» ბრძანება - "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 18 ივნისის #21 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 26.04.2023 წელი

» უმაღლესი საბჭოს მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე- 15.11.2021 წელი

» ბრძანება უმაღლესი საბჭოს მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა რაოდენობისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ - 12,02,2021 წელი

» ბრძანება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს წევრთა შემადგენლობის შესახებ-19.05.2020 წელი (ძალადაკარგულია)