბრუნოს უმაღლეს საბჭოს მიღებული კანონპროექტი, უმაღლესი საბჭოს მიერ მთავრობის თავმჯდომარის შენიშვნებით დაბრუნებული კანონპროექტის განხილვას, მიღებულ კანონპროექტზე მთავრობის თავმჯდომარის მიერ ხელის მოწერას და კანონის გამოქვეყნებას.

მუხლი 76.

1. უმაღლეს საბჭოში კანონპროექტის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენის უფლება აქვთ: მთავრობის თავმჯდომარეს, მთავრობას, უმაღლესი საბჭოს წევრს, უმაღლესი საბჭოს კომისიას, უმაღლესი საბჭოს ფრაქციას, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არანაკლებ 2000 ამომრჩეველს.(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ.)

2. მხოლოდ მთავრობის თავმჯდომარეა უფლებამოსილი, უმაღლეს საბჭოს წარუდგინოს კანონპროექტები – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ, ასევე კანონპროექტები მათში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(2.08.2012N176 )

3. მხოლოდ უმაღლესი საბჭოს წევრი, უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია, უმაღლესი საბჭოს კომისია არის უფლებამოსილი, უმაღლეს საბჭოს წარუდგინოს უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი, ასევე პროექტი რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(2.08.2012N176 )

4. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტს შეუძლია დაუკვეთოს კანონპროექტი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას, ცალკეულ სპეციალისტებსა და სპეციალისტთა ჯგუფს.

მუხლი 77.

1. უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტი განხილვისას გადის შემდეგ პროცედურებს:

ა) კანონპროექტი რეგისტრაციისათვის გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს;(16.05.2013 N54)

ბ) უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი კანონპროექტს გადასცემს უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს ამ რეგლამენტის მე-80 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული დასკვნის მოსამზადებლად. ამის შემდეგ კანონპროექტს უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დასკვნასთან ერთად საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი გადასცემს ბიუროს უახლოეს სხდომას, თუ იგი წარდგენილია ბიუროს სხდომის წინა კვირის პარასკევამდე. ამ ვადის გასვლის შემდეგ წარდგენილი კანონპროექტი ბიუროს მომდევნო სხდომას გადაეცემა;(23.06.2017N51)

გ)    ბიურო    უახლოეს    სხდომაზე    იღებს    გადაწყვეტილებას    კანონპროექტის     განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ, ამასთანავე, კანონპროექტს გადასცემს წამყვან კომისიას, სხვა კომისიებს, ფრაქციებს, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს, აგრეთვე მთავრობას;(23.06.2017N51)

დ) წამყვანი კომისია კანონპროექტს მიღებიდან 14 დღის ვადაში განიხილავს კომისიის სხდომაზე, რის შემდეგაც კანონპროექტი შესაბამისი დასკვნებით გადაეცემა ბიუროს, პირველი მოსმენით განხილვისა და კენჭისყრისათვის უმაღლესი საბჭოს უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შესატანად;(16.05.2013 N54)

ე) უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განხილვისა და მიღების შემდეგ კანონპროექტი გადაეცემა წამყვან კომისიას პირველი მოსმენისას გათვალისწინებული შენიშვნების ასახვისათვის და უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განხილვისა და კენჭისყრისათვის მოსამზადებლად;(16.05.2013 N54)

1) პირველი მოსმენით მიღებიდან 10 დღის ვადაში წამყვანი კომისია კანონპროექტს განიხილავს კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განხილვისათვის მოსამზადებლად, ქვეპუნქტების, პუნქტების, მუხლების ან/და თავების მიხედვით; (16.05.2013 N54)

ვ) წამყვანი კომისიის მიერ კანონპროექტი შესაბამისი დასკვნით და ალტერნატიული წინადადებებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს ბიუროს უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შესატანად მეორე მოსმენით განხილვისათვის;(16.12.2010N108)

ზ) მეორე მოსმენით კანონპროექტი პლენარულ სხდომაზე განიხილება მუხლების, თავების ან/და კარების მიხედვით;

თ) უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განხილვისა და მიღების შემდეგ კანონპროექტი გადაეცემა წამყვან კომისიას, რომელიც 5 დღის ვადაში ახდენს მეორე მოსმენისას გაზიარებული შენიშვნების კანონპროექტში ასახვას და მისი მესამე მოსმენისათვის მომზადებას;

ი) წამყვანი კომისიის მიერ კანონპროექტი გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, მესამე მოსმენით განხილვისათვის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შესატანად;

კ) უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით განხილვის დასრულების შემდეგ კენჭი ეყრება კანონპროექტის საბოლოო რედაქტირებულ ვარიანტს;

ლ) კანონპროექტი მესამე მოსმენით მიღებიდან 5 დღის ვადაში გადაეცემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ხელმოსაწერად და კანონის გამოსაქვეყნებლად.

2. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტზე გაგზავნილი კანონპროექტის თითოეული გვერდი ვიზირებული უნდა იქნეს მის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.(27.02.2013N36)

მუხლი 78.

1. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტმა კანონპროექტი შეიძლება წარადგინოს, როგორც დამოუკიდებელი კანონპროექტის სახით, ისე კანონში ცვლილების შეტანის ან კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების სახით.(16.05.2013 N54)

2. კანონში ცვლილების შეტანის ან კანონის გაუქმების შესახებ კანონპროექტის წარდგენა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:(2.08.2012N176 )

ა) მიღებულია კანონი, რომელიც მოითხოვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანას;(2.08.2012N176 )

ბ) აუცილებელია შესაბამისი კანონით მოწესრიგებული სფეროს რეგულირების ახალი წესის დადგენა;

გ) კანონმდებლობით მოწესრიგებულ სფეროში წარმოიშვა ახალი ურთიერთობა, რაც მოითხოვს შესაბამის კანონში ცვლილების შეტანას;(2.08.2012N176 )

დ) 1 წლის განმავლობაში ან კანონით დადგენილ სხვა ვადაში შესაბამისმა კანონმა ვერ იმუშავა და წინააღმდეგობები შეექმნა რეგულირების სფეროში;

ე) აუცილებელია სამართლებრივი ხარვეზის აღმოფხვრა.

3. კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტის წარდგენა, განხილვა და მიღება ხდება შესაბამისი კანონის წარდგენის, განხილვისა და მიღებისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. (2.08.2012N176 )

4. კანონი ძალადაკარგულად ცხადდება კანონით, რომლის პროექტიც მიიღება ხმათა იმავე რაოდენობითა და იმავე წესით, რომლებითაც მიღებული იყო შესაბამისი კანონის პროექტი, ან უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე კანონით.(16.05.2013 N54)

მუხლი 79. (16.05.2013 N54)

1. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტი კანონპროექტს ამზადებს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. კანონპროექტს უნდა დაერთოს განმარტებითი ბარათი, რომელშიც აისახება:

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ. მასში აღინიშნება:

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი;

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი;

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი;

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება. მასში აღინიშნება:

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო;

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე;

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე;

ბ.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი ფინანსური ვალდებულებები;

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება;

გ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები. მასში აღინიშნება:

გ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

გ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

დ) კანონპროექტის ავტორი;

ე) კანონპროექტის ინიციატორი.

3. კანონპროექტს ასევე უნდა დაერთოს: (15.06.2017 N44)

ა) დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა კანონპროექტთან დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

ბ) შესაბამის ორგანოში კანონით დადგენილი წესით რეგისტრირებული ლობისტის დასკვნა კანონპროექტთან დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

4. თუ კანონპროექტი იწვევს სხვა საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანას, მას უნდა დაერთოს შესაბამისი პროექტი ამ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ და ისინი წარდგენილი უნდა იქნეს საკანონმდებლო პაკეტის სახით.

5. კანონპროექტს ასევე უნდა დაერთოს იმ მუხლის (მუხლების) მოქმედი სრული რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც) წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება, მათ შორის, ხდება მისი (მათი) ამოღება.

6. კომისიის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილ კანონპროექტს უნდა დაერთოს კომისიის სხდომის ოქმის ამონაწერი, რომელშიც მითითებულია მისი წარდგენის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება.

7. მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილ კანონპროექტს უნდა დაერთოს მთავრობის სხდომის ოქმის ამონაწერი, რომელშიც მითითებულია მისი წარდგენის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება.

მუხლი 80. (16.05.2013 N54)

1. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტის მიერ უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენილი კანონპროექტი გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს, რომელიც აღრიცხავს და რეგისტრაციაში ატარებს წარდგენილ კანონპროექტს. კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის თარიღად მიიჩნევა მისი უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტში რეგისტრაციის თარიღი. დაუშვებელია ბიუროს სხდომაზე განსახილველად იმ კანონპროექტის გატანა, რომელიც არ არის რეგისტრირებული უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტში და რომელსაც არ ახლავს უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დასკვნა.(23.06.2017N51)

2. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი კანონპროექტს დარეგისტრირებისთანავე გადასცემს უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი კანონპროექტს იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დასკვნასთან ერთად და ბიუროს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს ბიუროს წევრებს გადასცემს ბიუროს სხდომამდე, როგორც წესი, არაუგვიანეს წინა დღისა.(23.06.2017N51)

3. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტის მიერ ამ რეგლამენტის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბიუროსთვის გადაცემულ კანონპროექტს უნდა ერთოდეს უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის და საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტების მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ ბიუროს გადაწყვეტილების პროექტი, რომელშიც მითითებულია:(23.06.2017N51)

ა) კანონპროექტის დასახელება;

ბ) კანონპროექტის ინიციატორი;

გ) კანონპროექტის ავტორი;

დ) კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის თარიღი;

ე) წამყვანი კომისია;

ვ) კანონპროექტის კომისიის სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი;

ზ) სხვა კომისიები, რომელთა დასკვნებიც უნდა ერთოდეს კანონპროექტს;

თ) კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი.

4. ბიურო იღებს გადაწყვეტილებას კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ და ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“–„თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საკითხების თაობაზე.

5. უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი ამოწმებს წარდგენილი კანონპროექტის ამ რეგლამენტის 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „გ“–„ე“ ქვეპუნქტებსა და მე-3–მე-7 პუნქტებთან შესაბამისობას. თუ წარდგენილი კანონპროექტი არ შეესაბამება ამ რეგლამენტის 79-ე მუხლის ზემოაღნიშნული პუნქტების მოთხოვნებს, ბიურო უფლებამოსილია უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე კანონპროექტი ხარვეზის გამოსასწორებლად დაუბრუნოს მის ინიციატორს.(23.06.2017N51)

6. ბიუროს მიერ კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კანონპროექტი განსახილველად გადაეცემა წამყვან კომისიას, სხვა კომისიებს, ფრაქციებს, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს, ასევე მთავრობას, და განთავსდება უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე.(23.06.2017N51)

7. კანონპროექტი, რომელიც იწვევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმდინარე წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას, შემოსავლების შემცირებას ან ახალი ფინანსური ვალდებულების აღებას, უმაღლესმა საბჭომ შეიძლება მიიღოს მხოლოდ მთავრობის თანხმობის შემდეგ, ხოლო მომავალ საფინანსო წელთან დაკავშირებული ზემოაღნიშნული კანონპროექტები მთავრობის მიერ უმაღლეს საბჭოსთან შეთანხმებული რესპუბლიკური ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების ფარგლებში.

მუხლი 81. (21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ. N31)

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე წარდგენილ კანონპროექტს უნდა ერთოდეს უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტის ინფორმაცია და უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დასკვნა.(23.06.2017N51)

2. იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი დასკვნას აკეთებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:(23.06.2017N51)

ა) შეესაბამება თუ არა, ან ხომ არ ეწინააღმდეგება კანონპროექტი საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობას;

ბ) საჭიროა თუ არა ახალი კანონის მიღება ან კანონში ცვლილების განხორციელება;

გ) ამომწურავია თუ არა გასაუქმებელი ნორმატიული აქტებისა და სავალდებულო ცვლილების პროექტის ნუსხა.

3. საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტის ინფორმაცია მოიცავს ამ რეგლამენტით და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულ საპროცედურო მოთხოვნებთან კანონპროექტის მომზადებისა და განხილვის მსვლელობის შესაბამისობის საკითხებს.(27.12.2012N21)

4. კანონპროექტის ინიციატორს უფლება აქვს სათანადო მოტივაციით გამოითხოვოს იგი პირველი მოსმენით მიღებამდე.

მუხლი 811.

(23. 12. 2008წ. N20;გაზეთი“აჭარა”, 25. 12. 2008წ. N145)

1. ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს კომისიები შექმნიდან არა უგვიანეს 6 თვის ვადაში ადგენენ წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენილი იმ სამართლებრივი აქტების პროექტების ნუსხას (წამყვანი კომისიების მიხედვით), რომლებზედაც მიზანშეწონილად ან მიზანშეუწონლად მიაჩნიათ განხილვის პროცედურის გაგრძელება, და მას განსახილველად წარუდგენენ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს. ბიუროს ეს საკითხი გადაწყვეტილების მისაღებად შეაქვს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე.

2. თუ სამართლებრივი აქტის პროექტის ინიციატორი იყო მთავრობის თავმჯდომარე ან მთავრობა, წამყვანი კომისიის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ნუსხის შედგენისას სავალდებულოა ინიციატორის თანხმობა.

3. თუ სამართლებრივი აქტის პროექტის ინიციატორი იყო უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი, უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია, სამართლებრივი აქტის პროექტის განხილვის პროცედურის გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროექტის ინიციატორად ჩაითვლება შესაბამისი წამყვანი კომისია. საჭიროების შემთხვევაში უმაღლესი საბჭო პლენარულ სხდომაზე უფლებამოსილია თვითონ განსაზღვროს წამყვანი კომისია.

4. უმაღლესი საბჭო დადგენილებით იღებს გადაწყვეტილებას წინა მოწვევის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენილი სამართლებრივი აქტების პროექტების განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეწონილობის თაობაზე.

5. იმ სამართლებრივი აქტების პროექტებზე, რომლებიც უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული იყო პირველი ან/და მეორე მოსმენით, უმაღლესი საბჭო ცალკე დადგენილებით იღებს გადაწყვეტილებას მათი განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეუწონლობის თაობაზე.

6. ის სამართლებრივი აქტების პროექტები, რომლებზედაც პლენარული სხდომა არ მიიღებს განხილვის პროცედურის გაგრძელების მიზანშეწონილობის ან მიზანშეუწონლობის თაობაზე გადაწყვეტილებას, ავტომატურად გათხოვილად ჩაითვლება და მათზე შეწყდება ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული განხილვის პროცედურები.

მუხლი 82. (16.05.2013 N54)

1. საკანონმდებლო წინადადება არის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების არმქონე სუბიექტის მიერ უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენილი, დადგენილი წესით გაფორმებული, დასაბუთებული მიმართვა ახალი კანონის მიღების, კანონში ცვლილების შეტანის ან კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

2. საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის უფლება აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს, სახელმწიფო ორგანოებს (გარდა აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა), ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, კანონით დადგენილი წესით საქართველოში რეგისტრირებულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გაერთიანებებს, ასევე სხვა იურიდიულ პირებს.

3. საკანონმდებლო წინადადება შეიძლება წარდგენილ იქნეს კანონპროექტის ან/და მოსამზადებელი კანონპროექტის ძირითადი პრინციპების ან კონკრეტული წინადადებების სახით. საკანონმდებლო წინადადება უნდა შეიცავდეს მისი საჭიროების ავტორისეულ დასაბუთებას, ავტორის ხელმოწერას და მისამართს.

4. საკანონმდებლო წინადადება წარედგინება ბიუროს, რომელიც 5 დღის ვადაში გადასცემს წამყვან კომისიას. წამყვანი კომისია მას 10 დღეში განიხილავს კომისიის სხდომაზე ამ რეგლამენტის 84-ე მუხლის შესაბამისად და იღებს გადაწყვეტილებას საკანონმდებლო წინადადების მიღებულად ან უარყოფილად ცნობის თაობაზე, რასაც აცნობებს ბიუროს უახლოეს სხდომას.

5. თუ საკანონმდებლო წინადადება წარდგენილია მოსამზადებელი კანონპროექტის ძირითადი პრინციპების ან კონკრეტული წინადადებების სახით და წამყვანმა კომისიამ მისაღებად ცნო იგი, კომისია ბიუროსთან შეთანხმებით, განსაზღვრულ ვადაში შეიმუშავებს კანონპროექტს და ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით გადასცემს ბიუროს.

6. თუ საკანონმდებლო წინადადება წარდგენილია კანონპროექტის სახით და წამყვანმა კომისიამ მისაღებად ცნო იგი, კანონპროექტი ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით და განსაზღვრულ ვადაში გადაეცემა ბიუროს.

7. საკანონმდებლო წინადადების ავტორს უფლება აქვს, გამოითხოვოს იგი კომისიაში განხილვამდე.

8. საკანონმდებლო წინადადების მიღების შემთხვევაში საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტად ითვლება წამყვანი კომისია.

თ ა ვ ი XV

კომისიებში კანონპროექტის განხილვა

მუხლი 83.

1. უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენილი კანონპროექტი ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით განიხილება კომისიებში. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული წამყვანი კომისია კანონპროექტის განხილვისათვის აწყობს კომისიის სხდომას ამ კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე პირველი, მეორე და მესამე მოსმენით განხილვამდე.

2. წამყვანი კომისია უძღვება კანონპროექტის განხილვის პროცედურებს და პასუხისმგებელია მათი დაცვისათვის.

მუხლი 84.

1. კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ ბიუროს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში სხვა კომისიები, ფრაქციები, მთავრობა, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი წამყვან კომისიას გადასცემენ თავიანთ შენიშვნებს კანონპროექტთან დაკავშირებით. თუ აღნიშნული სუბიექტები მითითებულ ვადაში არ წარმოადგენენ შენიშვნებს კანონპროექტის თაობაზე, კანონპროექტი მათ მიერ მოწონებულად ჩაითვლება. (23.06.2017N51)

2. წამყვანი კომისია კანონპროექტს მიღებიდან 14 დღის ვადაში იხილავს კომისიის სხდომაზე. წამყვანი კომისიის სხდომა მოწვეულ უნდა იქნეს მას შემდეგ, რაც ბიუროს მიერ განსაზღვრული ის კომისიები, რომელთა დასკვნებიც უნდა ერთოდეს კანონპროექტს, ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში წამყვან კომისიას გადასცემენ თავიანთ დასკვნებს კანონპროექტის თაობაზე.(16.05.2013 N54)

3. კანონპროექტი კომისიის სხდომაზე განიხილება მუხლობრივად. საჭიროების შემთხვევაში კენჭი ეყრება შენიშვნებს.

4. კომისიის სხდომაზე განხილვის შედეგად კანონპროექტი შეიძლება ცნობილ იქნეს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განხილვისათვის მომზადებულად, არასაკმარისად მომზადებულად ან მიუღებლად. კანონპროექტის არასაკმარისად მომზადებულად ან მიუღებლად ცნობა არ აბრკოლებს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვის დაწყებას.

5. წამყვანი კომისიის დასკვნის გარეშე დაუშვებელია კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე გატანა. თუ ბიუროს მიერ კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 14 დღის ვადაში წამყვანი კომისია არ გამართავს სხდომას და არ გამოხატავს თავის პოზიციას კანონპროექტთან დაკავშირებით, კანონპროექტის ინიციატორი უფლებამოსილია მიმართოს წამყვან კომისიას მისი განხილვის მოთხოვნით ან ბიუროს წინაშე დასვას წამყვანი კომისიის დასკვნის გარეშე კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანის საკითხი.(16.05.2013 N54)

6. თუ ამ მუხლით განსაზღვრულ ვადაში წამყვანი კომისია ვერ ახერხებს კომისიის სხდომის გამართვას და დასკვნის წარდგენას, კომისიის თავმჯდომარის წინადადების საფუძველზე უმაღლესი საბჭოს ბიურო უფლებამოსილია განსაზღვროს კანონპროექტის საკომისიო განხილვის ახალი ვადა.

7. კანონპროექტზე წამყვანი კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აისახება კომისიის დასკვნაში, რომელსაც ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნისას – მისი მოადგილე.

8. კანონპროექტზე წამყვანი კომისიის უარყოფითი დასკვნა არ აბრკოლებს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვის დაწყებას.

9. წამყვანი კომისიის სხდომის შემდეგ კანონპროექტი გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში შესატანად. ამასთან, კანონპროექტის თითოეული გვერდი ვიზირებული უნდა იყოს წამყვანი კომისიის აპარატის უფროსის მიერ.(27.12.2012N21)

10. ბიუროსათვის წარდგენილ კანონპროექტს უნდა ერთოდეს წამყვანი კომისიის დასკვნა, ასევე სხვა კომისიების, ფრაქციების, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტისა და სხვა უფლებამოსილი სუბიექტების დასკვნები და მათი შენიშვნების პროექტში გათვალისწინების მდგომარეობის ამსახველი ფურცელი.(23.06.2017N51)

მუხლი 85.

1. კომისიის სხდომას იწვევს და წარმართავს კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – მისი მოადგილე.

2. კომისიის სხდომის თარიღი კომისიის წევრებს ეცნობება სხდომამდე არა უგვიანეს 1 დღისა. ამავე ვადაში ურიგდებათ კომისიის წევრებს კომისიის სხდომაზე განსახილველი კანონპროექტი.

3. კომისიის სხდომაზე უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ ინიციირებულ კანონპროექტს განსახილველად წარადგენს ინიციატორი უმაღლესი საბჭოს წევრი, მთავრობის თავმჯდომარის, მთავრობის მიერ ინიციირებულ კანონპროექტს – მთავრობის თავმჯდომარის, მთავრობის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, ფრაქციის ან კომისიის მიერ ინიციირებულ კანონპროექტს – შესაბამისად ფრაქციის ან კომისიის თავმჯდომარე ან/და ფრაქციის ან კომისიის მიერ დანიშნული წარმომადგენელი, ხოლო ამომრჩეველთა მიერ ინიციირებულ კანონპროექტს – ამ კანონპროექტზე ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ არჩეული საინიციატივო ჯგუფის წევრი.(16.05.2013 N54)

4. ამოღებულია(16.05.2013 N54)

1. იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელზედაც წამყვანი არის 2 კომისია, შესაბამისი კომისიების თავმჯდომარეთა შეთანხმებით ან ბიუროს გადაწყვეტილებით შეიძლება გაიმართოს ამ კომისიების ერთობლივი სხდომა. ერთობლივ სხდომაზე კენჭისყრა შესაძლოა ჩატარდეს მხოლოდ კომისიების მიხედვით.

მუხლი 86.

1. ალტერნატიული კანონპროექტის წარდგენა შეიძლება ძირითადი კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში, მაგრამ ძირითადი კანონპროექტის პირველი მოსმენით საკომისიო განხილვამდე არა უგვიანეს 3 დღისა. ალტერნატიული კანონპროექტი წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს და ძირითადი კანონპროექტის განხილვისას წამყვან კომისიას. ალტერნატიული კანონპროექტი წამყვანი კომისიის სხდომაზე განიხილება ძირითად კანონპროექტთან ერთად.

2. ალტერნატიული კანონპროექტი არსებითად უნდა განსხვავდებოდეს ძირითადი კანონპროექტისაგან.

3. წამყვანი კომისია, ალტერნატიული კანონპროექტის ინიციატორის თანხმობით, იღებს გადაწყვეტილებას პირველი მოსმენისათვის შეჯერებული ვარიანტის წარდგენის თაობაზე. თუ შეთანხმება ვერ მოხერხდა, პირველი მოსმენისათვის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომას წარედგინება ძირითადი და ალტერნატიული კანონპროექტები. უმაღლესი საბჭო დადგენილებით წყვეტს ერთ-ერთი მათგანის საფუძვლად მიღების ან უარყოფის საკითხს.

4. კანონპროექტის ცალკეული ნორმების თაობაზე ალტერნატიული წინადადების წარდგენის უფლება აქვს კომისიას, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრს. ალტერნატიული წინადადება წარედგინება წამყვან კომისიას, შესაბამისი კანონპროექტის მეორე მოსმენით წამყვანი კომისიის სხდომაზე განხილვამდე არა უგვიანეს 1 დღისა.

5. ალტერნატიული წინადადება წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით.

6. წამყვანი კომისია ან პლენარული სხდომა კენჭისყრით წყვეტს კანონპროექტის ცალკეული ნორმების თაობაზე ალტერნატიული წინადადების მიღების ან უარყოფის საკითხს.

თ ა ვ ი XVI

უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის განხილვა და მიღება

მუხლი 87.

1.უმაღლესი საბჭო წამყვანი კომისიის სხდომის შემდეგ კანონპროექტს განიხილავს სამი მოსმენით, გარდა გამარტივებული წესით კანონპროექტის მიღებისა. (29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი “აჭარა”, 30.01-01.02. 2010წ. N12)

2. კანონპროექტის პირველი მოსმენისას განიხილება მისი ზოგადი პრინციპები და ძირითადი დებულებები.

3. კანონპროექტის მეორე მოსმენისას უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე იგი განიხილება ქვეპუნქტების, პუნქტების, მუხლების ან/და თავების მიხედვით და კენჭი ეყრება ერთიანად. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის მეორე მოსმენისას მისი ქვეპუნქტების, პუნქტების, მუხლების ან/და თავების მიხედვით განხილვის ფორმის თაობაზე გადაწყვეტილებას წამყვანი კომისიის წინადადების საფუძველზე იღებს სხდომის თავმჯდომარე. (18. 06. 2008წ. N300;გაზეთი“აჭარა”, 19. 06. 2008წ. N65)

4. კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვისას მასში შესაძლებელია მხოლოდ რედაქციული ცვლილებების შეტანა.

მუხლი 88.

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის განხილვა იწყება მისი პირველი მოსმენით, გარდა ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.(16.05.2013 N54)

2. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვა იწყება კანონპროექტის ინიციატორის ან მის მიერ დანიშნული წარმომადგენლის გამოსვლით.

3. უმაღლეს საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის ინიციატივით შემოტანილ კანონპროექტზე მომხსენებლად გამოდის მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის მიერ სათანადო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დანიშნული უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რომელიც არ შეიძლება იყოს უმაღლესი საბჭოს წევრი, ხოლო თანამომხსენებლად - შესაბამისი კომისიის წარმომადგენელი. ფრაქციის ან კომისიის მიერ შემოტანილ კანონპროექტზე მომხსენებლად გამოდის შესაბამისად, ფრაქციის ან კომისიის თავმჯდომარე ან ფრაქციის ან კომისიის მიერ დანიშნული უმაღლესი საბჭოს წევრი, უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ შემოტანილ კანონპროექტზე - ინიციატორი უმაღლესი საბჭოს წევრი. 2000 ამომრჩევლის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტზე მომხსენებლად გამოდის საინიციატივო ჯგუფის მიერ არჩეული წარმომადგენელი, ხოლო თანამომხსენებლად - შესაბამისი კომისიის წევრი. (21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11.2007წ. N161)

4. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის თაობაზე მომხსნებლის გამოსვლა არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს. აუცილებლობის შემთხვევაში გამოსვლის ხანგრძლივობა 30 წუთამდე შეიძლება გაგრძელდეს სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით.

41. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის განხილვისას მომხსენებელი სხვა საკითხებთან ერთად სხდომას შეახსენებს, თუ კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვამდე გამოთქმული რომელი შენიშვნა (ავტორის დასახელებით) იქნა გათვალისწინებული, რომელი _ არა და რატომ.(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

5. მომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ კანონპროექტის თაობაზე შეკითხვით მიმართონ მომხსენებელს. თითოეული შეკითხვის ავტორისათვის გამოყოფილი დრო არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს, ამასთან მან დაზუსტებისათვის შეიძლება ისარგებლოს არა უმეტეს 1 წუთით. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს შეკითხვისა და დაზუსტებისათვის გამოვიდეს მხოლოდ ერთხელ. შეკითხვის დასმისა და დაზუსტებისათვის გამოიყენება სხდომათა დარბაზში განლაგებული მიკროფონები. მომხსენებელს უფლება აქვს ერთობლივად უპასუხოს ყველა დასმულ შეკითხვას, თუ უმაღლესი საბჭო სხვა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

6. მომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდის თანამომხსენებელი, რომლის სიტყვის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 15 წუთს. თანამომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ კანონპროექტის თაობაზე შეკითხვით მიმართონ თანამომხსენებელს. თითოეული შეკითხვის ავტორს შეუძლია გამოვიდეს მხოლოდ ერთხელ, არა უმეტეს 1 წუთით. შეკითხვების დასრულების შემდეგ თანამომხსენებელს უფლება აქვს ერთობლივად უპასუხოს ყველა დასმულ შეკითხვას.

7. თანამომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან წამყვანი კომისიისა და სხვა კომისიის წარმომადგენლები, თუ წამყვანი კომისიის წარმომადგენელი არ არის თანამომხსენებელი. წამყვანი კომისიის წარმომადგენლის გამოსვლა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, ხოლო სხვა კომისიის წარმომადგენლის გამოსვლა – 5 წუთს.

8. წამყვანი კომისიისა და სხვა კომისიების წარმომადგენლების გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან ცალკეული უმაღლესი საბჭოს წევრები, რომელთა სიტყვის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წუთს. ამისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრები მომხსენებლის მოხსენებით გამოსვლის დამთავრებამდე პირადად ეწერებიან გამომსვლელთა სიაში, რომელიც დგება სხდომის თავმჯდომარესთან. გამომსვლელთა რიგითობა განისაზღვრება სხდომის თავმჯდომარის მიერ უმაღლესი საბჭოს წევრთა სიაში ჩაწერის თანმიმდევრობის მიხედვით. გამომსვლელთა რიგითობის დაცვა სავალდებულოა. დაუშვებელია გამოსვლა სხდომის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშე. უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომელიც ჩაწერილია გამომსვლელთა სიაში და თავისი გამოსვლისათვის ესწრება სხდომას, უფლება აქვს მისი გამოსვლისათვის განკუთვნილი დრო დაუთმოს სხვა უმაღლესი საბჭოს წევრს. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი სიტყვის მიცემის მომენტისათვის სხდომას არ ესწრება, მას უფლება აღარ აქვს ამ საკითხზე გამოსვლის უფლების დათმობისა.

9. უმაღლესი საბჭოს წევრების გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან ფრაქციების წარმომადგენლები (იმავე თანმიმდევრობით, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრები) და სხდომას მოახსენებენ თავიანთ პოზიციას წარმოდგენილი კანონპროექტის ზოგადი პრინციპებისა და ძირითადი დებულებების თაობაზე. ფრაქციის წარმომადგენლის გამოსვლა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.

10. მომხსენებელი, თანამომხსენებელი, კომისიის, ფრაქციის წარმომადგენელი სიტყვას წარმოთქვამს სხდომათა დარბაზში განლაგებული ტრიბუნიდან.

11. ფრაქციის წარმომადგენლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ დასკვნითი სიტყვით, რომლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, გამოდის მომხსენებელი.

12. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განხილვისას კანონპროექტის თაობაზე გამოთქმული შენიშვნა მიღებულად ითვლება, თუ მას დაეთანხმება მომხსენებლი ან კენჭისყრის შედეგად გაიზიარებს უმაღლესი საბჭო.

13. მომხსენებლის დასკვნითი სიტყვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე დასრულებულად მიიჩნევს კანონპროექტის განხილვას და აყენებს საკითხს კენჭისყრაზე.

მუხლი 89.

1. კანონპროექტის პირველი მოსმენის დასრულების შემდეგ, კენჭისყრის საფუძველზე უმაღლესი საბჭო იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) კანონპროექტის (ალტერნატიული კანონპროექტიდან ერთ-ერთის საფუძვლად) პირველი მოსმენით მიღების შესახებ;(16.05.2013 N54)

ბ) კანონპროექტის (კანონპროექტების) უარყოფის ან გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ახალი კანონპროექტის შემუშავების შესახებ.

2. კანონპროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით კენჭისყრისას ვერ დააგროვებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და ამ რეგლამენტით მისი მიღებისათვის დადგენილ ხმათა საჭირო რაოდენობას, უარყოფილად ითვლება და ფორმდება დადგენილება კანონპროექტის უარყოფის შესახებ. პირველი მოსმენით განხილვისას უარყოფილი კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს იმავე სესიაზე განმეორებით გატანა დასაშვებია, თუ იგი არსებითად გადამუშავდა, რაზედაც დასკვნას წარადგენს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია.(29. 01.2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01.-01.02. 2010წ. N12)

მუხლი 90. (16.05.2013 N54)

1. კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ იგი მასზე გამოთქმული და გათვალისწინებული შენიშვნების პროექტში ასახვისა და მეორე მოსმენით განხილვისათვის მომზადების მიზნით გადაეცემა წამყვან კომისიას, რომელიც კანონპროექტის პირველი მოსმენით მიღებიდან 10 დღის ვადაში განიხილავს მას. წამყვანი კომისიის სხდომაზე კანონპროექტი განიხილება თავების, მუხლების, პუნქტების ან/და ქვეპუნქტების მიხედვით და კენჭი ეყრება ერთიანად. საჭიროების შემთხვევაში კენჭი ეყრება შენიშვნებს. თუ ამ პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში წამყვანი კომისია ვერ მოახერხებს კანონპროექტის განხილვას, იგი შეიძლება გაგრძელდეს კომისიის თავმჯდომარის მოტივირებული წინადადების საფუძველზე, ბიუროს გადაწყვეტილებით. წამყვანი კომისიის მიერ კანონპროექტის განხილვისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში ბიურო უფლებამოსილია განიხილოს აღნიშნული ფაქტი და დასვას შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხი.

2. უმაღლესი საბჭოს მიერ პირველი მოსმენით განხილვისას გათვალისწინებული შენიშვნების გათვალისწინებით გადამუშავებული კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიღებიდან 2 კვირის ვადაში კომისიის თავმჯდომარის, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – მისი მოადგილის ხელმოწერით, წერილობითი ფორმით ეგზავნება უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განხილვისა და კენჭისყრისათვის. ამასთანავე, კანონპროექტის თითოეული გვერდი ვიზირებულ უნდა იქნეს კომისიის აპარატის უფროსის მიერ.

მუხლი 91. (16.05.2013 N54)

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომისათვის მეორე მოსმენით წარდგენილ კანონპროექტს უნდა ერთოდეს პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განხილვისას კანონპროექტის თაობაზე გამოთქმული შენიშვნების პროექტში გათვალისწინების მდგომარეობის ამსახველი ფურცელი, წამყვანი კომისიის დასკვნა, ასევე ალტერნატიული წინადადებები, რომლებიც წამყვან კომისიას წარედგინა.

2. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა იწყება მომხსენებლის გამოსვლით, რომელიც კანონპროექტს სხდომას გააცნობს ამ რეგლამენტის 87-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს, ამ რეგლამენტის 87-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად (შესაბამის ქვეპუნქტთან, პუნქტთან, მუხლთან, თავთან დაკავშირებით), შეკითხვისა და დაზუსტებისათვის გამოვიდეს თითოჯერ. თითოეული შეკითხვის ავტორისათვის გამოყოფილი დრო არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს. ამასთანავე, მას შეუძლია დაზუსტებისათვის ისარგებლოს არაუმეტეს 1 წუთით. სხდომის თავმჯდომარეს უფლება აქვს, ცალკეულ შემთხვევებში, კანონპროექტის განხილვის დაწყებამდე, უმაღლესი საბჭოს წევრის მოთხოვნის საფუძველზე შეკითხვისათვის დამატებით გამოყოს 2 წუთი, ხოლო დაზუსტებისათვის – 1 წუთი. სხდომის თავმჯდომარეს უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს გადაწყვეტილება შეკითხვების დასმის შეწყვეტის შესახებ.

3. შეკითხვების დასრულების შემდეგ მომხსენებელს უფლება აქვს, ყველა დასმულ შეკითხვას ერთობლივად უპასუხოს. მისი პასუხის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს.

4. მომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდის თანამომხსენებელი. მისი გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს. თანამომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ, კანონპროექტის თაობაზე შეკითხვებით მიმართონ მას. თითოეული შეკითხვის ავტორს შეუძლია გამოვიდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმეტეს 1 წუთით. შეკითხვების დასრულების შემდეგ თანამომხსენებელს უფლება აქვს, ყველა დასმულ შეკითხვას ერთობლივად უპასუხოს. მისი პასუხის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.

5. თანამომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდის უმაღლესი საბჭოს ის წევრი, კომისიის, ფრაქციის წარმომადგენელი, რომლის ალტერნატიული წინადადებაც გამოტანილ იქნა უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე. ალტერნატიული წინადადების ავტორის გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 წუთს. უმაღლესი საბჭოს წევრს შეუძლია ალტერნატიული წინადადების ავტორს 1-წუთიან რეჟიმში დაუსვას შეკითხვა მხოლოდ ერთხელ. ფრაქციას უფლება აქვს, ერთხელ ისარგებლოს 1-წუთიანი გამოსვლით პროცედურულ საკითხზე.

6. ამ მუხლის მე-2–მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული პირების გამოსვლების დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან წამყვანი კომისიის წარმომადგენელი, თუ წამყვანი კომისიის წარმომადგენელი არ არის თანამომხსენებელი, და სხვა კომისიების წარმომადგენლები. წამყვანი კომისიის წარმომადგენლის გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, ხოლო სხვა კომისიის წარმომადგენლის გამოსვლისა – 5 წუთს.

7. წამყვანი კომისიისა და სხვა კომისიების წარმომადგენლების გამოსვლების დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან უმაღლესი საბჭოს ის წევრები, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არ ერთ ფრაქციაში. თითოეული მათგანის გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წუთს. ამისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრები მომხსენებლის გამოსვლის დასრულებამდე პირადად ეწერებიან გამომსვლელთა სიაში, რომელიც დგება სხდომის სამდივნოში და წარედგინება სხდომის თავმჯდომარეს. სხდომის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშე გამოსვლა დაუშვებელია. ამასთანავე, უმაღლესი საბჭოს წევრს შეუძლია გამომსვლელთა სიაში ჩაეწეროს მხოლოდ ერთხელ. უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომელიც ჩაწერილია გამომსვლელთა სიაში და სიტყვის მიცემის მომენტისათვის ესწრება სხდომას, უფლება არა აქვს, მისი გამოსვლისათვის განკუთვნილი დრო უმაღლესი საბჭოს სხვა წევრს დაუთმოს. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი სიტყვის მიცემის მომენტისათვის სხდომას არ ესწრება, მას აღარ აქვს ამ საკითხზე გამოსვლის უფლება.

8. უმაღლესი საბჭოს წევრების გამოსვლების დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან ფრაქციების წარმომადგენლები და სხდომას მოახსენებენ თავიანთ პოზიციას წარმოდგენილი კანონპროექტის თაობაზე. ფრაქციის წარმომადგენლის გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.

9. მომხსენებელი, თანამომხსენებელი, კომისიის, ფრაქციის წარმომადგენლები სიტყვას წარმოთქვამენ სხდომათა დარბაზში პრეზიდიუმის წინ განთავსებული ტრიბუნიდან.

10. ფრაქციის წარმომადგენელთა გამოსვლების დასრულების შემდეგ დასკვნითი სიტყვით, რომლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, გამოდის მომხსენებელი.

11. დასაშვებია კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიღება ცალკეული მუხლების გამოკლებით. ისინი შეიძლება შემოტანილ იქნეს მესამე მოსმენისას.

12. მეორე მოსმენისას კანონპროექტს მთლიანად ეყრება კენჭი. ალტერნატიულ წინადადებას პირველ რიგში ეყრება კენჭი.

13. კანონპროექტის მეორე მოსმენის დასრულების შემდეგ უმაღლესი საბჭო კენჭისყრით იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიღების შესახებ;

ბ) დამატებითი დამუშავებისათვის კანონპროექტის წამყვან კომისიაში დაბრუნების შესახებ.

14. კანონპროექტი, რომელიც მეორე მოსმენით კენჭისყრისას ვერ დააგროვებს მისი მიღებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ ხმათა საჭირო რაოდენობას, ჩავარდნილად ითვლება. ასეთ შემთხვევაში ფორმდება დადგენილება კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიუღებლობის შესახებ.

15. თუ პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენისას ჩავარდნილი კანონპროექტი სასესიო პერიოდში 1 თვის განმავლობაში ინიციატორის მოთხოვნით არ დადგება პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე, იგი უარყოფილად ჩაითვლება. ამის შესახებ პლენარული სხდომის თავმჯდომარე აცნობებს უმაღლეს საბჭოს. აღნიშნული ფაქტი ფორმდება პლენარული სხდომის ოქმით.

მუხლი 92. (16.05.2013 N54)

1. კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიღების შემდეგ წამყვანი კომისია 5 დღის ვადაში განიხილავს მას პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით განხილვისათვის მოსამზადებლად. კომისიის სხდომის გამართვის შემდეგ კანონპროექტი კომისიის თავმჯდომარის, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – მოადგილის ხელმოწერით, წერილობითი ფორმით ეგზავნება უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს ბიუროს უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში შესატანად. ამასთანავე, კანონპროექტის თითოეული გვერდი ვიზირებული უნდა იქნეს კომისიის აპარატის უფროსის მიერ.

2. მესამე მოსმენისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრებს ეგზავნება კანონპროექტის შესწორებული ვარიანტი, რომელშიც ასახულია კანონპროექტის მეორე მოსმენისას გამოთქმული და გათვალისწინებული შენიშვნები. კანონპროექტის მესამე მოსმენისას მასში შესაძლებელია მხოლოდ რედაქციული ცვლილებების შეტანა.

3. უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომისათვის მესამე მოსმენით წარდგენილ კანონპროექტს უნდა ერთოდეს წამყვანი კომისიის დასკვნა.

4. მესამე მოსმენისას კანონპროექტს წარადგენს მომხსენებელი, რომელსაც უმაღლესი საბჭოს წევრებმა კანონპროექტთან დაკავშირებით შეიძლება მისცენ რედაქციული შენიშვნები. რედაქციული შენიშვნებისათვის თითოეული გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წუთს. ამასთანავე, პირი ერთსა და იმავე საკითხზე შეიძლება გამოვიდეს მხოლოდ ერთხელ.

5. გამოსვლების დასრულების შემდეგ დასკვნითი სიტყვით გამოდის მომხსენებელი. მომხსენებლის დასკვნითი სიტყვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე კანონპროექტის განხილვას დასრულებულად მიიჩნევს და საკითხს აყენებს კენჭისყრაზე.

6. მეორე მოსმენისას დამატებითი განხილვისათვის გადადებული მუხლები კენჭისყრაზე ცალკე დგება. შეიძლება კანონპროექტის მიღება ამ მუხლების გარეშეც, თუ ისინი არ არის კანონპროექტის პრინციპული დებულებები.

7. მესამე მოსმენისას კანონპროექტის საბოლოო რედაქტირებულ ვარიანტს მთლიანად ეყრება კენჭი.

8. კანონპროექტი, რომელიც მესამე მოსმენით კენჭისყრისას ვერ დააგროვებს მისი მიღებისათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ ხმათა საჭირო რაოდენობას, ჩავარდნილად ითვლება. ასეთ შემთხვევაში ფორმდება დადგენილება კანონპროექტის მესამე მოსმენით მიუღებლობის შესახებ.

9. თუ პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენისას ჩავარდნილი კანონპროექტი სასესიო პერიოდში 1 თვის განმავლობაში ინიციატორის მოთხოვნით არ დადგება პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე, იგი უარყოფილად ჩაითვლება. აღნიშნული ფაქტი ფორმდება პლენარული სხდომის ოქმით.

10. მეორე და მესამე მოსმენებისას უარყოფილ კანონპროექტს უმაღლესი საბჭო განიხილავს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის წესით მისი წარდგენის შემთხვევაში.

11. დაუშვებელია მესამე მოსმენით კენჭისყრის შემდეგ კანონპროექტში რაიმე შესწორების შეტანა.

მუხლი 921.

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161) უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის (ან სხვა აქტის პროექტის) განხილვის დაწყებისას სხდომათა დარბაზში მომხსენებლის არყოფნის შემთხვევაში კანონპროექტი (ან სხვა აქტის პროექტი) იხსნება პლენარული სხდომის იმ კვირის დღის წესრიგიდან და გადადის მომდევნო პლენარული სხდომის დღის წესრიგში. 

მუხლი 93.(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01.-01.02. 2010წ. N12)

1. უმაღლესმა საბჭომ კანონპროექტი შეიძლება განიხილოს და მიიღოს დაჩქარებული წესით.

2. კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა და მიღება გულისხმობს სამივე მოსმენით მის განხილვასა და მიღებას უმაღლესი საბჭოს სხდომის 1 დღის განმავლობაში.

3. კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლესი საბჭოს ბიურო კანონპროექტის ინიციატორის ან წამყვანი კომისიის წინადადების საფუძველზე. თუ ბიურო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის თაობაზე, აღნიშნულ საკითხს იხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

4. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ან უმაღლესი საბჭოს სხდომის მიერ კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ამ რეგლამენტით გათვალიწინებული სუბიექტები უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ან უმაღლესი საბჭოს სხდომის მიერ განსაზღვრულ ვადაში გადასცემენ წამყვან კომისიას (კომისიებს) თავიანთ შენიშვნებს კანონპროექტთან დაკავშირებით.

5. დაუშვებელია დაჩქარებული წესით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ან/და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის განხილვა და მიღება.

6. კანონპროექტი, რომლის თაობაზედაც მიღებულია დაჩქარებული წესით განხილვის გადაწყვეტილება, უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილვისას უნდა ერთვოდეს ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული შესაბამისი დასკვნები. დაჩქარებული წესით კანონპროექტის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილვა და კენჭისყრა ხდება კანონპროექტის გნხილვისა და კენჭისყრისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.

7. დაჩქარებული წესით კანონპროექტის მიღებისას კენჭისყრა შესაძლებელია ჩატარდეს მისი შესაბამისი მოსმენით განხილვის დამთავრების შემდეგ, იმავე დღეს.

მუხლი 931(29. 01. 2010წ. N69;გაზეთი“აჭარა”, 30.01.-01.02. 2010წ.N12)

1. კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ კანონპროექტი, აგრეთვე კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განიხილება და მიიღება გამარტივებული წესით – ერთი მოსმენით, ამ რეგლამენტის 88-ე მუხლით დადგენილი წესით. (16.05.2013 N54)

2. დაუშვებელია გამარტივებული წესით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ან/და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვა და მიღება.(16.05.2013 N54)

3. კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის გამარტივებული წესით განხილვის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბიურო კანონპროექტის ინიციატორის ან წამყვანი კომისიის წინადადების საფუძველზე. კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ კანონპროექტი გამარტივებული წესით განიხილება ბიუროს გადაწყვეტილების გარეშე.(16.05.2013, N54)

4. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ან უმაღლესი საბჭოს სხდომის მიერ კანონპროექტის გამარტივებული წესით განხილვის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ამ რეგლამენტით გათვალიწინებული სუბიექტები უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ან უმაღლესი საბჭოს სხდომის მიერ განსაზღვრულ ვადაში გადასცემენ წამყვან კომისიას (კომისიებს) თავიანთ შენიშვნებს კანონპროექტთან დაკავშირებით.

5. კანონპროექტს, რომლის თაობაზედაც მიღებულია გამარტივებული წესით განხილვის გადაწყვეტილება, უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილვისას უნდა ერთვოდეს ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული შესაბამისი დასკვნები.

მუხლი 94.

1. უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი უმაღლეს საბჭოს წარედგინება და კომისიებში განიხილება კანონპროექტის წარდგენისა და კომისიაში განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.(18. 06. 2008წ. N300;გაზეთი“აჭარა”, 19. 06. 2008წ. N65)

11. უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი, როგორც წესი, განიხილება ერთი მოსმენით, კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. (18. 06.2008წ. N300;გაზეთი“აჭარა”, 19. 06. 2008წ. N65)

2. ნორმატიული ხასიათის მქონე დადგენილების პროექტი, უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, შეიძლება განხილული იქნეს 2 მოსმენით. პირველი მოსმენით დადგენილების პროექტის განხილვის შემდეგ, კენჭისყრის საფუძველზე უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას წარმოდგენილი პროექტის მიღების ან უარყოფის შესახებ.(16.05.2013 N54)

3. დადგენილების პროექტთან დაკავშირებული ყველა წინადადება უნდა წარედგინოს წამყვან კომისიას. თუ წამყვანი კომისია უარყოფს პროექტთან დაკავშირებულ წინადადებას, უმაღლესი საბჭო მას, ინიციატორის მოთხოვნით, დადგენილების პროექტთან ერთად განიხილავს. ახალი წინადადების დაყენება და განხილვა შეიძლება მხოლოდ უმაღლესი საბჭოს თანხმობით.

4. მეორე მოსმენით დადგენილების პროექტის განხილვის შემდეგ, კენჭისყრის საფუძველზე უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას წარმოდგენილი პროექტის მთლიანად მიღების ან უარყოფის შესახებ.(16.05.2013 N54)

5. უმაღლესი საბჭოს რეზოლუცია, მიმართვა, განცხადება განიხილება და მიიღება დადგენილების განხილვისა და მიღებისათვის ამ რეგლამენტით განსაზღვრული წესით.

მუხლი 941(16.05.2013 N54)

1. ამ რეგლამენტის 94-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პროცედურებს არ საჭიროებს უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი, რომელიც ეხება საკადრო და პერსონალურ საკითხებს. აღნიშნული წესი მოქმედებს უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით, მე-17 მუხლით, 811 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით, 86-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, 89ე მუხლის მე-2 პუნქტით, 95-ე მუხლის 41 პუნქტით, 1051 მუხლის პირველი პუნქტით, 113-ე მუხლის მე-4 პუნქტით, 117-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, 123-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, 124-ე მუხლის მე-2 პუნქტით, 131-ე მუხლით, 135-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, 138-ე მუხლის პირველი პუნქტითა და 145-ე მუხლით გათვალისწინებულ საკითხებზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე, შესაბამისი დადგენილების პროექტს ამზადებს და უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომაზე ზემოაღნიშნულ უფლებამოსილებას საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის შექმნამდე ახორციელებს უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისია.

მუხლი 95.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია/კონსტიტუციური კანონი მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ორი მესამედი. (17. 09.2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

2. კანონის, უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის ან დადგენილების პროექტი მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობა, მაგრამ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედისა.

3. უმაღლესი საბჭოს რეზოლუცია, მიმართვა და განცხადება მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს პლენარულ სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა.

4. უმაღლესი საბჭო თანამდებობის პირებს, როგორც წესი, ამტკიცებს დადგენილებით.

41. უმაღლესი საბჭოს თანხმობა, როგორც წესი, მიიღება დადგენილებით.(16.05.2013 N54)

5. კანონის ან დადგენილების პროექტის, ან უმაღლესი საბჭოს სხვა აქტების მიღების თარიღად ითვლება უმაღლესი საბჭოს მიერ მისი საბოლოო რედაქციით მიღების დღე.

მუხლი 96. (12.12.2013 N92-უ.ს.შ.ს.)

უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე კანონპროექტის განხილვისას დგება სხდომის ოქმი. უმაღლესი საბჭოს დახურული სხდომის ოქმის გაცნობის უფლება აქვთ მხოლოდ უმაღლესი საბჭოს წევრებს, მთავრობის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, ასევე იმ ორგანოთა წარმომადგენლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ აღნიშნული სხდომის მუშაობაში.

მუხლი 961.(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

1. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს უმაღლეს საბჭოში განსახილველად შეტანილი კანონპროექტების აღრიცხვას, იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტთან ერთად აკონტროლებს მათი განხილვის მდგომარეობას საკანონმდებლო პროცესის განხორციელების სტადიების მიხედვით და აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაციას ყოველკვარტალურად წარუდგენს ბიუროს და საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას.(23.06.2017N51)

2. საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია განიხილავს წარმოდგენილ ინფორმაციას. იგი უფლებამოსილია კანონპროექტის განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი პროცედურების დარღვევის ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი ორგანოებისა და თანამდებობის პირებისაგან მოითხოვოს და მიიღოს საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტები. კომისია განხილვის შედეგებს საჭიროების შემთხვევაში მოახსენებს უმაღლეს საბჭოს.

თ ა ვ ი XVII

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის და უმაღლესი საბჭოს სხვა აქტების გამოქვეყნება და ამოქმედება

მუხლი 97.

1. უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული კანონპროექტი 5 დღის ვადაში, წამყვანი კომისიის თავმჯდომარის (მისი არყოფნის შემთხვევაში – მისი მოვალეობის შემსრულებლის), კომისიის აპარატის პასუხისმგებელი პირის, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის და საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტების უფროსების (მათი არყოფნის შემთხვევაში – მათი მოვალეობის შემსრულებლების) მიერ ვიზირებისა და სხდომის თავმჯდომარის ხელმოწერის შემდეგ გადაეცემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს.(23.06.2017N51)

2. მთავრობის თავმჯდომარე  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით დადგენილი წესით, 10 დღის ვადაში ხელს აწერს და აქვეყნებს კანონს. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი “აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

მუხლი 98.

1. უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები ქვეყნდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ვადებში და ამოქმედდება გამოქვეყნებიდან მე-10 დღეს, თუ იმავე აქტით სხვა ვადა არ არის განსაზღვრული.(15.03.2012N154)

2. უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი, დადგენილება, რეზოლუცია, მიმართვა, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი განთავსდება უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე.(27.02.2013 N36ს)

მუხლი 99.

თუ ამ რეგლამენტით მითითებული ვადის ბოლო დღე ემთხვევა დასვენების ან უქმე დღეს, ვადის გასვლის დღედ ითვლება შემდეგი სამუშაო დღე.

თ ა ვ ი XVIII

მთავრობის თავმჯდომარის შენიშვნებით დაბრუნებული კანონპროექტის განხილვა

მუხლი 100.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე უფლებამოსილია კანონპროექტს დადგენილ ვადაში ხელი არ მოაწეროს და მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნოს იგი უმაღლეს საბჭოს.

2. მოტივირებული შენიშვნებით მთავრობის თავმჯდომარის მიერ დაბრუნებულ კანონპროექტს უმაღლესი საბჭო განიხილავს 15 დღის ვადაში. მთავრობის თავმჯდომარის მოტივირებული შენიშვნები ჩამოყალიბებული უნდა იყოს კანონპროექტის სახით.

3. უმაღლესი საბჭო კენჭს უყრის მთავრობის თავმჯდომარის წარმოდგენილ შენიშვნებს ერთიანად, რომელთა მისაღებად საკმარისია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მიღებისათვის დადგენილი ხმათა რაოდენობა. თუ უმაღლესი საბჭო მიიღებს შენიშვნებს, კანონპროექტის საბოლოო რედაქცია 5 დღის ვადაში გადაეცემა მთავრობის თავმჯდომარეს, რომელიც 5 დღის ვადაში ხელს აწერს და აქვეყნებს კანონს.(15.06.2017 N44)

4. თუ უმაღლესმა საბჭომ არ მიიღო მთავრობის თავმჯდომარის შენიშვნები, კენჭი ეყრება კანონპროექტის პირვანდელ რედაქციას. კანონის პროექტი მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის სამი მეხუთედი. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში იგი 5 დღის ვადაში გადაეცემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, რომელიც 5 დღის ვადაში ხელს აწერს და აქვეყნებს კანონს.(15.06.2017 N44)

5. თუ ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში კანონპროექტი კენჭისყრის შედეგად ვერ მიიღებს ხმების საჭირო რაოდენობას, იგი უარყოფილად ითვლება და უმაღლეს საბჭოს შეუძლია მომდევნო სესიაზე, მთავრობის თავმჯდომარესთან კონსულტაციის შემდეგ დაუბრუნდეს დადგენილი წესით მის განხილვას.

6. თუ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში მთავრობის თავმჯდომარემ ხელი არ მოაწერა და არ გამოაქვეყნა კანონი, ან კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში შეუძლებელია კანონის ხელმოწერისა და გამოქვეყნების ვალდებულების შესრულება, შესაბამისი ვადის ამოწურვიდან 5 დღის ვადაში კანონს ხელს აწერს და აქვეყნებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.(15.06.2017 N44)

მუხლი 101.

1. თუ მთავრობის თავმჯდომარე კანონპროექტს მოტივირებული შენიშვნებით უბრუნებს უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ გასულია ამ უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადა, შენიშვნებს განიხილავს ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო.

2. თუ მთავრობის თავმჯდომარე კანონპროექტს მოტივირებული შენიშვნებით უბრუნებს უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ გამოცხადებულია უმაღლესი საბჭოს არდადეგები ან არდადეგებამდე დარჩენილია 15 დღეზე ნაკლები, შენიშვნების განსახილველად დადგენილი წესით შეიძლება მოწვეულ იქნეს რიგგარეშე სესია.

თ ა ვ ი XIX

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის განხილვის, მიღების, მისი გადასინჯვისა და საქართველოს პარლამენტისათვის დასამტკიცებლად წარდგენის წესი (სათაური2.08.2012N176 )

მუხლი 102.(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის უფლება აქვს მთავრობის თავმჯდომარეს, უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ საარჩევნო უფლების მქონე არანაკლებ 20 000 ამომრჩეველს.

მუხლი 103.

მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტს წარუდგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და ამ რეგლამენტით დადგენილი მთავრობის თავმჯდომარის საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელების წესის შესაბამისად.

მუხლი 104.

უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტის მიერ წარდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის თაობაზე ხელმოწერების ნამდვილობას 1 კვირის ვადაში ამოწმებს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია და შედეგებს წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

მუხლი 105.

1. ამომრჩეველთა ინიციატივით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის წარდგენის მიზნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეთა მიერ იქმნება საინიციატივო ჯგუფი.

2. საინიციატივო ჯგუფი უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიმართავს განცხადებით რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე. განცხადებას უნდა ერთვოდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტი და საინიციატივო ჯგუფის წევრთა მონაცემები: სახელი, გვარი, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი. ამ მასალებს ბიურო 3 დღის ვადაში გადასცემს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას.

3. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე განცხადებით მიმართვიდან 7 დღის ვადაში საინიციატივო ჯგუფს გადასცემს სარეგისტრაციო მოწმობას ან მოტივირებულ უარს ეუბნება რეგისტრაციაზე. რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველია ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების მოთხოვნათა დარღვევა.

4. რეგისტრაციაზე უარის მიღების შემთხვევაში საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს მიმართოს უმაღლეს საბჭოს, რომელიც უახლოეს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს საინიციატივო ჯგუფის მიმართვას და იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას.

5. საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე განცხადება გამოითხოვოს სარეგისტრაციო მოწმობის მიღებამდე.

6. საინიციატივო ჯგუფი სარეგისტრაციო მოწმობის მიღების დღიდან უფლებამოსილია დაიწყოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის მხარდამჭერ ამომრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვება.

7. ხელმოწერების შესაგროვებლად უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ფორმის თითოეულ ფურცელს ხელს აწერს არა უმეტეს 50 ამომრჩევლისა. ისინი პირადად აღნიშნავენ შემდეგ მონაცემებს: სახელს, გვარს, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ნომერს და პირად ნომერს, მისამართს და ხელმოწერის თარიღს. ყოველ ასეთ ფურცელს ხელმოწერით ადასტურებს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი. მისი ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით.

8. შევსებულ ხელმოწერების ფურცლებს საინიციატივო ჯგუფი სარეგისტრაციო მოწმობის მიღებიდან 1 თვის ვადაში წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, რომელიც 3 დღეში გადასცემს მათ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას.

9. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია ხელმოწერების ფურცლების მიღებიდან 20 დღის ვადაში ამოწმებს ხელმოწერების ნამდვილობას და შედეგებს წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს. თუ დადგინდა, რომ ხელმოწერები შესრულებულია ამ რეგლამენტის მოთხოვნათა დარღვევით, ბიურო უარს ეუბნება საინიციატივო ჯგუფს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენაზე.

10. ბათილად მიიჩნევა ყველა ხელმოწერა, რომელიც:

ა) შესრულებულია იმ ფურცელზე, რომელიც არ შეესაბამება დადგენილ ფორმას ან/და, რომელიც ამ მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი წესით არ არის დადასტურებული და დამოწმებული;

ბ) არ შეიცავს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილ მონაცემებს.

11. ხელმოწერების გაყალბებისათვის პასუხს აგებს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. თუ შემოწმების შედეგად ნამდვილ ხელმოწერათა რაოდენობა 20 000-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ამომრჩეველთა ინიციატივით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის წარდგენის უფლების განხორციელება უარყოფილად ითვლება. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”,20. 09. 2008წ. N105)

13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის წარდგენაზე უარის მიღების შემთხვევაში საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში მიმართოს სასამართლოს.

14. ამომრჩეველთა ხელმოწერების ნამდვილობის შესახებ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დადებითი დასკვნა, 20 000 ამომრჩევლის მიერ წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტი და ხელმოწერები წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, რომელიც ამ მასალებს წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს უახლოეს პლენარულ სხდომას განსახილველად. (17. 09. 2008წ.N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ.N105)

15. უმაღლესი საბჭო ცნობად იღებს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დასკვნას ამომრჩეველთა ხელმოწერების ნამდვილობის შესახებ და 10 დღის ვადაში რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად, საყოველთაო-სახალხო განხილვისთვის აქვეყნებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტს.

მუხლი 105(2.08.2012N176 )

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფის მიზნით, უმაღლესი საბჭო დადგენილებით იღებს გადაწყვეტილებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრთა რაოდენობას და შემადგენლობას განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭო.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია 1 თვის ვადაში განიხილავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებულ მასალებს.

4. უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის განხილვას იწყებს მისი გამოქვეყნებიდან არა უადრეს 1 თვის შემდეგ. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტის განხილვის დაწყებამდე საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისია უმაღლეს საბჭოს აცნობს საჯარო განხილვის შედეგებს.

5. არანაკლებ 20 000 ამომრჩევლის ინიციატივით წარმოდგენილ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტზე უმაღლეს საბჭოში მომხსენებლად გამოდის საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, ხოლო თანამომხსენებლად - წამყვანი კომისიის წარმომადგენელი. ამომრჩევლის ინიციატივით წარმოდგენილ კონსტიტუციის პროექტზე მომხსენებლად დანიშნული პირი არ შეიძლება იყოს უმაღლესი საბჭოს ან მთავრობის წევრი ან მათი წარმომადგენელი.(27.02.2013N36)

6. უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის პროექტს განიხილავს კანონპროექტის განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.

მუხლი 105(2.08.2012N176 )

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების მიზნით, უმაღლესი საბჭო საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 23-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტს. საქართველოს ორგანული კანონის პროექტთან ერთად საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარედგინება უმაღლესი საბჭოს მიერ ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით მიღებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის გადასინჯვა ხდება კონსტიტუციური კანონის სახით უმაღლესი საბჭოს მიერ.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი წარედგინება უმაღლეს საბჭოს, რომელიც აქვეყნებს მას საჯარო განხილვისათვის. უმაღლეს საბჭოში კანონპროექტის განხილვა იწყება მისი გამოქვეყნებიდან ორი კვირის შემდეგ.(16.05.2013 N54)

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მიღებისა და ძალაში შესვლის პროცედურები განისაზღვრება ამ თავის შესაბამისად.

თ ა ვ ი XIX1

ამომრჩეველთა მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის განხორციელება

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

მუხლი 1053.

1. არანაკლებ 2000 ამომრჩევლის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით კანონპროექტის უმაღლეს საბჭოში წარდგენის უფლების განხორციელების მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეები ქმნიან საინიციატივო ჯგუფს, არანაკლებ 3 წევრის შემადგენლობით.

2. საინიციატივო ჯგუფი რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე განცხადებით მიმართავს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს. განცხადებას უნდა ერთვოდეს კანონპროექტი და საინიციატივო ჯგუფის წევრთა შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი; დაბადების წელი, თვე და რიცხვი; პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ნომერი; მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი. ეს მასალები ბიუროს უახლოესი სხდომიდან 2 დღის ვადაში უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტის მიერ გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას.(27.12.2012 N21)

3. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია, საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე მასალების გადაცემიდან 3 დღის ვადაში საინიციატივო ჯგუფს გადასცემს სარეგისტრაციო მოწმობას ან რეგისტრაციაზე ეუბნება მოტივირებულ უარს. რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველია ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების მოთხოვნათა დარღვევა.

4. საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს სარეგისტრაციო მოწმობის მიღებამდე გამოითხოვოს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე განცხადება.

5. საინიციატივო ჯგუფი სარეგისტრაციო მოწმობის მიღების დღიდან უფლებამოსილია დაიწყოს კანონპროექტის მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვება.

6. ხელმოწერების შესაგროვებლად უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ფორმის თითოეულ ფურცელს ხელს აწერს არა უმეტეს 50 ამომრჩევლისა. ხელმოწერების სისწორეზე პასუხისმგებელი პირი აღნიშნავს შემდეგ მონაცემებს: სახელს, გვარს; დაბადების წელს, თვესა და რიცხვს; პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ნომერს და პირად ნომერს; მისამართს და ხელმოწერის თარიღს, რასაც ხელმოწერით ადასტურებს ამომრჩეველი. თითოეულ ასეთ ფურცელს ხელმოწერით ადასტურებს საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც პასუხისმგებელია ხელმოწერების სისწორეზე. მისი ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით.

7. შევსებულ ხელმოწერების ფურცლებს საინიციატივო ჯგუფი სარეგისტრაციო მოწმობის მიღებიდან 20 დღის ვადაში წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, რომელიც 2 დღის ვადაში გადასცემს მათ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას.

8. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია ხელმოწერების ფურცლების მიღებიდან 10 დღის ვადაში შერჩევითი პრინციპის საფუძველზე ამოწმებს ხელმოწერების ნამდვილობას და შედეგებს წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს უახლოეს სხდომას. თუ დადგინდა, რომ ხელმოწერები შესრულებულია ამ თავის მოთხოვნათა დარღვევით, რის გამოც ნამდვილ ხელმოწერათა რაოდენობა აღმოჩნდა 2000-ზე ნაკლები, უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დასკვნის საფუძველზე ბიურო უარს ეუბნება საინიციატივო ჯგუფს კანონპროექტის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად წარდგენაზე. შესაბამისად, კანონპროექტის წარდგენის უფლების განხორციელება უარყოფილად ითვლება.

9. ბათილად მიიჩნევა ყველა ხელმოწერა, რომელიც:

ა) შესრულებულია ფურცელზე, რომელიც არ შეესაბამება დადგენილ ფორმას ან/და, რომელიც

ამ მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი წესით არ არის დადასტურებული და დამოწმებული;

ბ) არ შეიცავს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილ მონაცემებს;

გ) შესრულებულია სხვა პირის მიერ, თუ ამას წერილობით დაადასტურებს ამომრჩეველი.

10. კანონპროექტის წარდგენაზე უარის მიღების შემთხვევაში საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში მიმართოს სასამართლოს.

11. ამომრჩეველთა ხელმოწერების ნამდვილობის შესახებ უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დადებითი დასკვნა, წარმოდგენილი კანონპროექტი და ამომრჩეველთა ხელმოწერები წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

12. არანაკლებ 2000 ამომრჩევლის ინიციატივით წარმოდგენილ კანონპროექტზე უმაღლეს საბჭოში მომხსენებლად გამოდის საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, ხოლო თანამომხსენებლად - წამყვანი კომისიის წარმომადგენელი. ამომრჩევლის ინიციატივით წარმოდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშნული პირი არ შეიძლება იყოს უმაღლესი საბჭოს ან მთავრობის წევრი, ასევე მთავრობის ან მთავრობის თავმჯდომარის წარმომადგენელი.

13. კანონპროექტი განიხილება კანონპროექტის განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.

თ ა ვ ი XX

უმაღლესი საბჭოს მიერ საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით კანონპროექტის საქართველოს პარლამენტში განსახილველად წარდგენა

მუხლი 106 (16.05.2013 N54)

საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს უფლება აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარუდგინოს საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს კანონის პროექტები.

მუხლი 107.

1. უმაღლესი საბჭო კანონპროექტს ამზადებს და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარუდგენს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. საქართველოს პარლამენტისათვის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით კანონპროექტის წარდგენის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით, რომელიც მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობა, მაგრამ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედისა. (16.05.2013 N54)

3. უმაღლესი საბჭოს დადგენილებაში მითითებული უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვისათვის დანიშნული მომხსენებლის ვინაობა.

მუხლი 108.

1. საქართველოს პარლამენტისათვის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით წარსადგენი კანონპროექტი უმაღლეს საბჭოში განიხილება კანონპროექტის განხილვისათვის, ხოლო უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე - კანონპროექტის პირველი მოსმენისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად.(16.05.2013 N54)

2. უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს პარლამენტისათვის საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით კანონპროექტის წარდგენის თაობაზე (კანონპროექტით) საქართველოს პარლამენტს უნდა წარედგინოს უმაღლესი საბჭოს დადგენილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში. 

მუხლი 1081 (3.05.2012N161–უ.ს.რ.ს)

საქართველოს პარლამენტისა და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი             საბჭოების       საკანონმდებლო         პროცესების    კოორდინაციის          მიზნით             საქართველოს პარლამენტის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წარმომადგენლებისაგან საქართველოს პარლამენტში შექმნილ ერთობლივ საკოორდინაციო საბჭოში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ნიშნავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სამ წევრს, რომელთაგან ერთი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა.

თ ა ვ ი XXI

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის განხილვა და დამტკიცება

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

მუხლი 109 (1.04.2010N77)

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის (შემდგომში – რესპუბლიკური ბიუჯეტი) კანონის პროექტის მომზადება, განხილვა და მიღება ხდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონისა და ამ რეგლამენტის შესაბამისად.

2. უმაღლეს საბჭოსთან ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შეთანხმების მიზნით მთავრობის თავმჯდომარე, ყოველი წლის 15 ივნისამდე, წარუდგენს მას ინფორმაციას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. უმაღლესი საბჭო აღნიშნულ ინფორმაციაზე დასკვნას, არა უგვიანეს 30 ივნისისა, უგზავნის მთავრობას.

3. საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია ორგანიზებას უწევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის განხილვასა და შეთანხმებას.

მუხლი 110 (1.04.2010N77)

1. მთავრობის თავმჯდომარე ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, არა უგვიანეს 1 ნოემბრისა, უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს თანდართულ მასალებთან ერთად.

2. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტთან ერთად უმაღლეს საბჭოს განსახილველად წარედგინება ბიუჯეტის პროექტის შესაბამისი პრიორიტეტების დოკუმენტი.

3. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტი თანდართული მასალებით და პრიორიტეტების დოკუმენტი უმაღლეს საბჭოში წარდგენისთანავე საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის მიზნით უნდა განთავსდეს უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე.(27.02.2013N36)

მუხლი 110(1.04.2010N77)

1. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის უმაღლეს საბჭოში განხილვის გრაფიკის პროექტს ადგენს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, რომელსაც ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს ბიურო.

2. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტი თანდართული მასალებით და პრიორიტეტების დოკუმენტი, ასევე მათი განხილვის გრაფიკი, დამტკიცების მომდევნო დღეს ეგზავნება კომისიებს, ფრაქციებს, უმაღლესი საბჭოს ცალკეულ წევრებს, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, ხოლო მთავრობას – მხოლოდ განხილვის გრაფიკი.(23.06.2017N51)

3. დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად, რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს თანდართული მასალებით და პრიორიტეტების დოკუმენტს განიხილავენ კომისიები, ფრაქციები და უმაღლესი საბჭოს ის წევრები, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში. ისინი ამზადებენ შესაბამის დასკვნებს, რომლებიც ეგზავნება საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიას. კომისიების მიერ, უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად, შესაძლებელია ერთობლივი სხდომის ჩატარება და კომისიების ერთობლივი დასკვნის მომზადებაც.(27.02.2013N36)

4. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის და პრიორიტეტების დოკუმენტის ბიუროს მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად განხილვას ორგანიზებას უწევს საფინანსოსაბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია, რომელიც უმაღლესი საბჭოს ბიუროს საჭიროების შემთხვევაში წარუდგენს ინფორმაციას მათი განხილვის მიმდინარეობის თაობაზე.

5. კომისიებში განხილვის დროს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს, პრიორიტეტების დოკუმენტს და მოხსენებას მიმდინარე წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მთავრობის მოხსენებას ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთან ან მის მოადგილესთან ერთად წარადგენს შესაბამისი სამინისტროს მინისტრი ან მისი მოადგილე. (27.02.2013N36)

6. საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია სხვა კომისიების, ფრაქციების, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის და უმაღლესი საბჭოს იმ წევრთა დასკვნებს, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში, უმაღლესი საბჭოს ბიუროს წარუდგენს დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად, რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის და პრიორიტეტების დოკუმენტის შემოსვლიდან არაუგვიანეს სამი კვირისა.(23.06.2017N51)

7. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ, წარმოდგენილი დასკვნების განხილვის შემდეგ მზადდება შენიშვნის ფურცელი, რომელიც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მიერ ბიუროს სხდომის მომდევნო დღეს ეგზავნება მთავრობის თავმჯდომარეს. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამის პრიორიტეტების დოკუმენტზე დასაგეგმისშემდგომ სამ საბიუჯეტო წელზე გამოთქმული შენიშვნები სარეკომენდაციო ხასიათისაა.(27.02.2013N36)

8. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის და პრიორიტეტების დოკუმენტის თაობაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების მთავრობის თავმჯდომარისათვის გადაგზავნის შემდგომ, არა უგვიანეს ორი კვირისა, მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს წარმოუდგენს ინფორმაციას წარდგენილი წინადადებებისა და შენიშვნების შესახებ, თითოეული მათგანის გათვალისწინების მდგომარეობის განმარტებით.(27.02.2013N36ს)

88. მთავრობის თავმჯდომარის მიერ უმაღლესი საბჭოსათვის წარმოდგენილი რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის და პრიორიტეტების დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტები 2 დღის ვადაში ეგზავნება კომისიებს, ფრაქციებს, უმაღლესი საბჭოს ცალკეულ წევრებს, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.(23.06.2017N51)

9. წინადადებები (შენიშვნები), რომელთა გათვალისწინებაზეც მთავრობამ თანხმობა განაცხადა, უნდა აისახოს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტში. ასეთ შემთხვევაში კანონპროექტის თითოეული გვერდი ვიზირებული უნდა იქნეს ამისათვის უფლებამოსილი პირის მიერ.

მუხლი 1102.

1. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტი უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განიხილება ამ თავით დადგენილი წესით, ერთი მოსმენით.

2. უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს და მოხსენებას მიმდინარე წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ წარადგენს მთავრობის თავმჯდომარე ან მთავრობის რომელიმე წევრი, შესაბამისი ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით მიღებული დავალებით. უმაღლესი საბჭო ასევე ისმენს საფინანსოსაბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებებს.(2.08.2012 N174)

21. რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მთავრობის მოხსენებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის შემაჯამებელი სხდომის გამართვამდე ორი დღით ადრე უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს თავის მოხსენებას. მოხსენებასთან ერთად უმაღლეს საბჭოს წარედგინება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და ამ პროექტით გათვალისწინებული შემოსულობებისა და გადასახდელების საფუძვლიანობისა და კანონიერების თაობაზე. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დასკვნას უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს პლენარულ სხდომამდე ორი დღით ადრე.(27.02.2013N36)

3. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის წარდგენისას მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის გამოსვლა არ უნდა აღემატებოდეს 60 წუთს, რომლის გაგრძელება შესაძლებელია უმაღლესი საბჭოს მოთხოვნით. მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოხსენების შემდეგ, სიტყვით არა უმეტეს 30 წუთის ხანგრძლივობისა, გამოდის თანამომხსენებელი _ საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენელი.

4. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ სიტყვით, არა უმეტეს 10 წუთის ხანგრძლივობისა, გამოდიან კომისიებისა და ფრაქციების წარმომადგენლები.

5. გამოსვლების დასრულების შემდეგ იმართება კამათი, რომელიც მიმდინარეობს კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.

6. კამათის დამთავრების შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს აყენებს კენჭისყრაზე.

მუხლი 1103.

1. უმაღლესი საბჭო სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტი დამტკიცებული უნდა იქნეს მომდევნო საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე (გამონაკლის შემთხვევებში – არა უგვიანეს 1 მარტისა).

11. რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის თანდართული მასალები, გარდა წლიური საბიუჯეტო კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტისა, მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათისაა და არ მტკიცდება უმაღლესი საბჭოს მიერ.(27.02.2013N36)

12. უმაღლეს საბჭოში რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტში ცვლილება შესაძლებელია შეტანილ იქნეს მთავრობის თავმჯდომარის თანხმობით. ასეთ შემთხვევაში მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესწორებულ ვარიანტს. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტში ცვლილება ასევე შესაძლებელია შეტანილ იქნეს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვისას იმ შემთხვევაში, თუ გამოთქმულ შენიშვნას დაეთანხმება მომხსენებელი.(27.02.2013N36)

2. თუ უმაღლესი საბჭო ვერ დაამტკიცებს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს მომდევნო საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, შესაძლებელია რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტის იმავე ან მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს წევრთა შემთანხმებელი კომისიის მონაწილეობით გადამუშავებულ ვარიანტს ხელახლა ეყაროს კენჭი.

3. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონი და მისი დანართები ქვეყნდება დადგენილი წესით. ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის.

4. თუ მომდევნო საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე უმაღლესი საბჭო ვერ დაამტკიცებს რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს, აუცილებელი საბიუჯეტო ხარჯები დაიფარება წინა წლის საბიუჯეტო ხარჯების მიხედვით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

5. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის განხილვისა და მიღების მიზნით, შესაბამისი კანონპროექტის განხილვის პროცედურების დაწყების თაობაზე, უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ გადაწყვეტილების მიღებასთან ერთად მტკიცდება, რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტის უმაღლეს საბჭოში განხილვის ახალი ვადების გრაფიკი.(2.08.2012N176 )

6. კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯების შემცირებას, უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე შეიძლება განხილულ იქნეს მისი წარდგენიდან ერთი თვის შემდეგ.

თ ა ვ ი XXII

უმაღლესი  საბჭოს ურთიერთობა აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან და სხვა ორგანოებთან

მუხლი 111.

1. უმაღლესი საბჭო ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესა და მთავრობის შემადგენლობას.

2. ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციის შემდეგ, საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობით უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას. (2.08.2012N176)

3. საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან ერთი თვის ვადაში, ხოლო მთავრობის გადაყენებიდან საქართველოს კონსტიტუციური კანონის “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” მე-19 მუხლის შესაბამისად, უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას.

4. კომისიები და ფრაქციები საქართველოს პრეზიდენტის მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენიდან 3 დღის ვადაში განიხილავენ მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ საკითხს და შესაბამის დასკვნებს წარუდგენენ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

5. უმაღლესი საბჭოს ბიურო კომისიებისა და ფრაქციების დასკვნების საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში განიხილავს მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ საკითხს და იღებს მოტივირებულ დასკვნას, რომელიც წარედგინება უმაღლეს საბჭოს.

6. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომის მომდევნო სამუშაო დღეს უმაღლესი საბჭო კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით სხდომაზე განიხილავს და კენჭს უყრის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის დამტკიცების საკითხს.

7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე დამტკიცებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

8. თუ უმაღლესი საბჭო არ დაამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია 10 დღის ვადაში უმაღლეს საბჭოს დასამატკიცებლად წარუდგინოს იგივე ან სხვა კანდიდატურა.

9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში იგი საქართველოს კონსტიტუციური კანონის “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი შეთანხმების პროცედურის განხორციელების შემდეგ უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის შემადგენლობას.

10. კომისიები და ფრაქციები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ მთავრობის შემადგენლობის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში განიხილავენ მთავრობის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ საკითხს და შესაბამის დასკვნებს წარუდგენენ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

11. უმაღლესი საბჭოს ბიურო კომისიებისა და ფრაქციების დასკვნების საფუძველზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ მთავრობის შემადგენლობის წარდგენიდან 7 დღის ვადაში განიხილავს მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ საკითხს და იღებს მოტივირებულ დასკვნას, რომელიც წარედგინება უმაღლეს საბჭოს.

12.უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომის მომდევნო დღეს უმაღლესი საბჭო კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით სხდომაზე განიხილავს და კენჭს უყრის მთავრობის დამტკიცების საკითხს.

13. მთავრობის შემადგენლობა დამტკიცებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობა, მაგრამ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედისა. (21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ.N31)

14. თუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურის ან მთავრობის შემადგენლობის წარდგენა ემთხვევა უმაღლესი საბჭოს არდადეგებს ან არასასესიო კვირას, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით მოიწვევა რიგგარეშე სესია ან სხდომა.

მუხლი 112.

1. თუ უმაღლესი საბჭოს მიერ მთავრობის შემადგენლობის დამტკიცების შემდეგ მთავრობის შემადგენლობა ნახევარზე მეტით განახლდა, მთავრობის თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს, ამ რეგლამენტის 111ე მუხლის მე9 პუნქტით დადგენილი წესით თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის     განახლებულ შემადგენლობას. (21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

2. უმაღლესი საბჭო მთავრობის შემადგენლობას ამტკიცებს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით.

მუხლი 113 (16.05.2013 N54)

1. უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას.

2. მთავრობისათვის უნდობლობის საკითხის აღძვრის უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს.

3. უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის წერილობითი მოთხოვნა მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე წარედგინება ბიუროს. ბიურო უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მიერ წარდგენილი წერილობითი მოთხოვნის თაობაზე ხელმოწერების ნამდვილობის შემოწმების მიზნით აღნიშნულ მოთხოვნას გადასცემს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას, რომელიც 5 დღის ვადაში ამოწმებს და დასკვნას წარუდგენს ბიუროს. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ბიუროს უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნა მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე შეაქვს უმაღლესი საბჭოს უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში.

4. უმაღლესი საბჭოს მიერ მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის აღძვრიდან არაუადრეს 20 და არაუგვიანეს 30 დღისა უმაღლესი საბჭო სრული შემადგენლობის ორი მესამედით ღებულობს დადგენილებას უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე.

5. თუ უმაღლესი საბჭო მთავრობას უნდობლობას ვერ გამოუცხადებს, საკითხის მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დასმა დაუშვებელია.

მუხლი 114 (2.08.2012N174 )

1. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის საკითხს გენერალური აუდიტორის მიერ სათანადო კანდიდატურის უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში განიხილავენ კომისიები და ფრაქციები.

2. კომისიებისა და ფრაქციების დასკვნის საფუძველზე, უმაღლესი საბჭოს ბიურო პირველსავე სხდომაზე განიხილავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დანიშვნაზე გენერალური აუდიტორისათვის თანხმობის მიცემის საკითხს და იღებს დასკვნას, რომელიც წარედგინება უმაღლეს საბჭოს.

3. უმაღლესი საბჭო, პლენარულ სხდომაზე, გენერალურ აუდიტორს დადგენილებით აძლევს თანხმობას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დანიშვნაზე.

4. თუ გენერალური აუდიტორი ვერ მიიღებს თანხმობას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დანიშვნაზე, იგი უფლებამოსილია ხელახლა წარადგინოს იგივე ან სხვა კანდიდატურა. ერთი და იმავე კანდიდატურის წარდგენა შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.

მუხლი 115. (20. 10. 2005წ. N44;გაზეთი“აჭარა”, 25. 10. 2005წ. N201)

1. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და 5 წევრის არჩევა ხორციელდება “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით დადგენილი წესით, ამ რეგლამენტით საკადრო საკითხების გადაწყვეტისათვის დადგენილი პროცედურებით, ფარული კენჭისყრით. (17. 09. 2008წ. N311; გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

2. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის/წევრების არჩევის საკითხის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხილვამდე, მათ კანდიდატურებს, წარდგენიდან 3 დღის ვადაში განიხილავენ კომისიები და ფრაქციები, რომლებიც უმაღლესი საბჭოს ბიუროს აწვდიან თავიანთ დასკვნებს ასარჩევ კანდიდატურებთან დაკავშირებით.

მუხლი 116.(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

უმაღლესი საბჭოს კომისია, ფრაქცია და სამკაციანი ჯგუფი უფლებამოსილია მოითხოვოს უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის/წევრების არჩევამდე მათი პლენარულ სხდომაზე მოწვევა.

მუხლი 1161(22.08.2013N65)

1. მრჩევლის კანდიდატურა შეირჩევა ღია კონკურსით. ყველას აქვს უფლება, წარადგინოს მრჩევლის კანდიდატურა კონკურსის გამოცხადებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. თუ ამ ვადაში გამოცხადებულ ვაკანსიაზე ასარჩევზე სულ ცოტა სამჯერ მეტი კანდიდატურა არ იქნა წარდგენილი, კანდიდატურების წარდგენის ვადა 15 კალენდარული დღით გრძელდება, რის თაობაზეც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე აღნიშნული ვადის ამოწურვისთანავე საჯაროდ განაცხადებს.

2. მრჩეველთა კანდიდატურების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებთან კონსულტაციების შემდეგ, განკარგულებით ქმნის 5 წევრისაგან შემდგარ საკონკურსო კომისიას. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში უნდა შედიოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. იმავე ვადაში უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე აქვეყნებს მრჩევლობის კანდიდატთა სიას.(17.10.2013N72)

3. საკონკურსო კომისიას ხელმძღვანელობს კომისიის მიერ არჩეული თავმჯდომარე. საკონკურსო კომისია შეიმუშავებს დებულებას, რომლითაც განისაზღვრება მრჩეველთა კანდიდატურებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს განვითარების კონცეფციების შეფასების კრიტერიუმები. დებულებას ამტკიცებს ბიურო.

4. საკონკურსო კომისია მრჩევლობის კანდიდატებს შეარჩევს კანდიდატების სიის გამოქვეყნებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე კანდიდატები შეირჩევიან „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად. კანდიდატთა შეფასების დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება საკონკურსო კომისიის დებულებით. მეორე ეტაპზე კანდიდატები შეირჩევიან უმაღლესი საბჭოსათვის მათ მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს განვითარების კონცეფციების განხილვისა და გასაუბრების შედეგად. კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ საკონკურსო კომისია უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს ასარჩევზე სულ ცოტა სამჯერ მეტ კანდიდატურას.

5. კანდიდატი ვალდებულია საკონკურსო კომისიას წარუდგინოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს განვითარების კონცეფცია, რომლის საჯაროობა უნდა უზრუნველყოს საკონკურსო კომისიამ, ასევე მონაწილეობა მიიღოს საჯარო დებატებში, რომლებიც გაიმართება უმაღლესი საბჭოს მიერ მრჩეველთა არჩევამდე.

6. საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატთაგან სამს უმაღლესი საბჭოს ფრაქციები, მათში შემავალ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად, ხოლო ორს – უმაღლესი საბჭოს დანარჩენი წევრების არანაკლებ ერთი მეოთხედი წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს ასარჩევად. ფრაქციების მიერ შერჩეული კანდიდატების წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილებებს ხელს აწერენ ფრაქციების თავმჯდომარეები, ხოლო უმაღლესი საბჭოს დანარჩენი წევრების მიერ შერჩეული კანდიდატების წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილებას ხელს აწერენ უმაღლესი საბჭოს ის წევრები, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს მათ წარდგენაზე. უმაღლესი საბჭოს ერთ წევრს მხოლოდ ერთი პირის წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილებაზე შეუძლია ხელის მოწერა.(17.10.2013N72)

7. მრჩევლის 5 კანდიდატურის წარდგენის უფლება პროპორციულად ნაწილდება უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებს შორის, ფრაქციებში შემავალ წევრთა რაოდენობის მიხედვით. თავდაპირველად კანდიდატურას წარადგენს ის ფრაქცია, რომელსაც ყველაზე მეტი წევრი ჰყავს, შემდეგ კი კანდიდატურებს წარადგენენ სხვა ფრაქციები მათში შემავალ წევრთა რაოდენობის მიხედვით, ნაკლებიდან მეტისკენ.

8. უმაღლესი საბჭო კანდიდატურების წარდგენიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ცალ-ცალკე ირჩევს უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებისა და უმაღლესი საბჭოს დანარჩენი წევრების არანაკლებ ერთი მეოთხედის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. თუ ვაკანსია ერთზე მეტია და ისინი უნდა შეივსოს ფრაქციებისა და დანარჩენი წევრების კვოტებით, თავდაპირველად აირჩევა კანდიდატი იმ დეპუტატების კვოტით, რომლებიც არ შედიან ფრაქციებში. (17.10.2013N72)

9. თუ მრჩევლობის კანდიდატმა ვერ მიიღო არჩევისათვის საკმარისი ხმები, უმაღლესი საბჭოს ფრაქციები და უმაღლესი საბჭოს დანარჩენი წევრების არანაკლებ ერთი მეოთხედი 10 კალენდარული დღის ვადაში უმაღლეს საბჭოს წარუდგენენ ახალ კანდიდატურებს.(17.10.2013N72)

10. მრჩევლის კანდიდატურის წარდგენის უფლების მქონე თითოეულ სუბიექტს შეუძლია უმაღლეს საბჭოს წარუდგინოს სამი კანდიდატურა საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატთაგან. ერთი და იმავე კანდიდატურის წარდგენა შესაძლებელია ორჯერ.

11. თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო არჩევისათვის საკმარისი ხმები, არჩეულად ითვლება კანდიდატი, რომელმაც დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედის ხმებისა. ყველაზე მეტი ხმის მიმღები კანდიდატი აირჩევა უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებისა და უმაღლესი საბჭოს დანარჩენი წევრების არანაკლებ ერთი მეოთხედის კვოტებით.(17.10.2013N72)

12. თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის ხმები და მრჩეველთა საბჭო ვერ დაკომპლექტდა 5 წევრით, დარჩენილი ვაკანტური ადგილებისათვის იმართება ხელახალი კონკურსი.

მუხლი 1162(22.08.2013N65)

1. მრჩეველს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ:

ა) მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების შეზღუდვას, ვადიან ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას, ან სასამართლო მას ქმედუუნაროდ აღიარებს;

ბ) დაარღვევს ინტერესთა კონფლიქტის „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით

დადგენილ ნორმებს;

გ) ზედიზედ 2 თვის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ განახორციელებს მრჩევლის უფლებამოსილებას;

დ) 1 კალენდარული წლის განმავლობაში 3 თვეზე მეტი ხნით არ ან ვერ განახორციელებს მრჩევლის უფლებამოსილებას;

ე) საკუთარი ნებით, თავისივე წერილობითი განცხადებით გადადგება თანამდებობიდან – განცხადების უმაღლეს საბჭოში ოფიციალურად წარდგენის (ჩაბარების) დღიდან;

ვ) გარდაიცვლება – გარდაცვალების დღიდან.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მრჩეველს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით, ხოლო იმავე პუნქტის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მრჩევლის თანამდებობიდან გადადგომისა და გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია მიიღება ცნობად.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“-„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მრჩეველს უფლებამოსილება შეუწყდება უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით, რომელიც მიიღება უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეხუთედით.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“-„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მრჩევლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის დასმის უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მეხუთედს.

5. პროცედურის ინიციატორმა დოკუმენტური მტკიცებულებებით უნდა დაასაბუთოს მრჩევლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის კონკრეტული საფუძველი.

6. მრჩევლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის მოთხოვნის წარდგენიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო თუ ეს ვადა დაემთხვა სესიებს შორის პერიოდს – მომდევნო სესიის დაწყებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში, უმაღლესი საბჭო პლენარულ სხდომაზე განიხილავს და კენჭს უყრის მრჩევლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს.

7. ერთი და იმავე საფუძვლით მრჩევლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განმეორებით დასმა დაუშვებელია.

მუხლი 116(22.08.2013N65)

1. უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია უნდობლობა გამოუცხადოს მრჩეველთა საბჭოს, თუ:

ა) არ შესრულდა მრჩეველთა საბჭოს მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და მის მოთხოვნათა გათვალისწინებით განსაზღვრული პროგრამული პრიორიტეტები და მრჩეველთა საბჭომ არ განახორციელა ქმედითი ღონისძიებები მათ შესასრულებლად;

ბ) არ შესრულდა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 359 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე დამტკიცებული ბიუჯეტი და მრჩეველთა საბჭომ არ განახორციელა ქმედითი ღონისძიებები მის შესასრულებლად.

2. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო წინადადებით მომართავს უმაღლეს საბჭოს, დასვას მრჩეველთა საბჭოს უნდობლობის საკითხი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 359 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

3. მრჩეველთა საბჭოს უნდობლობის საკითხის დასმის უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს.

4. უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის წერილობითი მოთხოვნა მრჩეველთა საბჭოსათვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე წარედგინება ბიუროს. ბიურო უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მიერ წარდგენილი წერილობითი მოთხოვნის თაობაზე ხელმოწერების ნამდვილობის შემოწმების მიზნით აღნიშნულ მოთხოვნას გადასცემს უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიას, რომელიც 5 დღის ვადაში ამოწმებს და დასკვნას წარუდგენს ბიუროს. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ბიურო უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მოთხოვნას მრჩეველთა საბჭოსათვის უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე შეაქვს უმაღლესი საბჭოს უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში.

5. უნდობლობის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეხუთედი. უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეხუთედის მხარდაჭერის არარსებობის შემთხვევაში დაუშვებელია უნდობლობის საკითხის დასმა მომდევნო 1 წლის განმავლობაში.

მუხლი 1164(22.08.2013N65)

1. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისია (შემდგომში – საკონკურსო კომისია) კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის არანაკლებ 3 კანდიდატს.

2. საკონკურსო კომისიის მიერ კანდიდატურების წარდგენიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, უმაღლესი საბჭო სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედით, ფარული კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურებიდან ერთის საქართველოს პარლამენტისათვის ასარჩევად წარდგენის შესახებ. გადაწყვეტილება მიიღება უმაღლესი საბჭოს დადგენილებით, რომელსაც ხელს აწერს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

მუხლი 1165 (16.06.2016N163–)

1. უმაღლესი საბჭო, თავისი შემადგენლობიდან, უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, მაგრამ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედისა, ფარული კენჭისყრით ირჩევს საჯარო სამსახურის საბჭოს 1 წევრს.

2. საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრობის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ სამკაციან ჯგუფს.

3. კანდიდატის დასახელების შესახებ განცხადება წარედგინება სხდომის თავმჯდომარეს, რომელიც ადგენს კანდიდატთა ერთიან სიას დასახელების რიგითობის მიხედვით.

4. კანდიდატის დასახელების შემდეგ, სხდომის თავმჯდომარე აქვეყნებს კანდიდატთა სიას. კანდიდატს უფლება აქვს მოხსნას თავისი კანდიდატურა ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე. თითოეულ კანდიდატს კენჭი ეყრება ცალ-ცალკე.

5. თუ არჩევნებში ერთი კანდიდატი მონაწილეობდა და ვერ აირჩა, მაშინ ტარდება ხელახალი არჩევნები. თუ არჩევნებში 2 კანდიდატი მონაწილეობდა და ვერც ერთმა ვერ დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა, მაშინ იმ კანდიდატს, რომელმაც მეტი ხმა დააგროვა, ხელახლა ეყრება კენჭი. თუ მან ამ შემთხვევაშიც ვერ დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება ხელახალი არჩევნები.

6. თუ არჩევნებში ორზე მეტი კანდიდატი მონაწილეობდა და ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, მაშინ ტარდება არჩევნების მომდევნო ტური იმ ორ კანდიდატს შორის, რომლებმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. თუ მომდევნო ტურში გასულმა კანდიდატმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა, მის ნაცვლად კენჭი ეყრება მიღებული ხმების რაოდენობის მიხედვით მომდევნო კანდიდატურას. კენჭისყრის დროს ხმების თანაბრად გაყოფისას ტარდება ხელახალი კენჭისყრა ყოველი კენჭისყრის წინ კანდიდატი უფლებამოსილია მოხსნას თავისი კანდიდატურა.

7. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეულ საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრს, საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრის უფლებამოსილება უწყდება, მისი, როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტისთანავე.

8. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრი შეიძლება გამოწვეულ იქნეს საჯარო სამსახურის საბჭოდან, თუ ამას სათანადო წერილობითი დადასტურებით მოითხოვს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ფრაქცია, უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ სამკაციანი ჯგუფი.

9. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრი, საჯარო სამსახურის საბჭოდან გამოწვეულად ჩაითვლება, თუ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობა, მაგრამ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედისა. გადაწყვეტილება მიიღება ფარული კენჭისყრით.

10. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეულ საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრს შეუძლია ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე განაცხადოს მისთვის საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, რის თაობაზეც შესაბამისი განცხადება წარედგინება უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, რომელიც მას გააცნობს უმაღლეს საბჭოს. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრის უფლებამოსილება შეწყვეტილად ითვლება შესაბამისი განცხადების ბიუროსათვის წარდგენის დღიდან. უმაღლესი საბჭო ცნობად იღებს აღნიშნულ ფაქტს, რაც ფორმდება პლენარული სხდომის საოქმო ჩანაწერით.

11. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში, საჯარო სამსახურის საბჭოს წევრს უმაღლესი საბჭო ირჩევს ამ მუხლით დადგენილი წესით უახლოეს სხდომაზე.

მუხლი 117.

1. უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია, კომისიის ან ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთი მეხუთედისა, მიიღოს გადაწყვეტილება პლენარულ სხდომაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის, ან მთავრობის წევრის მოწვევის, განსახილველი საკითხისა და პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვის თარიღის შესახებ, რაც ფორმდება საოქმო ჩანაწერით და დაუყოვნებლივ ეგზავნება ადრესატს.

2. მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოხსენება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განიხილება სამთავრობო საათისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად. მოხსენება შეიძლება იყოს წერილობითი ან ზეპირი.

3. მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის წევრის მოხსენებისა და ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ უმაღლესი საბჭო იღებს დადგენილებას.

4. ამოღებულია.(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

მუხლი 118.

1. უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული, დანიშნული ან დამტკიცებული თანამდებობის პირი უფლებამოსილია, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია, დაესწროს უმაღლესი საბჭოსა და მისი კომისიის (საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის) სხდომას, პასუხი გასცეს სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს და წერილობით წარმოადგინოს გაწეული საქმიანობის ანგარიში.

2. მოთხოვნა, წერილობითი ფორმით, შესაბამის სხდომამდე 3 დღით ადრე წარედგინება უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეულ, დანიშნულ ან დამტკიცებულ თანამდებობის პირს. კომისია მოთხოვნის წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით.

თ ა ვ ი XXIII

უმაღლესი საბჭოს ურთიერთობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

(16. 05. 2007წ. N250; გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

მუხლი 119.(16. 05. 2007წ. N250;გაზეთი“აჭარა”, 23.05. 2007წ. N79)

1. უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი კომისია საერთო კოორდინაციას უწევს უმაღლესი საბჭოს ურთიერთობას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობას, მოითხოვონ ინფორმაცია საფინანსო-საბიუჯეტო, სამეურნეო-სოციალურ და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროებში საქმიანობის შესახებ, წარმოდგენილი ინფორმაცია შეიძლება გახდეს უმაღლესი საბჭოს განხილვის საგანი.

მუხლი 120. ამოღებულია (16. 05. 2007წ. N250;გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

მუხლი 121. ამოღებულია(16.09.2010N90)

თ ა ვ ი XXIV

უმაღლესი საბჭოს საკონტროლო ფუნქციები

მუხლი 122.

1. უმაღლესი საბჭო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელს უწყობს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებისა და კანონების, უმაღლესი საბჭოს სხვა აქტების შესრულებას.

11. უმაღლესი საბჭო კონტროლს უწევს მთავრობის, მინისტრისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა უწყების ხელმძღვანელის ნორმატიული აქტების საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, მათი შესრულების მდგომარეობას, შეისწავლის და აანალიზებს ნორმატიული აქტის აღსრულების მდგომარეობას, ეფექტიანობას, მისი მოქმედების პერიოდში გამოვლენილ ხარვეზებს, განიხილავს მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებებს, ასევე ნორმატიული აქტის სრულფასოვნად ამოქმედების ხელის შემშლელ ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორებს. უმაღლესი საბჭო საჭიროების შემთხვევაში იღებს დადგენილებას, რომელშიც შეიძლება აისახოს უმაღლესი საბჭოს შეფასება ნორმატიული აქტის აღსრულებასთან დაკავშირებით, ნორმატიულ აქტში სათანადო შესწორებების შეტანის რეკომენდაციით (დავალებით).(27.02.2013N36)

2. უმაღლესი საბჭო, ბიურო, კომისია უფლებამოსილნი არიან ცალკეული საკითხის შესწავლისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის შემუშავების, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო სახსრების შემოსავლებსა და ხარჯვაზე კონტროლის მიზნით, უმაღლესი საბჭოს წევრთაგან დანიშნონ მომხსენებელი ან მომხსენებელთა ჯგუფი, რომელიც თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს მთავარ მომხსენებელს. მომხსენებელი ადგენს საკითხის შესწავლის გეგმას და გრაფიკს, განსაზღვრავს მასში მონაწილე სპეციალისტებს, ხელმძღვანელობს საკითხის შესწავლას, პასუხისმგებელია მის დამუშავებაზე და გადაწყვეტილების პროექტის მომზადებაზე. უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის მიერ დანიშნულ მომხსენებელს უფლება აქვს ადმინისტრაციული ორგანოსაგან გამოითხოვოს და მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია და ნებისმიერ საკითხზე ახსნა-განმარტება მომხსენებელი გადაწყვეტილების პროექტს განსახილველად წარუდგენს ბიუროს ან კომისიის სხდომას.

მუხლი 123.

1. სახელმწიფო ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მიერ საქართველოს ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების გამოკვლევისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით უმაღლეს საბჭოში იქმნება საკითხის შემსწავლელი ჯგუფი.

2. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნის საფუძველია ინფორმაცია:

ა) სახელმწიფო ორგანოების, თანამდებობის პირების კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ თუ სხვა ინტერესებს;

 ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არამართლზომიერი ხარჯვის შესახებ.(16. 05. 2007წ. N250;გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

3. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნის მიზნით უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, კომისია, ფრაქცია ან დეპუტატთა სამკაციანი ჯგუფი უფლებამოსილია სათანადო წერილობითი დასაბუთების წარდგენით დააყენოს წინადადება საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნის თაობაზე. უმაღლესი საბჭო აღნიშნული წინადადების მიზანშეწონილობას კენჭს უყრის პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა. თუ წინადადება მიღებულია, მაშინ კენჭისყრაზე დგება საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილების პროექტი.(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

4. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. მასში მითითებული უნდა იყოს საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნის საფუძველი, გამოსაკვლევ საკითხთა წრე, საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის უფლებამოსილების ვადა, წევრთა რაოდენობა და წევრობის კანდიდატების წარდგენის ვადა.(29.01.2013N29 )

მუხლი 124.

1. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფი იქმნება მხოლოდ კონკრეტული საკითხის შესასწავლად და უქმდება საკითხის შესწავლის ამოწურვისთანავე.

2. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შექმნისას მისი უფლებამოსილების ვადას განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭო 3 თვით. საკითხის სირთულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ შემთხვევაში, საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის უფლებამოსილების ვადას, საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის დასაბუთებული წერილობითი წარდგინების საფუძველზე, აგრძელებს უმაღლესი საბჭო, მაგრამ არა უმეტეს 2 თვით.(29.01.2013N29 )

3. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია უმაღლესი საბჭოს წინაშე. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფი შეიმუშავებს დებულებას, რომელსაც ამტკიცებს ბიურო.

მუხლი 125.

1. საკითხის შემსწავლელ ჯგუფს ჰყავს თავმჯდომარე, რომლის არჩევა და გადარჩევა ხორციელდება კომისიის თავმჯდომარის არჩევისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის თავმჯდომარე აირჩევა ჯგუფის უფლებამოსილების ვადით.

2. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის შემადგენლობა განისაზღვრება ფრაქციათა წარმომადგენლობისა და უმაღლესი საბჭოს იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად, რომლებიც არ შედიან არც ერთ ფრაქციაში. საკითხის შემსწავლელ ჯგუფში წევრთა რაოდენობასა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს განსაზღვრავს და ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს ბიურო.

3. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ საკითხის შემსწავლელ ჯგუფში ფრაქციისათვის წევრთა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცებიდან 2 დღის ვადაში ფრაქცია თავისი გადაწყვეტილებით ნიშნავს საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის წევრებს, რის შესახებაც აცნობებს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.(29.01.2013N29 )

4. უმაღლესი საბჭოს იმ წევრებს, რომლებიც არ შედიან არც ერთ ფრაქციაში, საკითხის შემსწავლელ ჯგუფში ნიშნავს უმაღლესი საბჭოს ბიურო.

მუხლი 126.

1. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის მოთხოვნით მის სხდომაზე გამოცხადება სავალდებულოა.

2. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის მოთხოვნით სახელმწიფო ორგანოები, თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, დადგენილი წესით წარადგინონ საკითხის გამოკვლევისათვის აუცილებელი დასკვნები და სხვა საჭირო მასალები.

3. განსახილველ საკითხზე ინფორმაციის მოპოვების მიზნით საკითხის შემსწავლელ ჯგუფს უფლება აქვს სახელმწიფო კონტროლის შესაბამისი ორგანოს წინაშე დააყენოს საკითხი საკონტროლო-სარევიზიო ღონისძიებათა გატარების შესახებ.

4. საკითხის შემსწავლელ ჯგუფს უფლება აქვს განსახილველ საკითხზე ინფორმაციის მოსმენის, კონტროლისა და შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევის ფაქტის შესახებ დასვას საკითხი იმ სახელმწიფო ორგანოს ან თანამდებობის პირის წინაშე, რომელიც ვალდებულია აღკვეთოს კანონდარღვევა, ხოლო კანონმდებლობის დარღვევის ხასიათის გათვალისწინებით შესაბამისი ორგანოს ან თანამდებობის პირის წინაშე დასვას სისხლის სამართლის საქმის, ადმინისტრაციული ან დისციპლინური წარმოების აღძვრის, უკანონო მფლობელობიდან სახელმწიფო ქონების გამოთხოვის ან სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების საკითხი.

5. საკითხის განხილვის შედეგებისა და გატარებულ ღონისძიებათა შესახებ საკითხის შემსწავლელ ჯგუფსა და უმაღლეს საბჭოს უნდა ეცნობოს 1 თვის ან საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ დადგენილ ვადაში.

6. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში შეიძლება საკმარისად ჩაითვალოს განსახილველ საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად.

7. რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების არაკანონიერი ხარჯვის ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში საკითხის შემსწავლელი ჯგუფი უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს გადაწყვეტილების პროექტს შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შეჩერების მოთხოვნით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარისათვის მიმართვის შესახებ. გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრეთა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა. საბიუჯეტო სახსრების არაკანონიერი ხარჯვის დადასტურების შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.

მუხლი 127.

1. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის სხდომების ჩატარების ადგილს და პერიოდულობას განსაზღვრავს თავმჯდომარე, მაგრამ არანაკლებ თვეში 3 სხდომისა.

2. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის სხდომა უფლებამოსილია, თუ სხდომას ესწრება შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია თავმჯდომარის ხმა.

3. საკითხის შემსწავლელი ჯგუფი განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით შეიმუშავებს დასკვნებს, იღებს გადაწყვეტილებებს, რეკომენდაციებსა და წარდგინებებს, რომლებსაც წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, პლენარულ სხდომას.

მუხლი 128.(16. 05. 2007წ. N250;გაზეთი“აჭარა”, 23. 05. 2007წ. N79)

საქართველოს მოქალაქეები, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გაერთიანებები, საწარმოები, დაწესებულებები და ორგანიზაციები, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და თანამდებობის პირები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და თანამდებობის პირები უფლებამოსილნი არიან განცხადებით მიმართონ უმაღლეს საბჭოს, მის წევრებს და სხვა თანამდებობის პირებს.

მუხლი 129.

1. დაუშვებელია სათანადო შესწავლის (შესწავლის გეგმის, ვადის დადგენის, პასუხისმგებელი პირების გამოყოფის) გარეშე უმაღლეს საბჭოში შემოსული განცხადებებისა და საჩივრების გადაგზავნა ქვემდებარეობის მიხედვით.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრები, სხვა ორგანოები და თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან განიხილონ განცხადება-საჩივრები და მათზე მოახდინონ სათანადო რეაგირება. პასუხი 1 თვის განმავლობაში ეცნობება ავტორებს.

მუხლი 130 (27.02.2013N36)

პლენარული სხდომის კვირის გარდა, უმაღლესი საბჭოს აპარატში, კომისიების აპარატებში, თანამდებობის პირთა სამდივნოებში, უმაღლესი საბჭოს წევრებთან ორშაბათსა და პარასკევს (თუ ეს არ არის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ამომრჩევლებთან ადგილზე შეხვედრების დღე), როგორც წესი, 14 საათიდან 18 საათამდე წარმოებს მოქალაქეთა მიღება. კომისია, თანამდებობის პირი, უმაღლესი საბჭოს წევრი ვალდებულია შეხვდეს მოქალაქეს. იგი პასუხისმგებელია მიღებული განცხადებასაჩივრის შესწავლა-განხილვაზე და სათანადო რეაგირებაზე.

მუხლი 131.

კომისიის მიერ საკითხის შესწავლისა და მოსმენის შედეგად მიღებული დასკვნა ან რეკომენდაცია შესაძლებელია წარედგინოს უმაღლეს საბჭოს ან მის ბიუროს, ან რეაგირებისათვის ქვემდებარეობით გადაიგზავნოს. შესაბამისი ორგანო 10 დღის განმავლობაში აცნობებს კომისიას რეაგირების შედეგს, რის შესახებაც შეიძლება ეცნობოს უმაღლეს საბჭოს ან ბიუროს. საჭიროების შემთხვევაში უმაღლესი საბჭო მოსმენილ საკითხებზე იღებს დადგენილებას ან რეზოლუციას. ასეთივე წესით მიიღება გადაწყვეტილება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც კომისიას შესწავლის შედეგებზე დასკვნა ან რეკომენდაცია გადაუგზავნელად შეაქვს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე განსახილველად.

მუხლი 132.

1. უმაღლესი საბჭოს წევრი უფლებამოსილია კითხვით მიმართოს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, მთავრობის წევრს და მათგან მიიღოს პასუხი. კითხვა ფორმდება წერილობითი სახით. თითოეული ორგანო და თანამდებობის პირი, რომელსაც კითხვით მიმართეს, ვალდებულია უმაღლეს საბჭოს კითხვის მიღებიდან 10 დღეში წარუდგინოს წერილობითი პასუხი. შესაბამის თანამდებობის პირს კითხვის ავტორთან შეთანხმებით კითხვაზე პასუხის გაცემის ვადა შეიძლება გაუგრძელდეს 10 დღით.(16.09.2010N90)

2. უმაღლესი საბჭოს ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა სამკაციან ჯგუფს, უფლება აქვს შეკითხვით მიმართოს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, მთავრობის წევრს, რომლებიც ვალდებულნი არიან დასმულ შეკითხვას უპასუხონ უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე. შეკითხვებზე პასუხობენ სამთავრობო საათის დროს. შეკითხვა შეიძლება იყოს წერილობითი ან ზეპირი. შეკითხვაზე პასუხი წერილობითი ფორმით წარედგინება უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომას.(17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20. 09. 2008წ. N105)

3. პასუხს ხელს აწერენ მხოლოდ ამ მუხლში ჩამოთვლილი სუბიექტები ან შესაბამის ორგანოთა ხელმძღვანელი პირები.

მუხლი 133.

1. ზეპირი შეკითხვა შეიძლება დაისვას უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე. წერილობითი შეკითხვა შეიძლება წარდგენილ იქნეს სამთავრობო საათის დღემდე არა უგვიანეს 3 დღისა.

2. წერილობითი შეკითხვის ტექსტი ბარდება უმაღლესი საბჭოს აპარატს, რომელიც მას სპეციალურ ჟურნალში აღრიცხავს და გასცემს წერილობითი შეკითხვის მიღების დამადასტურებელ ცნობას.

3. ზეპირ შეკითხვას 3 დღის ვადაში წერილობით აფორმებს უმაღლესი საბჭოს აპარატი და ხელმოწერით ადასტურებს შეკითხვის ავტორი, რის შემდეგაც აპარატი შეკითხვას სპეციალურ ჟურნალში აღრიცხავს და გასცემს მისი მიღების დამადასტურებელ ცნობას.

4. წერილობით შეკითხვას და წერილობით გაფორმებულ ზეპირ შეკითხვას უმაღლესი საბჭოს აპარატი ადრესატს გადასცემს არა უგვიანეს 1 დღისა.

5. შეკითხვის ავტორისა და შეკითხვის ადრესატის შეთანხმებით შეკითხვაზე პასუხის გაცემის ვადამ შეიძლება გადაიწიოს მომდევნო სამთავრობო საათამდე.

6. ის შეკითხვა, რომელსაც პასუხი არ გაეცემა ამ მუხლით დადგენილ ვადაში და დადგენილი წესით, ავტომატურად დაისმება უახლოეს სამთავრობო საათზე.

მუხლი 134.

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე შეკითხვაზე პასუხისათვის დროს განსაზღვრავს სხდომის თავმჯდომარე შესაბამის თანამდებობის პირთან შეთანხმებით.

2. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს ცალკეული საკითხის დაზუსტებისათვის მომხსენებელს მიმართოს ერთხელ, არა უმეტეს 3 წუთისა. მომხსენებლის საბოლოო პასუხის გაცემის შემდეგ აღნიშნულ საკითხზე გამოსვლები მთავრდება.

მუხლი 1341(27.02.2013N36)

უმაღლესი საბჭოს მიერ არჩეული, დამტკიცებული პირი და ის თანამდებობის პირი, რომლის დანიშვნაზეც თანხმობა მისცა უმაღლესმა საბჭომ, მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია დაესწროს უმაღლესი საბჭოს, კომისიის, საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის სხდომებს, დადგენილ ვადაში წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, დასკვნები, სხვა მასალები და განმარტება მისცეს განსახილველ საკითხზე. ამ თანამდებობის პირს მოთხოვნისთანავე მოუსმენს უმაღლესი საბჭო.

მუხლი 1342(27.02.2013N36)

1. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აკონტროლებს მის სფეროში მოქმედი უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობას.

2. უმაღლესი საბჭო პლენარულ სხდომაზე რეგულარულად ისმენს შესაბამისი კომისიისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამდებობის პირებისგან ინფორმაციას მის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობის შესახებ.

3. უმაღლესი საბჭოს ბიურო უფლებამოსილია სესიის სამუშაო გეგმის საფუძველზე, უმაღლესი საბჭოს სასესიო კვირის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეიტანოს იმ ნორმატიული აქტების ნუსხა, რომელთა აღსრულების მდგომარეობაზეც უმაღლესმა საბჭომ უნდა მოისმინოს ინფორმაცია. აღნიშნულ ინფორმაციას უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს ის კომისია, რომელიც პასუხისმგებელი იყო შესაბამისი ნორმატიული აქტის მომზადებაზე.

4. კომისიისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი დაწესებულების მოხსენება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას შესაბამისი ნორმატიული აქტის აღსრულების მდგომარეობის, ეფექტიანობის, მისი მოქმედების პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზებისა და მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო საკანონმდებლო შესწორებების შესახებ, ასევე ნორმატიული აქტის სრულფასოვნად ამოქმედების ხელის შემშლელი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორების ანალიზს.

5. კომისიის ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ შეიძლება მოხსენებით გამოვიდნენ ფრაქციების წარმომადგენლები.

6. ნორმატიული აქტის აღსრულების მდგომარეობის შესახებ მოსმენის შემდეგ უმაღლესი საბჭო საჭიროების შემთხვევაში იღებს დადგენილებას, რომელშიც შეიძლება აისახოს უმაღლესი საბჭოს შეფასება ნორმატიული აქტის აღსრულებასთან დაკავშირებით, ნორმატიულ აქტში შესწორებების შეტანის დავალება შესაბამისი კომისიისათვის ან დაისვას აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი დაწესებულების თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი.

7. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში კონტროლს უწევს თავის სფეროში მოქმედი სამინისტროს, მინისტრისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელის ნორმატიული აქტების საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, მათი შესრულების მდგომარეობას, შეისწავლის და აანალიზებს ამ აქტების გამოყენების პერიოდში გამოვლენილ ხარვეზებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც უგზავნის შესაბამის უწყებას, რეკომენდაციების განხილვის ან მიღებული ზომების შესახებ უნდა ეცნობოს კომისიას არა უგვიანეს 1 თვისა ან მის მიერ დადგენილ ვადაში.

8. კომისია კონტროლს უწევს კანონებისა და უმაღლესი საბჭოს დადგენილებების გარდამავალი დებულებებით კომისიის სფეროში შემავალი აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისათვის განსაზღვრული დავალებების შესრულებას დადგენილ ვადაში.

9. თუ ამ მუხლის მე-8 პუნქტში აღნიშნული დავალებების შესასრულებლად ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ ვადას შესაბამის უწყებას კომისია უდგენს. ვადა შეიძლება გაგრძელდეს კომისიისა და შესაბამისი უწყების ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, მაგრამ იგი არ უნდა აღემატებოდეს თავდაპირველი ვადის ნახევარს.

მუხლი 1343(22.08.2013N65)

1. მრჩეველთა საბჭო არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 აპრილისა უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს გასული წლის საქმიანობის ანგარიშს.

2. ანგარიში უნდა შეიცავდეს „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.

3. უმაღლესი საბჭო უზრუნველყოფს ანგარიშის საჯარო განხილვას.

4. უმაღლეს საბჭოს უფლება აქვს გამოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საქმიანობის შესახებ.

მუხლი 135.

1. უმაღლეს საბჭოს შეუძლია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანოს კონსტიტუციური სარჩელი:

ა) უმაღლესი საბჭოს კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლების დარღვევასთან დაკავშირებით;

ბ) “აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ” საქართველოს კონსტიტუციური კანონის დარღვევის თაობაზე;

გ) მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებათა შექმნისა და საქმიანობის კონსტიტუციურობის თაობაზე.

2. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელის შეტანის თაობაზე საკითხის დასმის უფლება აქვს უმაღლესი საბჭოს კომისიას, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა ხუთკაციან ჯგუფს.

3. საკითხს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელის შეტანის თაობაზე უმაღლესი საბჭო ღებულობს დადგენილებით, სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედით.

4. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელის შეტანის თაობაზე საკითხი უნდა იყოს დასაბუთებული და წარმოდგენილი წერილობითი ფორმით.

თ ა ვ ი XXIV1

კომისიების ანგარიშები

(21. 02. 2007წ. N233;გაზეთი“აჭარა”, 27. 02. 2007წ. N31)

მუხლი 1351.

1. კომისიების თავმჯდომარეები საშემოდგომო სესიის დაწყებისთანავე წარუდგენენ უმაღლეს საბჭოს კომისიების მიერ გაწეული საქმიანობის წერილობით ანგარიშებს ყოველი წლის შედეგების მიხედვით.(27.02.2013N36)

2. ანგარიში წარედგინება უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტს, რომელიც დაუყოვნებლივ უგზავნის მას უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილეს, სხვა კომისიებს, ფრაქციებს და უმაღლესი საბჭოს იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არცერთ ფრაქციაში.(24.12.2015 N146)

3. უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ანგარიშების განხილვის საკითხი შეაქვს საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში.(24.12.2015 N146)

4. უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე ანგარიშის თაობაზე მომხსენებლის გამოსვლა არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს (აუცილებლობის შემთხვევაში გამოსვლის ხანგრძლივობა სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით 30 წუთამდე შეიძლება გაგრძელდეს).

5. მომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ ანგარიშის თაობაზე შეკითხვით მიმართონ მას. თითოეული შეკითხვის ავტორისათვის გამოყოფილი დრო არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს, ამასთანავე, მას შეუძლია დაზუსტებისათვის ისარგებლოს არა უმეტეს 1 წუთისა. უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს შეკითხვისა და დაზუსტებისათვის გამოვიდეს მხოლოდ ერთხელ. მომხსენებელი დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს ცალ-ცალკე.

6. მომხსენებლის გამოსვლის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან ფრაქციის წარმომადგენლები, აგრეთვე უმაღლესი საბჭოს ის წევრები, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში და სხდომას მოახსენებენ თავიანთ პოზიციას წარდგენილი ანგარიშის თაობაზე. ფრაქციის წარმომადგენლის გამოსვლა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, ხოლო უმაღლესი საბჭოს იმ წევრების, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში – 5 წუთს.

7. ფრაქციის წარმომადგენლების, უმაღლესი საბჭოს იმ წევრების, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში, გამოსვლების დასრულების შემდეგ დასკვნითი სიტყვით, რომლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს, გამოდის მომხსენებელი.

8. უმაღლესი საბჭო ცნობად იღებს კომისიის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშს.

თ ა ვ ი XXV

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 21. 11. 2007წ. N161)

მუხლი 136.

1. უმაღლესი საბჭო საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა და სხვა კომისიების მეშვეობით ახორციელებს საერთო, თანმიმდევრულ კონტროლს რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულებაზე.

2. მთავრობა ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან.(1.04.2010N77)

3. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობას ყოველკვარტალურად განიხილავენ კომისიები, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით მოითხოვონ და მიიღონ საჭირო ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ფინანსირებადი საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან. კომისიებში განხილვებს ორგანიზებას უწევს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია. აუცილებლობის შემთხვევაში, უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას, შედეგები მოხსენდება უმაღლეს საბჭოს და შეიძლება უმაღლესი საბჭოს განხილვის საგანიც გახდეს.(27.02.2013N36)

მუხლი 137.(1.04.2010N77)

1. რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს მთავრობა უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არა უგვიანეს 3 თვისა.(10.02.2017 N32)

2. მთავრობის მიერ უმაღლეს საბჭოში წარდგენილი რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის კომისიებში და ფრაქციებში განხილვას ორგანიზებას უწევს საფინანსოსაბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია.(27.02.2013N36)

3. რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში ორი დღის ვადაში გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს კომისიებს, ფრაქციებს, უმაღლესი საბჭოს ცალკეულ წევრებს და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.(2.08.2012N174)

4. რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მიღებიდან ორი დღის ვადაში, საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე უზრუნველყოფს რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვის გრაფიკის პროექტის შედგენას, რომელსაც ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს ბიურო.

5. საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, საჭიროების შემთხვევაში, წარუდგენს ინფორმაციას რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის უმაღლეს საბჭოში განხილვის მიმდინარეობის შესახებ.

6. კომისიები განიხილავენ რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად, თავიანთ დასკვნებს უგზავნიან საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიას, რომელიც თავის დასკვნასთან ერთად განსახილველად წარუდგენს მათ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

7. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, მთავრობის მიერ უმაღლეს საბჭოში რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის წარდგენის დღიდან არა უგვიანეს 1 თვისა, უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს მოხსენებას ამ ანგარიშის თაობაზე.(2.08.2012N174)

8. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებული აუდიტის შედეგების შესახებ ინფორმაციას ყოველწლიურად წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს.(2.08.2012N174)

მუხლი 138.

1. უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვის შემდეგ, არა უგვიანეს საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე, უმაღლესი საბჭოს იღებს გადაწყვეტილებას რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ. მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება დადგენილებით. (10.02.2017 N32)

2. უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცება მიმდინარეობს ამ რეგლამენტით კანონის პროექტის პირველი მოსმენით განხილვისათვის დადგენილი წესით, ერთი მოსმენით.

3. რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მტკიცდება იმ შემთხვევაში, თუ ზუსტად და სრულად ასახავს გასულ საბიუჯეტო წელს ბიუჯეტში შემოსავლებისა და ხარჯების მოცულობებს, ხარჯების კანონიერებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოს შეუძლია არ დაამტკიცოს ანგარიში.

4. რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცება ხორციელდება საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია გააკონტროლოს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სახსრების ხარჯვის კანონიერება და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს მიმართოს საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შეჩერების მოთხოვნით.(27.02.2013N36)

თავი XXV1

უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის ფორმირება

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

მუხლი 1381.

1. უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებას და მთავრობისათვის წარდგენას უზრუნველყოფს უმაღლესი საბჭო, არაუგვიანეს 1 ივნისისა. უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტი მტკიცდება უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე, დადგენილებით. უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტში უმაღლესი საბჭოსათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ჯამური მოცულობის შემცირება შეიძლება მხოლოდ უმაღლესი საბჭოს წინასწარი თანხმობით. (24.12.2015 N148)

11. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში დადგენილების მიუღებლობის შემთხვევაში, მთავრობის თავმჯდომარის მიერ უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი მორიგი წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტში უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტი განისაზღვრება უმაღლესი საბჭოსათვის მიმდინარე წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული ასიგნებების შესაბამისად.(24.12.2015 N148)

2. უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებას საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტი ფორმირდება კომისიების, ფრაქციების, ხაზინადართა საბჭოსა და უმაღლესი საბჭოს აპარატის წინადადებების საფუძველზე და ეგზავნება საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიას.

3. უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის პროექტს თავის დასკვნასთან ერთად საფინანსოსაბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია განსახილველად გადასცემს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.(27.02.2013 N36)

4. უმაღლესი საბჭოს  ბიურო  უახლოეს სხდომაზე იღებს გადაწყვეტილებას დადგენილების პროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ. (24.12.2015 N148)

41. რესპუბლიკურ ბიუჯეტში უმაღლესი საბჭოსათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებების ჯამური მოცულობის შემცირება წინა და მიმდინარე წლების დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრულ შესაბამის მოცულობასთან შედარებით შესაძლებელია მხოლოდ ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წინასწარი თანხმობით – დადგენილებით.(14.05.2015 N129)

42. უმაღლესი საბჭოსათვის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში დამტკიცებული ასიგნებების ჯამური მოცულობის შემცირების თაობაზე შესაბამის წინადადებებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ამ მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწინებული დადგენილების პროექტის მომზადებისა და უმაღლესი საბჭოსათვის წარდგენის მიზნით უგზავნის საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიას.(14.05.2015 N129)

5. უმაღლესი საბჭოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს უმაღლესი საბჭოსათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების ფარგლებში, კანონმდებლობით დადგენილი გადანაწილების პროცენტული ოდენობის მიხედვით _ უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილებით.(1.04.2010 N77)

6. შრომის ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი ეკონომიის განკარგვის თაობაზე გადაწყვეტილებას უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის წარდგინების საფუძველზე იღებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.(23.06.2017 N51)

7. უმაღლეს საბჭოში საფინანსო საქმიანობას აკონტროლებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული ხაზინადართა საბჭოს მეშვეობით.(14.03.2013N42)

8. ხაზინადართა საბჭო არის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო, რომლის საქმიანობის წესი განისაზღვრება ხაზინადართა საბჭოს დებულებით, რომელსაც დადგენილებით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭო.

9. უმაღლესი საბჭოს წევრის ხელფასიდან და სადეპუტატო უფლებამოსილების ანაზღაურებიდან ამ რეგლამენტით და უმაღლესი საბჭოს ბიუროს გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული დისციპლინარული დარღვევების შემთხვევებში, ხელფასიდან დაკავებული თანხები აისახება უმაღლესი საბჭოს საბიუჯეტო ასიგნებათა ფარგლებში. ასახული თანხების მიზნობრივად განკარგვის თაობაზე კონკრეტულ წინადადებებს ამზადებს ხაზინადართა საბჭო. თანხის განკარგვის შესახებ გადაწყვეტილებას, უმაღლესი საბჭოს ბიუროსთან შეთანხმებით, იღებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

თ ა ვ ი XXVI

უმაღლესი საბჭოს აპარატი

(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29.11. 2007წ. N161)

მუხლი 139.

1. უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით იქმნება უმაღლესი საბჭოს აპარატი, რომლის სტრუქტურა, ფუნქციები და მუშაობის წესი განისაზღვრება ამ რეგლამენტით და მის შესაბამისად აპარატის დებულებით.

2. უმაღლესი საბჭოს აპარატის ფუნქციაა უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის, უმაღლესი საბჭოს წევრების, კომისიების, ფრაქციების, საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის საქმიანობის ორგანიზაციული, იურიდიული, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურსაყოფაცხოვრებო მომსახურება. (28. 01. 2009წ. N28;გაზეთი“აჭარა”, 29-30. 01. 2009წ. N10)

მუხლი 140. (23.06.2017N51)

უმაღლესი საბჭოს აპარატის ძირითადი ფუნქციებია:

ა) უმაღლესი საბჭოს პლენარული (რიგგარეშე) სხდომების (სესიების) მომზადება;

ბ) უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომების მომზადება;

გ) უმაღლესი საბჭოს, მისი ბიუროს, კომისიების, ფრაქციებისა და საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის სამართლებრივი, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სხვა საკითხების გადაწყვეტა;

დ) უმაღლესი საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა პლენარული (რიგგარეშე) სხდომების (სესიების) დღის წესრიგით გათვალისწინებული კანონპროექტებითა და სხვა მასალებით;

ე) უმაღლესი საბჭოს პლენარულ (რიგგარეშე) სხდომებზე (სესიებზე) კანონპროექტებისა და სხვა საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა;

ვ) უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელის შეწყობა;

ზ) უმაღლესი საბჭოს ბიუროს, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის, კომისიებისა და საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის დავალებების შესრულება;

თ) უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელობისა და უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის საინფორმაციო-საცნობარო და სხვა მასალების მომზადება;

ი) სესიებს შორის პერიოდში საჭირო საინფორმაციო მასალების მომზადება და უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის მიწოდება;

კ) უმაღლესი საბჭოს პლენარული (რიგგარეშე) სხდომების (სესიების) და ბიუროს სხდომების ოქმების წარმოება;

ლ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით და ინტერნეტით უმაღლესი საბჭოს, კომისიების, ფრაქციებისა და საკითხის შემსწავლელი ჯგუფის საქმიანობის გაშუქება;

მ) უმაღლეს საბჭოში სახელმწიფო, პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეთა, უცხო ქვეყნების დელეგაციათა, დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა მიღების ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;

ნ) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, უმაღლესი საბჭოს ოფიციალური დელეგაციებისა და უმაღლესი საბჭოს წევრების სამსახურებრივი მივლინების ორგანიზება;

ო) უმაღლეს საბჭოში ერთიანი საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მიღების ორგანიზება;

პ) უმაღლესი საბჭოსა და აპარატის საქმიანობის ფინანსური უზრუნველყოფა;

ჟ) უმაღლესი საბჭოს საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო აღრიცხვიანობის უზრუნველყოფა, საიდუმლო საქმისწარმოების ორგანიზება, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურთან ერთად უმაღლესი საბჭოს ადმინისტრაციულ შენობაში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების სპეციალური რეჟიმის შემუშავება და განხორციელება;

რ) უმაღლეს საბჭოში თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, მისი გამართულად მუშაობისა და განვითარების უზრუნველყოფა, აპარატის საქმიანობის ავტომატიზება და კომპიუტერული მომსახურება;

ს) საკონსტიტუციო სასამართლოსა და  საერთო სასამართლოებში უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლობა;

ტ) კანონმდებლობით უმაღლესი საბჭოს გამგებლობას მიკუთვნებული სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის ხელის შეწყობა.

მუხლი 141 (23.06.2017N51)

1. აპარატს ხელმძღვანელობს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი.

2. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის უფლებამოსილების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადას. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის დანიშვნის შესახებ შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში, უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის უფლებამოსილების ვადად შესაძლებელია მითითებული იყოს კონკრეტული ვადა, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში.

3. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საფუძვლებია:

ა) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტა;

ბ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით შეზღუდულ ქმედუნარიანად

აღიარება;

გ) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება, გარდაცვლილად გამოცხადება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული;

დ) მის მიმართ სასამართლოს საბოლოო გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;

ე) სახელმწიფო ან საჯარო სამსახურში სხვა თანამდებობაზე დანიშვნა;

ვ) პერიოდული, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შემოწმების შედეგად ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადასტურება, გარდა მის მიერ მისი სამკურნალო მიზნით მოხმარების შემთხვევისა, აგრეთვე ასეთი შემოწმებისთვის თავის არიდება;

ზ) გარდაცვალება;

თ) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ან უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის ინიციატივა.

4. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ან უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის ინიციატივით უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტამდე 1 თვით ადრე უნდა ეცნობოს შესაბამისად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ან უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსს. თუ უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის ინიციატორია უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსს ეძლევა კომპენსაცია 1 თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით.

5. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი არ შეიძლება იყოს უმაღლესი საბჭოს წევრი.

მუხლი 1411 ამოღებულია(23.06.2017N51)

მუხლი 1412(23.06.2017N51)

1. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის თანამდებობის დაშვებისა და რაოდენობის საკითხს წყვეტს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

2. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილეს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის უფლებამოსილების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადას. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის დანიშვნის შესახებ შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში, უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის უფლებამოსილების ვადად შესაძლებელია მითითებული იყოს კონკრეტული ვადა, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში.

3. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საფუძვლებია:

ა) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტა;

ბ) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით შეზღუდულ ქმედუნარიანად

აღიარება;

გ) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება, გარდაცვლილად გამოცხადება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული;

დ) მის მიმართ სასამართლოს საბოლოო გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;

ე) სახელმწიფო ან საჯარო სამსახურში სხვა თანამდებობაზე დანიშვნა;

ვ) პერიოდული, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შემოწმების შედეგად ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის დადასტურება, გარდა მის მიერ მისი სამკურნალო მიზნით მოხმარების შემთხვევისა, აგრეთვე ასეთი შემოწმებისთვის თავის არიდება;

ზ) გარდაცვალება;

თ) უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ან უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის ინიციატივა.

4. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ან უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილის ინიციატივით აპარატის უფროსის მოადგილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტამდე 1 თვით ადრე უნდა ეცნობოს შესაბამისად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ან უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილეს. თუ უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის ინიციატორია უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის მოადგილეს ეძლევა კომპენსაცია 1 თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით.

5. აპარატის უფროსის მოადგილის ფუნქციებს ბრძანების საფუძველზე განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

მუხლი 142.

1. უმაღლესი საბჭოს აპარატის შემადგენლობაში სტრუქტურული საკოორდინაციო ერთეულების სახით შედიან დეპარტამენტები, კომისიების აპარატები და ბუღალტერია, რომელთა შემადგენლობას, დამტკიცებული საშტატო ნუსხის თანახმად, შესაბამისი დეპარტამენტის, კომისიის თავმჯდომარისა და მთავარი ბუღალტრის წარდგინებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით ნიშნავს და ათავისუფლებს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი.(23.06.2017N51)

11. უმაღლესი საბჭოს აპარატის შემადგენლობაში შემავალი დეპარტამენტების უფროსებს და მთავარ ბუღალტერს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის წარდგინებით, ხოლო კომისიების აპარატების უფროსებს შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის წარდგინებით „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.(23.06.2017N51)

2. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელისათვის დადგენილი ძირითადი მოთხოვნები განისაზღვრება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ადგენს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე საჯარო სამსახურის ბიუროსთან შეთანხმებით, თითოეული თანამდებობის სპეციფიკის და ამ თანამდებობისათვის დადგენილი სამუშაო აღწერილობის შინაარსის გათვალისწინებით.(23.06.2017N51)

3. უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის წარდგინებით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.(23.06.2017N51)

4. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესს ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

5. უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი.(23.06.2017N51)

6. უმაღლესი საბჭოს აპარატში დასაშვებია პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლა. პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის წესს ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ( 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

7. უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსი, კომისიების მოსაზრების გათვალისწინებით განსაზღვრავს აპარატის, მათ შორის კომისიების აპარატების შტატებს, მუშაკთა შრომის ანაზღაურებას, სამუშაო პირობებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს.(28. 01. 2009წ. N28;გაზეთი“აჭარა”, 29-30. 01. 2009წ. N10)

თავი XXVI1

(16.05.2014  N105)

გენდერული თანასწორობის საბჭო

მუხლი 142 1(16.05.2014  N105)

1. უმაღლესი საბჭო, „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერულ საკითხებზე სისტემური და საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად ქმნის გენდერული თანასწორობის საბჭოს. გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა, სტატუსი, ფუნქციები, უფლებამოსილება და საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან ურთიერთობა განისაზღვრება ამ რეგლამენტითა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებით, რომელსაც დადგენილებით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭო.

2. გენდერული თანასწორობის საბჭო უფლებამოსილია:

ა) შეიმუშაოს და უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინოს გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმა და უზრუნველყოს ამ გეგმის შესრულების კოორდინაცია და მონიტორინგი;

ბ) განახორციელოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის ანალიზი და შეიმუშაოს წინადადებები კანონმდებლობაში არსებული გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად;

გ) საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან ერთად დაგეგმოს და განახორციელოს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები;

 დ) შეიმუშაოს და დაგეგმოს ცალკეული ღონისძიებები გენდერული თანასწორობის მიღწევისათვის, ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი უფლებების რეალიზაციისათვის;

ე) გამოითხოვოს და მიიღოს გენდერული თანასწორობის საკითხის შესწავლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, გარდა ისეთი დოკუმენტებისა, რომელთა კონფიდენციალურობაც დაცულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

ვ) განიხილოს გენდერული თანასწორობის დარღვევის თაობაზე წარმოდგენილი განცხადებები, დოკუმენტაცია და სხვა ინფორმაცია, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს მათზე რეაგირება და შეიმუშაოს შესაბამისი რეკომენდაციები;

ზ) განახორციელოს მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებები.

3. გენდერული თანასწორობის საბჭო, წელიწადში ერთხელ, უმაღლეს საჭოს წარუდგენს ანგარიშს გაწეული საქმიანობისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ. გენდერული თანასწორობის საბჭო უფლებამოსილია, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე, გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით წარმოადგინოს უმაღლესი საბჭო სხვადასხვა სახის ურთიერთობებში.

4. გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედ საბჭოს თავმჯდომარეობს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ან მისი დავალებით – უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ან ერთერთი კომისიის თავმჯდომარე. გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს შესაბამისად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის კაბინეტი ან უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო ან შესაბამისი კომისიის აპარატი.

5. გენდერული თანასწორობის საბჭოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და მუშაობის წესი განისაზღვრება გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებით.

თ ა ვ ი XXVII

პასუხისმგებლობა რეგლამენტის დარღვევისათვის

მუხლი 143.

რეგლამენტის დარღვევისათვის უმაღლესი საბჭოს წევრის მიმართ დაწესებულია ზემოქმედების შემდეგი ფორმები:

ა) უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე სიტყვის ჩამორთმევა;

ბ) გაფრთხილება;

გ) გაფრთხილება ოქმში შეტანით;

დ) სხდომათა დარბაზის დატოვება;

ე) ხელფასის დაკავება.(21. 11. 2007წ. N272,გაზეთი“აჭარა”, 29. 11. 2007წ. N161)

მუხლი 144.

1. უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის თავმჯდომარე უმაღლესი საბჭოს წევრს სიტყვას ჩამოართმევს, თუ იგი:

ა) სიტყვით გამოდის სხდომის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშე;

ბ) სიტყვით გამოდის და არ მსჯელობს განსახილველ საკითხზე;

გ) სიტყვა მიეცა პროცედურულ ან პირად საკითხებზე და თავის გამოსვლაში შეეხო სხვა საკითხებს;

დ) აჭარბებს რეგლამენტით დადგენილ დროს ან იმ დროს, რომელიც მას გაუგრძელეს სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით.

2. გაფრთხილება გამოიყენება იმ უმაღლესი საბჭოს წევრის მიმართ, რომელიც:

ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, ,,ბ“, „გ“, და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სიტყვის ჩამორთმევის შემდეგაც განაგრძობს გამოსვლას;

ბ) სიტყვით გამოდის უმიკროფონოდ;

გ) ჩაიდენს მოქმედებას, რომელიც იწვევს რეგლამენტით განსაზღვრული წესით წარმართული სხდომის შეფერხებას.

3. გაფრთხილება ოქმში შეტანით გამოიყენება, თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი:

ა) ამ მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაფრთხილების შემდეგაც განაგრძობს გამოსვლას;

ბ) არღვევს პერსონალურ საკითხებზე კენჭისყრის ფორმას;

გ) უკვე გააფრთხილეს იმავე სხდომაზე და კიდევ საჭიროებს გაფრთხილებას.

4. სხდომათა დარბაზის დატოვების მოთხოვნა გამოიყენება იმ უმაღლესი საბჭოს წევრის მიმართ:

ა) რომელმაც იმავე სხდომაზე უკვე მიიღო გაფრთხილება ოქმში შეტანით და იგი კვლავ არღვევს წესრიგს;

ბ) რომელიც სჩადის ძალადობას ან ამგვარი მოქმედებისაკენ მოუწოდებს უმაღლესი საბჭოს წევრებს.

5. უმაღლესი საბჭოს წევრი, რომლის მიმართაც სხდომათა დარბაზის დატოვების მოთხოვნა გამოიყენეს, ვალდებულია დატოვოს სხდომათა დარბაზი.

6. უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომლის მიმართაც სხდომათა დარბაზის დატოვების მოთხოვნა გამოიყენეს, დაექვითება სანქციის გამოყენების დღის თანამდებობრივი სარგო. (21.12.2017N61)

7. თუ 2 კომისიაში გაწევრიანებული უმაღლესი საბჭოს წევრი კალენდარული თვის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით ორჯერ ან მეტჯერ არ დაესწრება კომისიების სხდომებს, მას გაცდენილი თითოეული სხდომისათვის დაექვითება არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი კომისიის სხდომის დღის თანამდებობრივი სარგო, ხოლო თუ 1 კომისიაში გაწევრიანებული უმაღლესი საბჭოს წევრი კალენდარული თვის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ დაესწრება კომისიის სხდომას, მას გაცდენილი თითოეული სხდომისათვის დაექვითება არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი კომისიის სხდომის დღის თანამდებობრივი სარგო. უმაღლესი საბჭოს წევრის კომისიის სხდომაზე არასაპატიო მიზეზით დაუსწრებლობის ფაქტი ფორმდება კომისიის სხდომის ოქმში, რის შემდეგაც კომისიის სხდომის ოქმის ამონაწერი სხდომის თავმჯდომარის მიერ ეგზავნება ბუღალტერიას ამ პუნქტით გათვალისწინებული თანხის დასაქვითად. (21.12.2017 N61)

71. თუ უმაღლესი საბჭოს წევრი კალენდარული თვის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ დაესწრება პლენარულ სხდომას, მას დაექვითება პლენარული სხდომის დღის თანამდებობრივი სარგო. უმაღლესი საბჭოს წევრის პლენარულ სხდომაზე არასაპატიო მიზეზით დაუსწრებლობის ფაქტი უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტის მიერ ფორმდება საოქმო ჩანაწერით. მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი საოქმო ჩანაწერის საფუძველზე ადგენს პლენარული სხდომის არასაპატიო მიზეზით გამცდენ უმაღლესი საბჭოს წევრთა სიას და უგზავნის ბუღალტერიას ამ პუნქტით გათვალისწინებული თანხის დასაქვითად.21.12.2017 N61)

72. ამ მუხლის მე-7 და 71 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში უმაღლესი საბჭოს წევრისათვის დაქვითული თანხის საერთო რაოდენობა კალენდარული თვის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი წევრის თანამდებობრივი სარგოს 50%-ს.(21.12.2017 N61)

73. ამ მუხლის მე-7 და 71 პუნქტებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება უმაღლესი საბჭოს წევრზე რიგგარეშე სესიის ან რიგგარეშე სხდომის პერიოდში.(21.12.2017 N61)

8. კომისია ყოველთვიურად ადგენს კომისიის სხდომების გამცდენ უმაღლესი საბჭოს წევრთა სიას, თითოეული მათგანის მიერ არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი სხდომების რაოდენობისა და გაცდენის თარიღების მითითებით. კომისიის სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენ უმაღლესი საბჭოს წევრთა სია პროაქტიულად გამოქვეყნების მიზნით გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს. (21.12.2017 N61)

9. ყოველი სესიის ბოლოს უმაღლესი საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების დეპარტამენტი ადგენს არასაპატიო მიზეზით უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომების გამცდენ უმაღლესი საბჭოს წევრთა სიას, ფრაქციების მითითებით, თითოეული მათგანის მიერ გაცდენილი სხდომების რაოდენობისა და გაცდენის თარიღების მითითებით. პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გამცდენ უმაღლესი საბჭოს წევრთა სია პროაქტიულად გამოქვეყნების მიზნით გადაეცემა უმაღლესი საბჭოს აპარატის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს. (21.12.2017 N61)

 

მუხლი 145. (17. 09. 2008წ. N311;გაზეთი“აჭარა”, 20.09. 2008წ. N105)

უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის თავმჯდომარის მიერ რეგლამენტის სისტემატური და უხეში დარღვევისათვის შეიძლება კენჭისყრაზე დაისვას საკითხი მისთვის ოქმში შეტანით შენიშვნის გამოცხადების შესახებ. საკითხის დასმის უფლება აქვს ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს წევრთა სამკაციან ჯგუფს. გადაწყვეტილება მიიღება დადგენილებით.

მუხლი 146.

დაუშვებელია უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული კანონის ან დადგენილების პროექტის, სხვა სამართლებრივი აქტის, ოქმის და უმაღლესი საბჭოს სხვა დოკუმენტების გადაკეთება ან გასწორება საბოლოო კენჭისყრის შემდეგ. აღნიშნული ქმედების განხორციელება იწვევს კანონით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

თ ა ვ ი XXVIII

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 147.

ამ რეგლამენტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” 2004 წლის 9 ივლისის დადგენილება და მის შესაბამისად მიღებული ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი რეგლამენტი.”

მუხლი 148.

1. ეს რეგლამენტი, გარდა მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის, მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მე-2 წინადადების, მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტის, მე-8 მუხლის მე-2, მე-3 და მე-5 პუნქტების, 39-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 104-ე მუხლის მე-14 პუნქტი, ამოქმედდეს 2005 წლის 1 აპრილიდან.

2. ამ რეგლამენტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი, მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მე-2 წინადადება, მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტი, მე-8 მუხლის მე-2, მე-3 და მე-5 პუნქტები, 39-ე მუხლის მე-2 პუნქტი და 104-ე მუხლის მე-14 პუნქტი ამოქმედდეს 2005 წლის 1 სექტემბრიდან.

3. ამ რეგლამენტის მე-12 და მე-13 მუხლები უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის ამოქმედდეს საქართველოს შესაბამის კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შემდეგ.

31. ამოღებულია.(30. 04. 2008წ. N292;გაზეთი“აჭარა”, 01.05. 2008წ. N47) 4. ამოღებულია(10.08.2010 N84)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე                                                   მიხეილმახარაძე

ბათუმი,

2005 წლის 24 მარტი.

N5-უ.ს.გ.ს

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი