02 მაისი

დღის წესრიგი

03.05.2018წ.       14:00სთ.

          აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. 

          ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

               მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – რამაზ ბოლქვაძე