15 ნოემბერი

დღის  წესრიგი

15 ნოემბერი, 2023 წელი

14.00 სთ.

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ’’ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024–2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი; 

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                     ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი – ჯაბა ფუტკარაძე                                                                                                                                                            

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

                     ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე 

3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური  ბიუჯეტის შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის  პროექტზე.

 მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს

                      საფინანსო–საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე – მარინე გვიანიძე

 

 

მიბმული ფაილები