02 მაისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

03.05.2018წ.      15:00სთ.

       1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა.

 

 

              მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა

                                    და  ეკონომიკის მინისტრი

                                         რამაზ ბოლქვაძე

 

  1. სხვადასხვა.