♦ დეპარტამენტის უფროსი:
  - ფერიდე უსტიაშვილი - ტელ: +995(0) 32 228 54 90; მობ.: 591 22 30 20


♦ მასმედიასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება

  განყოფილების უფროსი

  - სუზანა ვაშაყმაძე ტელ: +995(0) 32 228 54 90

  უფროსი სპეციალისტი:
  - მანანა მიქელაძე - ტელ: +995(0) 32 228 54 90

    უფროსი სპეციალისტი:
  - მარინე კუპრეიშვილი ტელ: +995(0) 32 228 54 90

 


♦ მოქალაქეთა ჩართულობის განყოფილება


  განყოფილების უფროსი:

  - ცირა ხაჯიშვილი ტელ: +995(0) 32 228 54 79 

  უფროსი სპეციალისტი:

  - ლალი ბერიძე ტელ: +995(0) 32 228 54 79


♦ დეპარტამენტის დებულება      (MS Word)

♦ დეპარტამენტის დებულება  (ძალადაკარგულია)