• თარიღი: 29.10.2021
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე/მიღებულია:№47-Iს-16.12.2021

მიბმული ფაილები