♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №39 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ - 13.10.2021 წელი

(საკვალიფიკაციო მოთხოვნები-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №16 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ - 22.04.2021 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის ბრძანება №14 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში დამხმარე ფუნქციების მქონე შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის 2020 წლის 31 დეკემბრის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 03.11.2021 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №13 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში პრესკონფერენციის გამართვისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლების აკრედიტაციის წესის დამტკიცების შესახებ - 06.04.2021 წელი

(აკრედიტაციის წესი-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №11 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ადმინისტრაციული შენობის, ადმინისტრაციული შენობის შემოსაზღვრული ტერიტორიისა და შენობის უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 აგვისტოს №48 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 02.04.2021 წელი

(კოდიფიცირებული-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №8 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 31 დეკემბრის №39 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 09.03.2021 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №5 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს - ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობისა და ხაზინადართა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 16 დეკემბრის №36 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 16.02.2021 წელი

(კოდიფიცირებული-word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №4 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ - 12.02.2021 წელი♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №36 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს - ხაზინადართა საბჭოს შემადგენლობისა და ხაზინადართა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ – 16.12.2020 წელი


(♦ აპარატის დებულება - კოდიფიცირებული, word)


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №33 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 11 მარტის №12 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 20.11.2020 წელი

 

♦ ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №12 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“-11.03.2020 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №20 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი - 10.06.2020 წელი


♦ ჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №21 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ - 18.06.2020 წელი♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №50 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ (19.03.2019 წლის მდგომარეობით)- 30.08.2017 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №09 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ - 02.03.2017 წელი


♦  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №53 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ - 08.09.2017 წელი


♦ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანება №62 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ - 14.11.2017 წელი