✦ სამდივნოს უფროსი


✦ თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე


✦ სამდივნოს თანამშრომელი


♦ მოადგილის სამდივნოს დებულება