აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2018 წლის 22 მაისის №13 სხდომა

21 მაისი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

14:00სთ.

 

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“(№09-  01-08/64, 15.05.2018წ.)

     მომხსენებელი: დავით გაბაიძე _  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი

                                                      საბჭოს თავმჯდომარე

განცხადებები

დღის წესრიგი