04 მაისი

დღის წესრიგი

 07.05.2018წ.       11:00სთ.

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა

 

                               მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და   

                                                             ეკონომიკის მინისტრი - რამაზ ბოლქვაძე

 

 

  1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“- აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენების განხილვა

 

                            მომხსენებელი:  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                                                            კომისიის თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე