♦ ინფორმაცია უმაღლეს საბჭოში ჩატარებული სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ

განცხადებები

დღის წესრიგი