✦ უმაღლესი საბჭოს დამტკიცებული ბიუჯეტი, ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით)

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტისა და შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების ოდენობების მითითებით

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ

♦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

✦ ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვის ან სარგებლობაში გადმოცემის თარიღის, ფასის და ნარჩენი საბალანსო ღირებულების შესახებ

✦ ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებისათვის (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული ხარჯების შესახებ (ჯამურად)

✦ უმაღლესი საბჭოს წევრთა თანამდებობრივი სარგო  

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისათვის მიცემული თანამდებობრივი სარგოების, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად)

✦ ინფორმაცია უმაღლესი საბჭოს წევრთა და აპარატის თანამშრომელთა სამსახურებრივი მივლინებისას გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (ჯამურად) (ცალ-ცალკე – ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებებისათვის)

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი