ბიურო

ბიუროს შემადგენლობა 


 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს წევრები


უმაღლესი საბჭოს ბიურო 

   უმაღლესი საბჭოს მიმდინარე საქმიანობის ორგანიზების მიზნით უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის, კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეების შემადგენლობით იქმნება უმაღლესი საბჭოს ბიურო. უმაღლესი საბჭოს ბიურო ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით: ა) შეიმუშავებს და უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს პლენარული სხდომების დღის წესრიგის პროექტებს, წინადადებებს შეკითხვების განხილვის და პოლიტიკური დებატებისთვის განკუთვნილი სხდომების დანიშვნის შესახებ; ბ) უფლებამოსილია საკითხი შეიტანოს უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტში, თუ დარღვეული არ არის ამ რეგლამენტით განსაზღვრული საკომისიო განხილვის ვადები და წესი; გ) ამოღებულია; დ)ამტკიცებს ბიუროს მუშაობის რეგლამენტს, კომისიებისა და სემცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოების დებულებებს; დ1) ამტკიცებსმრჩეველთა საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულებას; ე)წყვეტს ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს; ვ)განიხილავს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე გასატანი კანონპროექტების შესახებ დასკვნებს, კომისიების, ინტერფრაქციული ჯგუფების დასკვნებს, რეზოლუციებისა და მიმართვების პროექტებს; ზ)განიხილავს უმაღლესი საბჭოს მიერ დასანიშნ, ასარჩევ და დასამტკიცებელ თანამდებობის პირთა კანდიდატურებს; ზ1) წყვეტს უმაღლესი საბჭოს იმ წევრის საბინაო პირობებით უზრუნველყოფის საკითხს, რომელსაც არ გააჩნია ქალაქ ბათუმში საცხოვრებელი ფართობი და განსაზღვრავს ბინის ქირავნობისათვის საჭირო ფულადი ანაზღაურების ოდენობას; ზ2)განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს წევრის სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ფულადი ანაზღაურების ოდენობას; თ)იღებს გადაწყვეტილებებს უმაღლესი საბჭოს ცალკეულ ორგანიზაციულ საკითხებზე; თ1)უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში განიხილავს უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის დეტალურ განწერას და ამტკიცებს მას; ი)ახორციელებს ამ რეგლამენტით და სხვა აქტებით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს.

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი