კომიტეტები

კომიტეტები:


• აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი
• ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტი
• განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტი
• საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი
• საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი
• ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი


კომისიების შექმნის წესი და ფუნქციები 


           საკანონმდებლო საკითხების წინასწარი მომზადების, უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოებისა და მთავრობის საქმიანობის, ასევე ამ ორგანოების მიერ საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლის მიზნით უმაღლესი საბჭო თავისი უფლებამოსილების ვადით ქმნის კომისიებს.

კომისიების საქმიანობას საერთო კოორდინაციას უწევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.
კომისიების უფლებამოსილება, მათი შექმნისა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, ამ რეგლამენტითა და სხვა აქტებით.
კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:
 - შეიმუშავებს, განიხილავს და უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომისათვის ამზადებს კანონების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებების პროექტებს;
 - მონაწილეობს უმაღლეს საბჭოში შემოსული კანონპროექტების განხილვა­გადამუშავებაში, ამზადებს დასკვნებს;
 - განიხილავს უმაღლესი საბჭოს მიერ ასარჩევ, დასამტკიცებელ თანამდებობის პირთა კანდიდატურებს და დასკვნას წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს;
 - განიხილავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის პროექტს და შეიმუშავებს დასკვნას;
 - აკონტროლებს კანონების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებების შესრულებას და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს;
 - ახორციელებს კონტროლს უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოებისა და მთავრობის საქმიანობაზე და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს უმაღლეს საბჭოს;
  - წყვეტს თავისი საქმიანობის ორგანიზაციულ საკითხებს;
  - სარგებლობს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით;
  - ახორციელებს ამ რეგლამენტით და სხვა აქტებით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.

განცხადებები

დღის წესრიგი

რეგლამენტის პროექტი