✦ დეპარტამენტის უფროსი


   საორგანიზაციო განყოფილება


✦ განყოფილების უფროსი


✦ უფროსი სპეციალისტი
✦ უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტი 

✦ დამხმარე მოსამსახურე:


   საქმისწარმოების განყოფილება:


✦ განყოფილების უფროსი


✦ უფროსი სპეციალისტი
✦ უფროსი სპეციალისტი
✦ უფროსი სპეციალისტი
✦ უფროსი სპეციალისტი


♦ დეპარტამენტის დებულება