№88 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ “ (09-01-08/88, 01.04.2020)

  • თარიღი: 01.04.2020
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: უმაღლესი საბჭოს წევრი - დავით გაბაიძე/ მიღებულია: 30.04.2020, №113