ბრძანება №13 "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" 2022 წლის 18 თებერვლის №6 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 29.03.2022


ბრძანება N6 - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატში დამხმარე ფუნქციების მქონე შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ" 2021 წლის 30 დეკემბრის N22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - 29.03.2022


✦ აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესი (08.09.2017)


✦ უმაღლესი საბჭოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესი (14.11.2017)


✦ უმაღლესი საბჭოს აპარატში პრაქტიკის გავლის წესი (10.06.2020)


✦ უმაღლესი საბჭოს აპარატის  შინაგანაწესი (19.03.2019 წლის მდგომარეობით)


✦ საქმისწარმოების ინსტრუქცია (20.01.2020-მდგომარეობით)