ღია მმართველობის საბჭო

» უმაღლესი საბჭოს შენობის მისაწვდომობის კონცეფცია

» უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის მისაწვდომობის კონცეფცია 

» ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის კალენდარი  

» ღია მმართველობის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა - (ENG)

» საკონსულტაციო ჯგუფის შემოთავაზებული რეკომენდაციები

» ღია მმართველობის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის შემადგენლობა

» ღია მმართველობის საბჭოს სხდომები

» ღია მმართველობის საბჭოს სხდომის ოქმები

» ბრძანება ღია მმართველობის საბჭოს დებულების დამტკიცების თაობაზე,  დანართი Ν1 - დებულება

» ღია მმართველობის საბჭოს წევრები

» ბრძანება უმაღლესი საბჭოს მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ - 12,02,2021 წელი

» ოფიციალური დოკუმენტები